spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Bezdomovectvo - sociálny problém alebo zločin?

Prespávanie na verejných priestranstvách sa podľa návrhu novely Zákona o priestupkoch, ktorú pripravilo Ministerstvo vnútra SR, môže sankcionovať sumou až do 3000 Sk. Táto novela by medzi páchateľov priestupkov zaradila okrem ľudí bez domova aj ľudí, ktorí stanujú v lese alebo prespávajú na poli.

Na Slovensku je akútny nedostatok nocľahární, existujúce nocľahárne v Bratislave zatvárajú na leto napriek protestom mimovládnych organizácii. Novela je v logickom rozpore s realitou a nerieši príčinu. Stavia občana bez prístrešia do neriešiteľnej situácie. Nemá sa kam ísť ubytovať, ale nemôže prespať na verejne prístupnom mieste pod hrozbou priestupku.

Novela kriminalizuje bezdomovectvo.


  • Zabráňme, aby sa trestali ľudia bez domova za to, že nie je dostatok nocľahární.
  • Bezdomovectvo je vážny sociálny problém, nie priestupok.

Podporte do 5.8. 2005 hromadnú pripomienku a pomôžte nám, aby sa nový dodatok do novely nedostal!Pre:
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava
e-mail: ol.svs@mvsr.vs.sk

Stotožňujem sa s hromadnou občianskou pripomienkou k návrhu novely zákona o priestupkoch (materiál KM-186/Vl-2005), ktorú spracovalo občianske združenie Proti prúdu.

Za splnomocnencov pri rokovaní o pripomienkach určujem:

Mgr. Sandru Tordovú, občianske združenie Proti prúdu, sandra@notabene.sk
Mgr. Martina Opetu, občianske združenie Proti prúdu, martin@notabene.sk
Mgr. Ninu Beňovú, združenie Hľa človek, ninkabenova@yahoo.co.ukĎakujeme za podporu!

Konečný zoznam podporovateľov


Hromadná občianska pripomienka k novele zákona o priestupkoch

(k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, materiál č. KM-186/Vl-2005)

Pripomienka je zásadná.


1. Pripomienka k čl. I bodu 19:

Bod 19. dopĺňa zákon o priestupkoch § 47 ods. 1 písm. c) na konci o tieto slová: „najmä žobraním, obťažovaním alebo prespávaním na verejne prístupnom mieste.“

Prespávanie na verejne prístupných miestach by sa týmto stalo priestupkom a bolo sankciované podľa § 47 odsek 2 pokutou do 3000 Sk.

Navrhujeme, aby z novely boli vypustiť slová: „alebo prespávaním na verejne prístupnom mieste“ a tiež slovo „žobraním“.


Odôvodnenie:

V skutočnosti nie je možné navrhované ustanovenie zákona vecne naplniť. Pre organizácie pracujúce s bezdomovcami je všeobecne známe, že na Slovensku je alarmujúci nedostatok nocľahární. Dopyt po ubytovaní niekoľkonásobne prekračuje ponuku. Prespávanie na verejne prístupných miestach je pre ľudí bez domova často jediným riešením. Dôvodová správa k bodu 19. uvádza ako hlavný dôvod rozšírenia priestupkov aj na tento skutok, zvyšujúci sa počet podobných skutkov, ktoré vyvolávajú verejné pohoršenie.

Novela je v logickom rozpore s realitou a nerieši príčinu. Stavia občana bez prístrešia do neriešiteľnej situácie. Nemá sa kam ísť ubytovať, ale nemôže prespať na verejne prístupnom mieste pod hrozbou priestupku.

Bezdomovectvo je vážny sociálny problém, nie priestupok.

Navyše, navrhované ustanovenie je aj v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a to najmä s týmito dokumentmi zaručeným právom na slobodu pohybu.

Pojem „verejné pohoršenie“ je tzv. neurčitým právnym pojmom. Skutočnosť, či konanie vzbudzuje verejné pohoršenie, treba posudzovať podľa konkrétnych okolností – t.j. miesta, času a spôsobu konania. Nemožno paušálne konštatovať, že určitý druh konania vzbudzuje verejné pohoršenie, bez ohľadu na okolnosti tohto konania – napr. miesto, čas alebo spôsob tohto konania.

Tiež podľa právnej teórie „Pojem verejné pohoršenie... možno označiť za pojem normatívny a hodnotový. Tým sa vyjadruje, že normatívny obsah tohto pojmu musí byť napĺňaný od prípadu k prípadu na základe hodnotenia.“ (Machajová, J.: Základy priestupkového práva. Komentár k zákonu o priestupkoch. Heuréka, 1998. str. 122).

V rozpore s týmto princípom však z návrhu zákona vyplýva, že každé „prespávanie na verejne prístupnom mieste“ je považované za vzbudzovanie verejného pohoršenia.

Navrhované ustanovenie je veľmi všeobecné a za priestupok by boli postihované konanie osôb, ktoré v žiadnom prípade nemožno považovať za vzbudzovanie verejného pohoršenia. Podľa právnej teórie „Miestom prístupným verejnosti... je každé miesto, kam má prístup viac ľudí. Nemusí byť bez obmedzenia prístupné komukoľvek a kdekoľvek. Stačí, že je to miesto prístupné len niektorým osobám určeným povahou ich zamestnania alebo inak. Neprekáža, že miesto nie je trvale prístupné verejnosti a je prístupné napr. len v určitom prevádzkovom čase a pod.“ (Machajová, J.: Základy priestupkového práva. Komentár k zákonu o priestupkoch. Heuréka, 1998. str. 122). Znamená to, že priestupkom postihnuteľným do výšky 3000 Sk by bolo aj prespávanie akejkoľvek osoby napríklad v lesoparku, na poli, v lese, na uzavretom dvore, kam majú prístup iba obyvatelia domu alebo na akomkoľvek inom mieste, kam nič nezabraňuje voľný prístup viacerým ľuďom (i keď je toto miesto po prevažnú väčšinu času úplne opustené).

Nie je navyše jasné, aký je obsah pojmu „prespávanie“. Takýto nejasný pojem umožní veľmi subjektívny a nejednotný výklad zo strany správnych orgánov, čo bude viesť k právnej neistote.

Podľa čl. 23 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky „Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.“ Podľa čl. 23 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky „Slobody podľa odsekov 1 a 2 môžu byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody.“

Podľa čl. 2 ods. 1 Protokolu č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd „Každý, kto sa právoplatne zdržiava na území niektorého štátu, má na tomto území právo slobody pohybu a slobody zvoliť si miesto pobytu.“ Podľa čl. 2 ods. 3 Protokolu „Žiadne obmedzenia sa nemôžu uvaliť na výkon týchto práv okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, udržania verejného poriadku, predchádzania zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.“

Z citovaných ustanovení vyplýva, že základné právo možno obmedziť len ak je to v konkrétnom prípade v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu stanovených záujmov (napr. verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti).

Navrhované ustanovenie tým, že automaticky považuje určité konania za také, ktoré vzbudzujú verejné pohoršenie, bez toho, aby sa posudzovali konkrétne okolnosti takéhoto konania a to, či takéto konanie naozaj vzbudilo verejné pohoršenie, je v zjavnom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.


Spracovali:

Mgr. Sandra Tordová, občianske združenie Proti prúdu
Mgr. Peter Wilfling, Združenie Občan a demokraciaPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Kontakty:
Občan, demokracia a zodpovednosť

Súvisiace témy:
Prístup k informáciám
Sociálne služby a pomoc
Kriminalita
Demokracia
Právo
Ľudské práva
Sociálna oblasťREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS