spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte pripomienky k návrhu zákona o stráži prírody!


Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
belanova.sylvia@enviro.gov.sk


Vec: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o stráži prírody Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol vystavený pod číslom 1215/2005-3 na www.enviro.gov.sk.

Týmto sa pripájam k hromadnej pripomienke Klubu stráže prírody a Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku SOVS k návrhu zákona o stráži prírody Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň svojim podpisom splnomocňujem: Bc. Jána Dobšoviča nar. 22.11.1980, Mgr. Rastislava Rybaniča nar. 13.10 1974 a Mgr. Alicu Košuthovú nar. 16.11.1978 na zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní podľa čl.10 ods.5 Legislatívnych pravidiel vlády.

S pozdravom,


Priezvisko [*]
Meno [*]
Organizácia
Adresa [*]
PSČ [*]
Mesto [*]
E-mail
Polia označené [*] sú povinné. Zoznam podporovateľov bude spolu s pripomienkou zaslaný Ministerstvu životného prostredia. Podporovatelia budú informovaní o výsledku pripomienkového konania a prípadných ďalších kampaniach.Priebežne aktualizovaný
zoznam podporovateľovHromadná pripomienka k zákonu vystaveného pod číslom 1215/2005-3

Túto pripomienku považujeme za zásadnú:
Navrhujeme úplné stiahnutie tohto návrhu zákona z legislatívneho procesu


Odôvodnenie:

Stáž prírody existuje od roku 1955, kedy zanietení prírodovedci pracovali ako tzv. spravodajcovia prírody. Od týchto čias sa niekoľko krát menil zákon, podľa ktorého boli títo spravodajcovia a neskôr členovia stráže prírody vyhlasovaní. Mnohokrát sa menili aj ich kompetencie. Za najvýraznejší posun dopredu bola určite zmena, kedy sa členovia stráže prírody stali verejnými činiteľmi. Legislatívna zmena, o ktorú sa pokúša Ministerstvo ŽP dnes výrazne znižuje kompetencie dobrovoľným členom stráže prírody. Výrazne znižuje možnosť kontroly v teréne profesionálnym strážcom, ktorý sú zamestnancami Štátnej ochrany prírody SR. Zákon preto považujeme za nesystémový krok Ministerstva životného prostredia SR.

Myslíme si, že spojením uvedených stráží by sa celkovo znížil počet členov stráže prírody v porovnaní so súčasným počtom členov stráže prírody, členov rybárskej stráže a členov vodnej stráže, čím by sa podstatne znížila ochrana zložiek životného prostredia, ktorých ochranu má zabezpečovať aj tento zákon.

Dôležitým upozornením je aj skutočnosť, že podľa doteraz platnej legislatívy sa môžu členovia jednotlivých stráží stať zároveň strážcami ostatných stráží. Pritom terajšia stráž prírody musí dôkladne ovládať vždy jeden zo spomínaných zákonov, čo zvyšuje kvalitu jednotlivých strážcov a iba tí šikovnejší sa môžu uchádzať o členstvo v ostatných strážach.

Myslíme si, že prechod profesionálnych strážcov zo Štátnej ochrany prírody pod krajské úrady životného prostredia zhorší súčasnú flexibilitu vykonávania kontrol. Je proti základným princípom účinnej kontroly, podriaďovať kontrolné zložky tým článkom riadenia, ktorých činnosť má byť tiež kontrolovaná. Navrhovaný presun nemožno odôvodňovať tým, že Krajské úrady ŽP majú lepší prehľad v konkrétnom regióne - Štátna ochrana prírody disponuje lepším odborným potenciálom aj vhodnejšie lokalizovanými regionálnymi pobočkami. Celkovo sa tak umožní politické ovplyvňovanie vykonávania kontrol na úseku ochrany prírody, keďže prednostovia Krajských úradov životného prostredia sú politicky nominovaní.

Celkovo vnímame návrh zákona a o stráži prírody ako ďalší útok na vykonateľnosť reálnej ochrany prírody na Slovensku a obávame sa, že za návrhom stoja politické sily, ktorým nevyhovuje, že percento odhalených priestupkov a trestných činov v oblasti environmentálnej kriminality rastie.

Preto požadujeme okamžité stiahnutie tohto návrhu zákona z legislatívneho procesu.

POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Podporte pripomienky k návrhu zákona o stráži prírody!
27.12.2006 23:11 | Noro Brázda

karol: "Prečo členovia stráže prírody sú členmi mimo vládiek, keď úplne jasne im zákon ukladá práva ale hlavne aj povinnosti pre službu zákonu o ochrane prírody?"

A prečo by nemohli byť členmi mimovládnych organizácií? Zakazuje to zákon o ochrane prírody, alebo nejaký iný?

Pokiaľ viem, tak žiaden zákon to nezakazuje a neviem v tom nájsť ani iný problém. Ty v tom vidíš aký problém?Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 Kontakty:
Klub stráže prírody
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Súvisiace témy:
Právo
Ochrana prírody
Životné prostredieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS