spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte pripomienky platformy pre NATURA 2000 k návrhu vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody!

<p><strong>Hromadná pripomienka verejnosti k Návrhu vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR, ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a&nbsp;krajiny (materiál uverejnený
pod č. 1366/2005-3)</strong></p>

<p>Týmto sa
pripájam k&nbsp;hromadnej pripomienke Platformy pre NATURA
2000 k návrhu vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva ŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny</p>

<p>Zároveň
svojim podpisom splnomocňujem: Bc. Jána Dobšoviča nar.
22.11.1980, Ing. Róberta Oružinského 25.4.1975 a&nbsp;Mgr.
Rastislava Rybaniča nar. 13.10 1974 na zastupovanie verejnosti
v&nbsp;rozporovom konaní podľa čl.10 ods.5 Legislatívnych
pravidiel vlády.</p>

<p><u><br />Zásadné
pripomienky Platformy pre NATURA 2000:</u></p>

<ol><li><p>Doplniť
nový bod 1a, v&nbsp;znení: „<em>Vo všetkých
prílohách sa spoločenské hodnoty navýšia
o&nbsp;100%</em>“.</p>
</li></ol>
<blockquote><p><strong>Odôvodnenie</strong>:
Od 1.1.2006 nadobúda účinnosť Zákon 300/2005
Z. z. (Trestný zákon). V&nbsp;tomto zákone sa
mení výška sumy, ktorá určuje, či sa jedná
o trestný čin porušovania ochrany rastlín
a&nbsp;živočíchov. Vzhľadom na to, že spoločenské
hodnoty sú určované podľa ohrozenosti rastlín
a&nbsp;živočíchov, je potrebné tieto hodnoty zvýšiť.
Aby boli ohrozenejšie druhy organizmov chránené aj
pomocou trestného zákona.</p></blockquote>
<p><br />
</p>
<ol start="2"><li><p>Bod
4 preformulovať nasledovne: V § 9 ods. 1 písm.
a) sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:</p>
</li></ol>
<blockquote>
<p>„<em>17. nášľapné
a&nbsp;čeľusťové pasce,“</em></p>
</blockquote>

<blockquote><p><strong>Odôvodnenie:</strong>
Pozri odôvodnenie k&nbsp;bodu 6.</p></blockquote>
<p><br />
</p>
<ol start="3"><li><p>V&nbsp;bode
5 nahradiť slová: „<em>švorkoliek a&nbsp;snežných
skútrov</em>“ slovami „<em>štvorkoliek, snežných
a&nbsp;vodných skútrov a&nbsp;motorových
člnov</em>“.</p>
</li></ol>
<blockquote><p><strong>Odôvodnenie:</strong>
Myslíme si, že takýmto spôsobom lovu môžu
byť ohrozené mnohé druhy
chránených vtákov, na ktoré sa nevzťahujú
poľovnícke predpisy. A&nbsp;umožní sa zvýšený
lov. Na území nášho štátu nie je
potrebné uskutočňovať takýto spôsob lovu na
chránené druhy živočíchov, vzhľadom na
množstvo veľkých vodných plôch.</p></blockquote>
<p><br />
</p>
<ol start="4"><li><p>V&nbsp;bode
6 zrušiť slovo: „<em>vodného vtáctva</em>“</p>
</li></ol>
<blockquote><strong>Odôvodnenie:
</strong>V&nbsp;mokradiach je možné loviť aj ostatné druhy
chránených živočíchov. Preto si myslíme,
že nie je vhodné takýmto spôsobom ohrozovať
mokrade. </blockquote><p>
</p>
<p><br />
</p>
<ol start="5"><li><p>Vložiť
nový bod 6b, ktorý znie: V § 9 ods. 1 písm.
a) sa dopĺňa bodom 18, ktorý znie:</p>
</li></ol>
<blockquote>
<p>„<em>18. spoločné
poľovačky.“</em></p>
</blockquote>

<blockquote><p><strong>Odôvodnenie:
</strong>Spoločné poľovačky sú živelný,
neselektívny až náhodný spôsob lovu
živočíchov. Účelom spoločných poľovačiek
je skôr kolektívny zážitok z&nbsp;lovu než
účinná a&nbsp;cielená redukcia konkrétnych
jedincov živočíchov.</p><p>Aj
skutočnosť, že v&nbsp;rámci výkonu poľovníctva
dochádza práve počas spoločných poľovačiek
k&nbsp;najčastejším zraneniam až usmrteniam ľudí
svedčí o&nbsp;tom, že pri tomto spôsobe kolektívneho
lovu bežne nie sú dodržiavané základné
pravidla pre bezpečný a&nbsp;cielený lov konkrétnych
jedincov živočíchov. Takáto metóda lovu je pri
akomkoľvek (i sezónne) chránenom živočíchovi
neprípustná z&nbsp;vedeckého i&nbsp;etického
hľadiska.</p><p>Spoločné
poľovačky by v&nbsp;dohľadnom čase mali byť úplne
vylúčené z repertoáru výkonu práva
poľovníctva na celom území Slovenska.
V&nbsp;podstate je takmer nedokázateľné, aké
a&nbsp;koľko chránených druhov živočíchov sa
v&nbsp;rámci spoločných poľovačiek zastrelilo.</p></blockquote>


<p><br />
</p>
<ol start="6"><li><p>Vložiť
nový bod 6c, ktorý znie: V § 9 sa dopĺňa nový
odsek 3, ktorý znie:</p>
</li></ol>
<blockquote>
<p>
„<em>Zakázané metódy a&nbsp;prostriedky odchytu
a usmrcovania chránených živočíchov uvedené
v&nbsp;ods. 1 je zakázané verejne propagovať ako
vhodné na odchyt a&nbsp;usmrcovanie živočíchov;
zakázané metódy a&nbsp;prostriedky odchytu a
usmrcovania chránených živočíchov uvedené
v&nbsp;ods. 1 písm. a) bod 17 je zakázané
darovať, ponúkať, distribuovať a&nbsp;predávať.</em>“</p>
</blockquote>

<blockquote><p><strong>Odôvodnenie:
</strong>Používanie niektorých zakázaných
metód a&nbsp;prostriedkov na odchyt a&nbsp;usmrcovanie
živočíchov je v&nbsp;určitých kruhoch obyvateľstva
Slovenskej republiky stále veľmi frekventované a&nbsp;žiaľ
aj obľúbené. Jedným z podstatných&nbsp;dôvodov,
prečo k&nbsp;takémuto nelegálnemu, avšak ťažko
postihnuteľnému konaniu dochádza v&nbsp;takejto,
pomerne rozsiahlej miere, je aj voľný predaj takýchto
zariadení na odchyt a usmrcovanie na našom trhu, hoci takýto
predaj by aj po novelizácii vyhlášky iba v&nbsp;rozsahu
navrhnutom ministerstvom bolo možné považovať za navádzanie
na konanie nelegálnej činností. Zo skúseností
členov stráže prírody je zrejmé, že akúkoľvek
kontrolu a&nbsp;postihovanie používania takýchto metód
a prostriedkov je veľmi ťažké dosiahnuť. Preto sa treba
orientovať na prevenciu a&nbsp;jedným zo základných
preventívnych opatrení je najmä zákaz
voľného predaja takýchto prostriedkov.</p></blockquote>
<p><br />
</p>
<ol start="7"><li><p>Za bod 8
vložiť 10 nových bodov, ktoré znejú:
</p>
</li></ol>
<blockquote>
<p>8a.
V § 17 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú
slová „pri reze živých pletív listnatých
drevín vykonávaných vo vegetačnom období,
najmä v&nbsp;prvej polovici vegetačného obdobia
príslušnej ošetrovanej dreviny, okrem obdobia niekoľkých
dní tvorby nových listov,“</p>
</blockquote>


<blockquote>
<p>8b.
V § 17 ods. 4 sa dopĺňa písmeno i), ktoré znie:<br />
„i)
zabezpečením, aby pri odstraňovaní častí
dreviny<br />
1. nebolo
odstránených viac ako 20% živých pletív
dreviny,<br />
2. obvod
odstraňovaných živých vetiev nepresiahol v&nbsp;mieste
vetvenia 30 cm,<br />
3. bol
zachovaný prirodzený vzhľad dreviny (habitus), okrem
prípadov odstraňovania odumretých častí
dreviny, alebo častí dreviny ohrozujúcich stabilitu
stromu a&nbsp;okolie,</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>8c.
V § 17 ods. 4 sa dopĺňa písmeno j), ktoré znie:<br />
„j)
v&nbsp;prípade potreby, odborným inštalovaním
stabilizačných nedeštruktívnych väzieb
a&nbsp;viazaní, prednostne z neoceľových materiálov.“</p>
</blockquote><blockquote>
<p>8d.
V § 17 sa dopĺňa odsek 5, ktorý znie nasledovne:<br />
„(5) Zakladným znakom odborne realizovaného a
cieleného rezu dreviny je rez na vetvový golier, pričom
nesmie byt poškodené živé pletivo materskej vetvy.
Jednorazový rez hrubších vetiev je technologickou
chybou spôsobujúcou zbytočné nadmerné
poškodzovanie drevín, a preto je neprípustný.“</p>
</blockquote><blockquote>
<p>8e.
V § 17 sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie nasledovne:<br />
„(6) Na vykonávanie rezu žívých pletív
listnatých drevín mimo vegetečného obdobia,
odstránenie viac ako 20% živých pletív dreviny
a odstraňovanie živých vetiev dreviny s&nbsp;obvodom nad 30
cm v&nbsp;mieste vetvenia je potrebný súhlas orgánu
ochrany prírody.“</p>
</blockquote><blockquote>
<p>8f.
V § 17 sa dopĺňa odsek 7, ktorý znie nasledovne:<br />
„(7)
Povinnosti podľa odseku 5 písm. i) a&nbsp;odseku 6 sa
nevzťahujú na dreviny od mladosti odborne pestovaných
za učelom každoročného hlavového rezu alebo rezu na
čapík.“</p>
</blockquote><blockquote>
<p>8g.
V § 17 <em>terajšom </em>odseku 7 sa za slovo „výrub“
vkladajú slová:<br />
„alebo
ošetrovanie dreviny“</p>
</blockquote><blockquote>
<p>8h.
V § 17 <em>terajšom </em>odseku 7 písm. d) sa za slovo
„vyrúbať“ vkladajú slová:<br />
„alebo
ošetriť“</p>
</blockquote><blockquote>
<p>8i.
V § 17 <em>terajšom </em>odseku 9 sa za slovo „výrub“
vkladajú slová:<br />
„alebo
ošetrenie“</p>
</blockquote><blockquote>
<p>8j.
V § 17 <em>terajšom </em>odseku 9 sa dopĺňa nový odsek,
ktorý znie:<br />
„d)
to, aby sa ošetrenie dreviny uskutočnilo v&nbsp;súlade
modernými odbornými princípmi.“</p>
</blockquote>


<blockquote><p><strong>Odôvodnenie
(</strong>k&nbsp;bodom 8a až 8j)<strong>: </strong>V&nbsp;súčasnosti
majoritná skupina fytopatológov a&nbsp;popredných
svetových arboristov (A.L.Shigo, Dr. Dujesiefken, Dr. L.
Wessolly, J. Kolařík , M. Žďárský a.i.) za
najvhodnejšie obdobie na rez väčšiny stromov považujú
prvú polovicu vegetačného obdobia, teda obdobie od
marca do júna. V&nbsp;tomto období je strom na vrchole
svojej aktivity a&nbsp;môže preto najlepšie reagovať na
vzniknuté zranenia – teda i&nbsp;rez. Tvorba obranných
bariér (kompartmentalizácia) i&nbsp;vývoj kalusu
je v&nbsp;tomto období najúčinnejšia. Dokázali
to výskumy vedené Dr. Dujesiefkenom – University
Hamburg.</p></blockquote>
<blockquote><p>V&nbsp;súčasnosti
väčšina správcov zelene v&nbsp;mestách a obciach
vo vyspelých krajinách s&nbsp;dlhodobejšou históriou
ošetrovania stromov považuje akýkoľvek rez živých
pletív stromov v&nbsp;jesennom a&nbsp;zimnom období za
technologickú chybu a&nbsp;takéto zásahy trestá
vysokými pokutami.</p></blockquote>
<blockquote><p>Ošetrovanie
(rezy) drevín počas jesenných a&nbsp;zimných
mesiacov (vegetačný kľud) je nežiadúce najmä
z&nbsp;nasledovných dôvodov:</p></blockquote>
<blockquote><p>►
až do doby prebudenia kambia (neskoro na jar) dochádza
k&nbsp;vysychaniu rany a&nbsp;k&nbsp;odumieraniu parenchymatických
buniek a&nbsp;samotného kambia, ktoré tvorí
oporu obranného systému stromu</p></blockquote>
<blockquote><p>►
zatiaľ čo spóry drevokazných húb nalietavajú
a&nbsp;klíčia už pri minimálnych vzostupoch teplôt
vzduchu, strom k&nbsp;prebudeniu meristematických pletív
a&nbsp;k plnej aktivácii obranných mechanizmov
potrebuje nepomerne dlhšie obdobie teplých dní
a&nbsp;špecifický pomer dĺžky dňa a&nbsp;noci – stromy
poranené rezom v&nbsp;zime sú teda proti patogénom
v&nbsp;značnej nevýhode</p></blockquote>
<blockquote><p>►
z&nbsp;čisto prevádzkového hľadiska je v&nbsp;zimnom
období prakticky nemožné odlíšiť (napr. pri
zdravotnom reze) vetvy so zníženou vitalitou od ostatnej
koruny</p></blockquote>
<blockquote><p><u>Najnevhodnejším</u>
pre rez živých pletív je preto obdobie od októbra
do decembra. Stromy by sme tiež nemali vôbec ošetrovať
niekoľko dní v&nbsp;období tvorby (rašenia) nových
listov.</p></blockquote>
<blockquote>Osobitne
sa pristupuje napríklad ku stromom s&nbsp;výrazným
jarným miazgotokom. </blockquote><p>
</p>
<blockquote><p>Väčšinu
ihličnanov so&nbsp;živicovými kanálikmi je možné
ošetrovať prakticky celoročne (tiež je však vhodnejšie obdobie
vegetácie).</p></blockquote>
<blockquote><p>Bezpečnostné
rezy (odstraňovanie odumretých a poškodených konárov)
a&nbsp;niektoré havarijné opatrenia sa realizujú
celoročne.
</p><p>Každý
strom reaguje na rez (resp. poranenie) rozdielne. Rozdielna reakcia
je pozorovateľná nielen medzi jednotlivými druhmi, ale
i&nbsp;medzi jedincami toho istého druhu. Je to ovplyvnené
mnohými faktormi, hlavne vekom, súčasným
zdravotným stavom a&nbsp;vitalitou jedinca, dobou rezu,
stresovými faktormi stanoviska a&nbsp;pod. (Kolařík,
2000).</p><p>Výrazný
vplyv na reakciu stromu má však veľkosť rezu a&nbsp;schopnosť
jedinca kompartmentalizovať, teda vytvárať obranné
zóny voči patogénom. Dr. Dirk Dujesiefken a&nbsp;jeho
vedecký kolektív vytvorili tzv. Hamburskú metódu
rezu, dnes všeobecne akceptovanú, ktorá konštatuje že
pri prvej skupine stromov s&nbsp;dobrou kompartmentalizáciou
je možné bez zvýšeného rizika odstraňovať
vetvy do veľkosti rany 10 cm, u&nbsp;druhej skupiny (stromy zle
kompartmentalizujúce) iba do 5 cm. Tieto údaje sú
samozrejme orientačné, v&nbsp;žiadnom prípade sa
nechápu ako pravidlo.</p><p>V&nbsp;prípadoch,
kedy je nutné odstrániť vetvu väčšieho priemeru
(napr. z&nbsp;dôvodov bezpečnostných, v&nbsp;prípade
veľkého poranenia vetvy, v&nbsp;rámci sanitárnych
opatrení a&nbsp;pod.), musíme zákrok realizovať
na etapy. V&nbsp;prvej fáze odstránime značnú
časť vetvy a&nbsp;ponecháme dlhý pahýľ
s&nbsp;niekoľkými postrannými vetvičkami. Obranný
mechanizmus stromu tak môže zareagovať na vzniknutú
stresovú situáciu a&nbsp;začne posilovať ochranné
zóny v&nbsp;mieste vetvového nasadenia. Zbytok vetvy
potom odstránime v&nbsp;druhom alebo až treťom roku.</p></blockquote><p><br />
</p>
<ol start="8"><li><p>Doplniť
nový bod 20 a&nbsp;v&nbsp;znení: V § 38 ods. 3
prvá veta znie: „K&nbsp;spoločenskej hodnote sa v&nbsp;prípade
poškodenia alebo zničenia chráneného biotopu pridáva
prirážka do výšky až 100%, ak“</p>
</li></ol>
<blockquote><p><strong>Odôvodnenie:
</strong>Vylepšenie nezmyselnej pôvodnej formulácie, kedy sa
prípad zničenia chráneného biotopu považoval
za dôvod zvýšenia spoločenskej hodnoty. Spoločenská
hodnota zničením biotopu klesne, zvýšiť sa môže
pokuta alebo úhrada za poškodenie takéhoto biotopu.</p></blockquote>
<p><br />
</p>
<ol start="9"><li><p>V&nbsp;bode
21 pred slovo „<em>obnova</em>“ vložiť slovo „<em>prirodzená</em>“.</p>
</li></ol>
<blockquote><p><strong>Odôvodnenie:
</strong>Obnova môže byť prirodzená alebo umelá,
resp. kombinovaná. Považujeme za podstatné definovať
mieru intervencie človekom do poškodených biotopov za účelom
ich obnovy. Pod pojmom „poškodenie biotopu“ by sa malo považovať
také jeho narušenie, ktoré autoregulačné
mechanizmy dokážu do určitej doby zvládnuť tak, aby
sa prinavrátila biotopu jeho pôvodná štruktúra
a&nbsp;funkčnosť. Tiež je dôležitý predpokladaný
čas za aký sa daný poškodený biotop obnoví.
Vyhláška s&nbsp;touto problematikou nepočíta, avšak
prakticky môže byť podstatná.</p></blockquote>
<p><br />
</p>
<ol start="10"><li><p>Pridať nový
bod 21a, ktorý znie: „V § 38 sa dopĺňa odsek 7,
ktorý znie: „<em>Pri stanovení zníženia
spoločenskej hodnoty chráneného biotopu z&nbsp;dôvodu
jeho poškodenia sa prihliada na dobu jeho možnej prirodzenej
obnovy.</em>“</p>
</li></ol>
<blockquote><p><strong>Odôvodnenie:
</strong>V&nbsp;predchádzajúcom odôvodnení už
bolo naznačené, že čas (doba) prirodzenej obnovy
poškodených chránených biotopov je dôležitý
činiteľ, ktorý by po poškodení biotopu mal byť
braný v&nbsp;úvahu. Ak vyhláška prihliada na
iné skutočnosti vo vzťahu k&nbsp;poškodeniu chránených
biotopov (a cenu ráta dokonca s&nbsp;presnosťou na 1m<sup>2</sup>),
doba obnovy biotopu by nemala byť pri takomto výpočte
zanedbaná – určitým spôsobom môže
vyjadrovať aj mieru jeho poškodenia.</p></blockquote>
<p><br />
</p>
<ol start="11"><li><p>Pridať nový
bod 21b, ktorý znie: V § 38 v&nbsp;odseku 1 sa dopĺňajú
písmená i), j) a&nbsp;k), ktoré znejú:
</p>
</li></ol>
<blockquote>
<p>„i)
volavka popolavá (Ardea cinerea L.),</p>
</blockquote>

<blockquote><strong>Odôvodnenie:
</strong></blockquote><p>
</p>
<blockquote><p>K&nbsp;písm.
i): V&nbsp;poslednom období sa zvýšila početnosť
volavky popolavej na Slovensku. V&nbsp;niektorých regiónoch
(napr. tok Váhu na hornom Považí) dochádza
k&nbsp;pomerne veľkej koncentrácii. Volavky chodia aj na
chovné rybníky za potravou, kde spôsobujú
majiteľom škody.</p></blockquote>
<p><br />
</p>
<ol start="12"><li><p>V&nbsp;bodoch
27 a 28 navýšiť spoločenskú hodnotu o&nbsp;100%</p>
</li></ol>
<blockquote><p><strong>Odôvodnenie</strong>:
Od 1.1.2006 nadobúda účinnosť Zákon 300/2005
Z. z. (Trestný zákon). V&nbsp;tomto zákone sa
mení výška sumy, ktorá určuje, či sa jedná
o trestný čin porušovania ochrany rastlín
a&nbsp;živočíchov. Vzhľadom na to, že spoločenské
hodnoty sú určované podľa ohrozenosti rastlín
a&nbsp;živočíchov, je potrebné tieto hodnoty zvýšiť.
Aby boli ohrozenejšie druhy organizmov chránené aj
pomocou trestného zákona.</p></blockquote>
<p><br />
</p>
<ol start="13"><li><p>V bode č.
30 bodku na konci vety nahradiť slovami: „<em>a bod č. 17
Scolopax rusticola sluka lesná/sluka hôrna</em>“.</p>
</li></ol>
<blockquote><strong>Odôvodnenie</strong>:
Smernica o&nbsp;vtákoch zakazuje odstrel sťahovavých
druhov vtákov počas ich návratu na hniezdiská.
Obdobie počas ktorého sa sluka lesná sťahuje ponad
územie Slovenska je obdobím návratu na
hniezdiská. Podľa vyjadrení aktívnych
poľovníkov nie je lov sluky v&nbsp;inom ako jarnom období
efektívny/možný. Z&nbsp;tohto dôvodu považujeme
ponechanie sluky v&nbsp;prílohe č. 7 vyhlášky za
bezpredmetné. </blockquote><p>
</p>
<p><br />
</p>
<ol start="14"><li><p>V&nbsp;bode
č. 45 navrhujeme vypustiť body „<em>7.1. Súpis parciel</em>“
a „<em>7.5 Prehľad lesného pôdneho fondu podľa LHP
a&nbsp;kategórie lesov</em>“</p>
</li></ol>
<blockquote><p align="justify"><strong>Odôvodnenie:
</strong>Takéto, často obsiahle informácie nie je potrebné
uvádzať v&nbsp;programoch starostlivosti (ani ako prílohu).
Uvedené údaje majú byť súčasťou
informačného systému (databáz), resp.
rezervačnej knihy, archívu a&nbsp;pod.</p></blockquote>
<p><br />
</p>
<ol start="15"><li><p>V článku
II. Za slovo 2005 dať bodku a&nbsp;zvyšok vety zrušiť.</p>
</li></ol>
<blockquote><p><strong>Odôvodnenie:
</strong>Zavedenie používania neoloveného streliva je
potrebné zaviesť čo najskôr. Podľa medzinárodnej
dohody o&nbsp;sťahovavých vtákoch (AEWA) malo byť
olovené strelivo v&nbsp;mokradiach zakázané od
roku 2000. V&nbsp;mnohých štátoch EÚ podobné
zákazy už platia, alebo vstupujú do platnosti
v&nbsp;najbližších rokoch. Zavedenie zákazu oloveného
streliva v&nbsp;mokradiach až v&nbsp;roku 2010 považujem za
neodôvodnené.</p></blockquote>
<p><br />
</p>
<p><br />
</p>
<p><u>Technické
pripomienky Platformy pre NATURA 2000:</u></p>
<p><br />
</p>
<ol><li><p>V&nbsp;bode
10 zmeniť text v&nbsp;zátvorke na znenie: „<em>Zóna
A, Zóna B, Zóna C, Zóna D</em>“</p>
</li></ol>
<blockquote><p><strong>Odôvodnenie:
</strong>Je vhodnejšie uviesť aj slovo „Zóna“ pred konkrétne
písmeno zóny. Ľudia, ktorí si takýto
údaj prečítajú, skôr pochopia, čo
písmená A-D znamenajú.</p></blockquote>
<p><br />
</p>
<ol start="2"><li><p>V&nbsp;bode
11 doplniť na konci vetu v&nbsp;znení: V § 19 ods. 6 sa
za druhú vetu vkladá veta, ktorá znie:</p>
</li></ol>
<blockquote><p>„<em>V&nbsp;lesných
porastoch sa pruhové označenie vykoná aj na niektorých
stromoch medzi lomovými bodmi, a&nbsp;to vo viditeľnej
vzdialenosti alebo vzdialenosti minimálne 50 metrov</em>.“</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>Odôvodnenie:
</strong>Presnejšia špecifikácia označovania CHÚ na
stromoch lesných porastov. Pôvodné znenie
nešpecifikuje minimálnu povinnosť označovania CHÚ.</p></blockquote>
<p><br />
</p>
<ol start="3"><li><p>Doplniť
nový bod 11a, ktorý znie: „V § 19 ods. 7 sa za
slová „<em>širokými</em>“, „<em>širokou</em>“
„<em>výške</em>“ a „<em>alebo</em>“ dopĺňa slovo
„<em>približne</em>“ a&nbsp;na konci sa dopĺňa vetami: „<em>Podľa
uváženia je možne označiť dvojitým pruhom aj
drevený stĺpik pod tabuľou so štátnym znakom
označujúcou chránené územie a&nbsp;ich
ochranné pásma. Na označovanie chránených
území dvojitým pruhom sa používa vodou
riediteľná farba</em>.“</p>
</li></ol>
<blockquote><p><strong>Odôvodnenie:
</strong>K&nbsp;prvej vete: Navrhovaná riešenie umožňuje spojiť
dva spôsoby označovania CHÚ do jedného. Týmto
by sa pre návštevníkov CHÚ, ktorí boli
na vstupoch do CHÚ konfrontovaný s&nbsp;označením
podľa § 19 ods. 4, resp. ods. 10, umožnilo pochopiť aj
označenie dvojitým pruhom. K&nbsp;druhej vete: Na natieranie
stromov (živých organizmov) by sa mala používať
ekologická farba, ktorá plne spĺňa požiadavky
kladené na takýto druh použitia.</p></blockquote>
23. 9. 2005 - 15. 12. 2005Prehľad podporovateľov:
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Trencin
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Bratislava
 • Soňa Párnická, Občianska iniciatíva za zachovanie živ.prostredia, Bratislava
 • Matúš Hanus, Bratislava
 • zuzana jójárt, bratislava
 • Milan Matejov, Ing., Považská Bystrica
 • Ján Peráček, Humenné
 • Ján Peráček,
 • Aurel Rusnák, Piešťany
 • Peter Bušo, Trenčín
 • Silvia Brutovska, Krasnohorske Podhradie
 • Petráš Pavel, Združenie Pčola, Stará Ľubovňa
 • Zuzana Kristakova,
 • Zuzana Kristakova, Kosice
 • Martin Hubočan, Martin
 • Pavol Pazej, Michalovce
 • Ivan Bahelka, Nitra
 • Libusa Muranicova, Nove Mesto nad Vahom
 • Samuel Barantal, Veľké Zálužie
 • Alexandra Ritterová, Banská Bystrica
 • alexander lančarič, trnava
 • Stefanka Kmeťová, Selce
 • Viera Manišová, Žilina
 • Marek Polonec, REAL CENTRUM TRNAVA s.r.o., Trnava
 • Marek Polonec, REAL CENTRUMTRNAVA s.r.o.,
 • Toldiová Jana, OZ Moruša, Košice
 • Lubica Zolczerova, Prievidza
 • martin varga, bratislava
 • Oľga Ruppeldtová, Bratislava
 • Peter Gloncak, Bratislava
 • Zuzana Bohumelová, Bratislava
 • Nina Černá , Hlohovec
 • Lukas Palkovic, Kuty
 • Ivana Labudíková, Považská Bystrica
 • Peter Sabo, Živá planéta, Piešťany
 • Michal Ďuriš, Prif UK, Bratislava
 • Alica Antášová, Poprad
 • Veronika Vyšná, Liptovský Mikuláš
 • Vladimir Ruppeldt, Bratislava
 • Jana Sadlonova, BU SAV, Bratislava
 • Paula Vojtickova, Kezmarok
 • Alfréd Trnka, Trnava
 • Barbora Takáčová, Bratislava
 • Eva Wernerova, AWE Atelier , spol. s.r.o., Piestany
 • Zora Pauliniová, Bratislava
 • Marek Kurinec, Dubnica nad Váhom
 • Gabriela Cagáňová, Žilina
 • Ľudmila Priehodová, OZ Za dostojnu Radvan, Banska Bystrica, Banska Bystrica
 • Alica Lišková, Považská Bystrica
 • Lenka Posluchová, Považská Bystrica

  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 11 | Next
 
 
Organizujete petíciu, pripomienky či výzvu? V rámci sekcie CHANGENET.SK | Kampane pomáhame občianskym iniciatívam jednoduchým spôsobom získavať podporu občanov pre ich aktivity.

Za jednotlivé kampane zodpovedajú ich iniciátori. Obsah a zameranie kampaní nemusí byť v súlade s názormi a postojmi redakcie CHANGENET.SK.


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS