spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Infografika: Lesný zákon - celoplošná ťažba Požiadajte prezidenta SR o vrátenie lesného zákona parlamentu!

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 24. mája 2005 mimoriadne zlý zákon o lesoch. Zákon umožňuje podstatne zvýšenie ťažby dreva za súčasného podstatného obmedzenia vstupu občanov do slovenských lesov. Pripojte sa k tejto on-line kampani a požiadajte Prezidenta Slovenskej Republiky o vrátenie zákona parlamentu.
Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.

prezident Slovenskej republiky
Kancelária prezidenta SR
Hodžovo nám. 1
P.O. Box 128
810 00 Bratislava 1


Vážený pán prezident,

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 24. 5. 2005 nový zákon o lesoch.

Tento zákon je podľa nášho názoru z dôvodov uvedených nižšie mimoriadne zlý, a preto Vás žiadame o jeho vrátenie Národnej rade Slovenskej republiky na komplexné prepracovanie. Zákon podľa nášho názoru umožňuje podstatné zvýšenie ťažby dreva za súčasného podstatného obmedzenia vstupu občanov do slovenských lesov.


Najväčšie nedostatky zákona:

  1. Predložený návrh zákona umožňuje prekročiť ťažbu naplánovanú v lesnom hospodárskom pláne.

a) Návrh zákona umožňuje prekročiť celkový objem ťažby (etát) schválený v lesnom hospodárskom pláne, pretože aj po jeho prekročení náhodnou ťažbou umožňuje vykonávať tzv. naliehavú ťažbu (§23 ods.9), za ktorú sa podľa § 22 ods. 3 môže považovať akákoľvek obnovná ťažba (uvoľňovanie prirodzeného zmladenia a rekonštrukcia lesa).

b) Návrh súčasne umožňuje vykonávať náhodnú ťažbu bez jej hlásenia štátnej správe lesného hospodárstva v objeme, ktorý dovoľuje vyťažiť celé lesné porasty za obdobie piatich rokov bez akejkoľvek kontroly (§23 ods.5). Spätné kontrola náhodnej ťažby je nemožná!

  1. Predložený návrh zákona umožňuje zvýšiť ťažbu oproti súčasnosti o približne 30 percent!

V §18 ods. 3 umožňuje schválený zákon priradiť nový obnovný prvok vo vzdialenosti jednej šírky rubu, tj. dvoch výšok od najbližšieho obnovného prvku. V doteraz platnej legislatíve je možné priradiť ďalší obnovný prvok až vo vzdialenosti troch výšok porastu. Táto zmena umožní skrátenie celkovej obnovnej doby lesných porastov. Zákon zároveň v § 18 ods. 4 umožňuje ťažiť v ochranných lesoch tak, ako v lesoch hospodárskych. Ochranné lesy plnia nenahraditeľné funkcie, napr. stabilizácia terénu na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, ochrana pôdy pred eróziou, akumulácia podzemných vôd, spomaľovanie odtoku vody z povodia a iné. Stratou podstaty ochranných lesov sa stratia aj ich funkcie.

Celkovo § 18 umožňuje navýšenie objemu ťažby dreva na Slovensku až o 30%!

  1. Predložený návrh zákona o lesoch obsahuje protiústavné obmedzenia a obmedzuje možnosti kontroly ťažby.

a) Návrh zákona zakazuje vstup verejnosti do všetkých porastov, v ktorých sa uskutočňuje ťažba, čo znamená priamy zákaz vstupu do väčšiny lesov na území Slovenska, pretože lesné porasty sú veľké, rozsiahle územia o rozlohe niekoľko desiatok hektárov (§31), pričom plochy ťažby majú rozlohy rádovo menšie (áre)


Na záver by sme radi pripomenuli, že

  • predložený návrh zákona o lesoch nie je pripravený v súlade s koncepciou Národnej lesníckej stratégie, ktorá má byť uzavretá až v roku 2006,

  • za účelom vypracovania návrhu zákon o lesoch bola ministrom pôdohospodárstva Zsoltom Simonom ustanovená Komisia ministra pôdohospodárstva SR pre prípravu a vypracovanie návrhu zákona o lesoch, ktorej právoplatným členom sa stal i zástupca LZ VLK Ing. Juraj Lukáč. Práca komisie nebola pri predloženom návrhu zákona zohľadnená a predložený návrh bol vypracovaný bez jej vedomia a reálnej možnosti ovplyvniť jeho záverečnú podobu,

  • proti zákonu v schválenej forme vystupujú mimovládne organizácie, neštátni vlastníci, ktorých zoskupuje Únia regionálnych vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Slovenská lesnícka komora a podľa našich informácií aj štátny podnik Lesy SR.


Vážený pán prezident,

Dúfame, že zvážite naše argumenty a zákon vrátite Národnej rade SR na prepracovanie.


Ďakujeme.
Kampaň bola 16. 6. 2005 úspešne ukončená, prezident vrátil zákon na opätovné prerokovanie v NR SR. Ďakujeme za podporu všetkým 1435 signatárom!
Prezidentovi Slovenskej republiky môžete poslať list so žiadosťou o vrátenie zákona parlamentu aj poštou, faxom na číslo (02) 57201155, e-mailom na adresu info@prezident.gov.sk a mbednar@prezident.gov.sk alebo list priniesť osobne do Kancelárie prezidenta SR.Infografika: Lesný zákon - celoplošná ťažba Infografika: Lesný zákon - Náhodná ťažba Infografika: Lesný zákon - Zvýšenie ťažby Infografika: Lesný zákon - Zákaz vstupu do lesa


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Kontakty:
Regionálne environmentálne centrum (REC)
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)
PREDATOR - výskum a ochrana dravcov
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Jantárová cesta

Súvisiace témy:
Ekonomika
Právo
Ochrana prírody
Lesy
Životné prostredieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS