spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Bezdomovectvo - sociálny problém alebo zločin?

Prespávanie na verejných priestranstvách sa podľa návrhu novely Zákona o priestupkoch, ktorú pripravilo Ministerstvo vnútra SR, môže sankcionovať sumou až do 3000 Sk. Táto novela by medzi páchateľov priestupkov zaradila okrem ľudí bez domova aj ľudí, ktorí stanujú v lese alebo prespávajú na poli.

Na Slovensku je akútny nedostatok nocľahární, existujúce nocľahárne v Bratislave zatvárajú na leto napriek protestom mimovládnych organizácii. Novela je v logickom rozpore s realitou a nerieši príčinu. Stavia občana bez prístrešia do neriešiteľnej situácie. Nemá sa kam ísť ubytovať, ale nemôže prespať na verejne prístupnom mieste pod hrozbou priestupku.

Novela kriminalizuje bezdomovectvo.


  • Zabráňme, aby sa trestali ľudia bez domova za to, že nie je dostatok nocľahární.
  • Bezdomovectvo je vážny sociálny problém, nie priestupok.

Podporte do 5.8. 2005 hromadnú pripomienku a pomôžte nám, aby sa nový dodatok do novely nedostal!Pre:
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava
e-mail: ol.svs@mvsr.vs.sk

Stotožňujem sa s hromadnou občianskou pripomienkou k návrhu novely zákona o priestupkoch (materiál KM-186/Vl-2005), ktorú spracovalo občianske združenie Proti prúdu.

Za splnomocnencov pri rokovaní o pripomienkach určujem:

Mgr. Sandru Tordovú, občianske združenie Proti prúdu, sandra@notabene.sk
Mgr. Martina Opetu, občianske združenie Proti prúdu, martin@notabene.sk
Mgr. Ninu Beňovú, združenie Hľa človek, ninkabenova@yahoo.co.ukĎakujeme za podporu!

Konečný zoznam podporovateľov


Hromadná občianska pripomienka k novele zákona o priestupkoch

(k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, materiál č. KM-186/Vl-2005)

Pripomienka je zásadná.


1. Pripomienka k čl. I bodu 19:

Bod 19. dopĺňa zákon o priestupkoch § 47 ods. 1 písm. c) na konci o tieto slová: „najmä žobraním, obťažovaním alebo prespávaním na verejne prístupnom mieste.“

Prespávanie na verejne prístupných miestach by sa týmto stalo priestupkom a bolo sankciované podľa § 47 odsek 2 pokutou do 3000 Sk.

Navrhujeme, aby z novely boli vypustiť slová: „alebo prespávaním na verejne prístupnom mieste“ a tiež slovo „žobraním“.


Odôvodnenie:

V skutočnosti nie je možné navrhované ustanovenie zákona vecne naplniť. Pre organizácie pracujúce s bezdomovcami je všeobecne známe, že na Slovensku je alarmujúci nedostatok nocľahární. Dopyt po ubytovaní niekoľkonásobne prekračuje ponuku. Prespávanie na verejne prístupných miestach je pre ľudí bez domova často jediným riešením. Dôvodová správa k bodu 19. uvádza ako hlavný dôvod rozšírenia priestupkov aj na tento skutok, zvyšujúci sa počet podobných skutkov, ktoré vyvolávajú verejné pohoršenie.

Novela je v logickom rozpore s realitou a nerieši príčinu. Stavia občana bez prístrešia do neriešiteľnej situácie. Nemá sa kam ísť ubytovať, ale nemôže prespať na verejne prístupnom mieste pod hrozbou priestupku.

Bezdomovectvo je vážny sociálny problém, nie priestupok.

Navyše, navrhované ustanovenie je aj v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a to najmä s týmito dokumentmi zaručeným právom na slobodu pohybu.

Pojem „verejné pohoršenie“ je tzv. neurčitým právnym pojmom. Skutočnosť, či konanie vzbudzuje verejné pohoršenie, treba posudzovať podľa konkrétnych okolností – t.j. miesta, času a spôsobu konania. Nemožno paušálne konštatovať, že určitý druh konania vzbudzuje verejné pohoršenie, bez ohľadu na okolnosti tohto konania – napr. miesto, čas alebo spôsob tohto konania.

Tiež podľa právnej teórie „Pojem verejné pohoršenie... možno označiť za pojem normatívny a hodnotový. Tým sa vyjadruje, že normatívny obsah tohto pojmu musí byť napĺňaný od prípadu k prípadu na základe hodnotenia.“ (Machajová, J.: Základy priestupkového práva. Komentár k zákonu o priestupkoch. Heuréka, 1998. str. 122).

V rozpore s týmto princípom však z návrhu zákona vyplýva, že každé „prespávanie na verejne prístupnom mieste“ je považované za vzbudzovanie verejného pohoršenia.

Navrhované ustanovenie je veľmi všeobecné a za priestupok by boli postihované konanie osôb, ktoré v žiadnom prípade nemožno považovať za vzbudzovanie verejného pohoršenia. Podľa právnej teórie „Miestom prístupným verejnosti... je každé miesto, kam má prístup viac ľudí. Nemusí byť bez obmedzenia prístupné komukoľvek a kdekoľvek. Stačí, že je to miesto prístupné len niektorým osobám určeným povahou ich zamestnania alebo inak. Neprekáža, že miesto nie je trvale prístupné verejnosti a je prístupné napr. len v určitom prevádzkovom čase a pod.“ (Machajová, J.: Základy priestupkového práva. Komentár k zákonu o priestupkoch. Heuréka, 1998. str. 122). Znamená to, že priestupkom postihnuteľným do výšky 3000 Sk by bolo aj prespávanie akejkoľvek osoby napríklad v lesoparku, na poli, v lese, na uzavretom dvore, kam majú prístup iba obyvatelia domu alebo na akomkoľvek inom mieste, kam nič nezabraňuje voľný prístup viacerým ľuďom (i keď je toto miesto po prevažnú väčšinu času úplne opustené).

Nie je navyše jasné, aký je obsah pojmu „prespávanie“. Takýto nejasný pojem umožní veľmi subjektívny a nejednotný výklad zo strany správnych orgánov, čo bude viesť k právnej neistote.

Podľa čl. 23 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky „Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.“ Podľa čl. 23 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky „Slobody podľa odsekov 1 a 2 môžu byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody.“

Podľa čl. 2 ods. 1 Protokolu č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd „Každý, kto sa právoplatne zdržiava na území niektorého štátu, má na tomto území právo slobody pohybu a slobody zvoliť si miesto pobytu.“ Podľa čl. 2 ods. 3 Protokolu „Žiadne obmedzenia sa nemôžu uvaliť na výkon týchto práv okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, udržania verejného poriadku, predchádzania zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.“

Z citovaných ustanovení vyplýva, že základné právo možno obmedziť len ak je to v konkrétnom prípade v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu stanovených záujmov (napr. verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti).

Navrhované ustanovenie tým, že automaticky považuje určité konania za také, ktoré vzbudzujú verejné pohoršenie, bez toho, aby sa posudzovali konkrétne okolnosti takéhoto konania a to, či takéto konanie naozaj vzbudilo verejné pohoršenie, je v zjavnom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.


Spracovali:

Mgr. Sandra Tordová, občianske združenie Proti prúdu
Mgr. Peter Wilfling, Združenie Občan a demokraciaPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Bezdomovectvo - Karla Tanková
12.5.2006 07:14 |

pripajam sa k peticii
byvanie na ulici
2.9.2005 16:48 | laco

uz vyse tri mesiace som na cestach po europe a celu dobu spavame v altankoch, parkoch, lesikoch, uliciach, pri kostoloch... a este ani raz ma nik nezobudil, nieto zeby sankcionoval. policajti zakyvu, prip. sa spytaju ci nieco nepotrebujeme, alebo odporucia este lepsi flek bez ostrekovacov travy, alebo strechu...
pripajam sa k petícii
17.8.2005 19:06 | Zuzana Tothova

a ze krestanska strana, hahaha
11.8.2005 14:41 | roman

MV pod vedenim kdh sa opat blislo. v casoch ked su na Slovensku prehliadane miliardove kradeze, treba sa urcite zaoberat najvacsim problemom a to su bezdomovci. predsa musi niekto zaplatat tu dieru v rozpocte... :))
realne si myslim, ze je to v prvom rade odvadzanie pozornosti od ovela vacsich hrozieb, ktore vsak nie su schopni vyriesit...
kto ich volil do kelu?!
Suhlasim s peticiou
11.8.2005 11:31 | Milan Sokol

suhlasim s peticiou
10.8.2005 16:23 | roman balog

suhlasim s peticiou... peticny harok som do 1 min nenasiel tak suhlasim touto cestou
?
9.8.2005 12:06 | Bill

...a toto je co za hlupost?... niekto sa zrejme zle vyspinkal...
novela
8.8.2005 13:01 | Zuzana Suchova

suhlasim s peticiou.
Zase niečo "tam hore" vymysleli.....
6.8.2005 13:13 | Edo Devečka

samozrejme že je treba posudzovať každý prípad osobitne a nie všetky "hádzať do jedneho vreca" veď čo je na tom, keď niekto kto nemá kde prespať, prespí napríklad v parku na zemi či na lavičke, keď ráno to miesto nechá také aké bolo predtým, nepoškodené??!
novela
6.8.2005 11:37 | Ing. Martin Korbačka

Pripájam sa k petícii
Novela zákona o priestupkoch
5.8.2005 23:42 | Ing.Jan Poláček

Podporujem obsah pripomienky. Predložené argumenty sú viac ako presvedčivé. Nemôžem uveriť, že taký dokument prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním.
Ponukneme lepsie riesenie??
5.8.2005 15:39 | Filip Bednárik

Ministerstvo v dôvodovej správe uvádza (pre §47ods. 1 písm. c) že "vzhľadom na zvyšujúci sa počet uvádzaných skutkov" (verejné pohoršovanie) sa dopĺňa tento odstavec o "príkladný výpočet spôsobov, ktoré vzbudzujú verejné pohoršenie" (žobranie, prespávanie, etc.). Chcem sa opýtať zriaďovateľov tejto petície, či majú vedomosti o zvyšovaní skutkov verejného pohoršovania a ak áno, či priamo súvisia s uvedenými spôsobmi (žobranie, prespávanie,..).
Domnievam sa totiž, že naozaj ide o obmedzovanie osobnej slobody ľudí v zmysle horeuvedeného príspevku. Snaha ministerstva je jasná - vytlačiť "neprípustné správanie" totiž "verejné pohoršovanie" niekam, kde nebude - ľudovo povedané - na očiach verejnosti. Pripájam sa teda aj ja k petícii, pretože nejde ani tak o spôsob, akým sa verejnosť chce vysporiadať s týmto sociálnym fenoménom, ale so samotným faktom zatvárania očí väčšiny pred bezdomovcami. Exklúzia "par excellence".
Re: Ako bude nalozene s mojimi udajmi?
5.8.2005 13:28 | Noro Brázda

Mená a adresy ľudí, ktorí sa stotožnia s hromadnou pripomienkou sú uložené v databáze a súhrnne zasielané spolu s textom uvedeným kurzívou na kontaktnú adresu pre pripomienky (v tomto prípade na Ministerstvo vnútra). Zoznam podporovateľov na požiadanie poskytujeme aj iniciátorom hromadnej pripomienky a podporovateľov obvykle informujeme o výsledku pripomienkového konania a prípadne aj možnosti podporiť ďalšie podobné pripomienky/kampane.
Ako bude nalozene s mojimi udajmi?
4.8.2005 19:04 | Rudo Thomas

Povodne som chcel peticiu podpisat, ale (bohuzial) nenasiel som ziadnu zmienku o tom, akym sposobom budete dalej nakladat s mojimi osobnymi odajmi (ktore su oznacene ako povinne pri odosielani "podpisu").

Za takychto okolnosti som nuteny nepodpisat.

Pekny den.

4.8.2005 10:59 |

JB sa pyta na mena konkretnych ludi: Milan Ukrop, generalny riaditel sekcie legislativy MVSR. Okrem ineho autor nadacneho zakona z roku 1996, ktorym sa meciarova vlada snazila ochromit neziskovy sektor ako jedneho z jej vtedajsich oponentov. To, ze taky clovek dnes sedi vo vysokej pozicii na ministerstve vnutra nepotrebuje dalsi komentar.
žobranie ako priestupok?
3.8.2005 20:33 | Peter Wilfling

Novela dopĺňa § 47 ods. 1 písm. c) zákona o priestupkoch, ktorý hovorí: “Priestupku sa dopustí ten, kto vzbudí verejné pohoršenie,” o tieto slová: “najmä žobraním, obťažovaním alebo prespávaním na verejne prístupnom mieste.”

Pojem “žobranie” nie je nikde definovaný – na základe tohto pojmu by mohli byť pokutovaní aj maturanti prosiaci okoloidúcich o finančný príspevok alebo členovia náboženských spoločností vyberajúcich milodary. Každý prípad treba posudzovať podľa konkrétnych okolností – nemožno automaticky konštatovať, že každé prespávanie na verejne prístupných miestach alebo každý spôsob žobrania vzbudzujú verejné pohoršenie alebo narušujú verejný poriadok.

žobranie ako priestupok
3.8.2005 18:11 | Marta Hrebíčková

Plne súhlasím s tým, aby sa prespávanie pod verejným priestranstvom nepovažovalo za priestupok a aby sa z novely vypustili slová: „alebo prespávaním na verejne prístupnom mieste“ a tiež slovo „žobraním". Súhlasím tiež s
Vaším zdôvodnením a touto poznámkou chcem upozorniť len na to, že vo Vašom texte som nenašla zdôvodnenie návrhu na vypustenie z predmetnej novely cit. zákona slova "žobraním" (zdôvodnenie sa podrobne zaoberá prespávaním na verejne prístupnom mieste a bezdomovcami, no žobranie je odlišná problematika.
Myslím si, že aj čo sa týka žobrania, novela zákona ustanovuje sankcie, ale neberie ohľad na príčiny a okolnosti, ktoré človeka priviedli k žobraniu a nerieši žobranie ako sociálny problém.

Myslím, že je treba, aby sa odborníci zaoberali aj takým závažným problémom, ako je žobranie, najmä sociológovia, sociálni psychológovia, psychiatri, ale aj kriminalisti - pretože vo verejnosti je rozšírený názor, že medzi žobrákmi nie sú len ľudia chudobní, ale aj dobre finančne situovaní podvodníci. Uvažovať o však o tom, aby sa žobranie považovalo za priestupok a sankcionovalo pokutou alebo zákazom, by bolo prípustné až vtedy, ak by existoval účinný projekt na riešenie živobytia žobrákov. O takom projekte však neviem, a preto som za Váš návrh, aby sa v danom kontexte a v súčasnosti žobranie, ktoré má povahu tichej prosby o almužnu nepovažovalo za priestupok.3.8.2005 16:06 | JB

Urcite by verejnost zaujimalo keby
pri tom padli konretne mena, kto s tou novelou vyrukoval..., aby sme si na to vedeli spomenut pri volbach.

3.8.2005 12:27 | S.

To netušíme. Nevyznám sa v právnom systéme, ale mám pocit, že nakopenie viacerých priestupkov môže tomu človeku priťažiť a môže byť mať jeho potenciálny dorbý prečin, ktorý možno spácha v budúcnosti závažnejší dopad. Ale ulica bude najdrahšou nocľahárňou za tri tisíc za noc.
A prosím, žiadne podriemkavanie v parku na lavičke.
Novela zákona o priestupkoch.
3.8.2005 10:41 | Ing. Imrich Fülöp

Aká bude vymožiteľnosť sankcie 3000,- Sk od bezdomovcov prespávajúcich na verejnom priestranstve? Podľa mňa, de facto sankcia za takýto priestupok nebude vymožiteľná.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (20)

 Kontakty:
Občan, demokracia a zodpovednosť

Súvisiace témy:
Prístup k informáciám
Sociálne služby a pomoc
Kriminalita
Demokracia
Právo
Ľudské práva
Sociálna oblasťREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS