spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Používate Wi-Fi sieť? Čoskoro môže byť nelegálna

Telekomunikačný úrad môže zlepšiť, ale aj zhoršiť podmienky pre fungovanie Wi-fi sietí. Jeho posledný návrh svedčí o druhom prípade.

Do 8. mája môžu občania zasielať na Telekomunikačný úrad SR svoje pripomienky k návrhu nového Všeobecného povolenia, upravujúceho prevádzku vo voľnom pásme 2,4 GHz (VP RLAN). Zverejnený návrh VP RLAN obsahuje sporný článok 7 - de facto zákaz zariadení, ktoré majú konektor na externú anténu alebo používajú anténu, ktorá nie je presne definovaná výrobcom. Na Slovensku v súčasnosti fungujú stovky takýchto sietí, umožňujúcich lacné pripojenie k Internetu, hranie hier alebo prepojenie počítačov v rámci firmy. Prijatie VP RLAN v navrhovanom znení by znamenalo postavenie väčšiny týchto sietí mimo zákon. Telekomunikačný úrad sa po prvých protestoch vyjadril, že navrhovaný bod 7 preformuluje. Vznikla však iniciatíva, ktorá prichádza s konkrétnymi návrhmi formulácií VP RLAN. Pokiaľ vás táto problematika zaujala, môžete iniciatívu podporiť na spravodajskom serveri www.changenet.skpodporiť na spravodajskom serveri www.changenet.sk alebo zaslaním nižšieuvedenej pripomienky formou e-mailu.

Adresát: Telekomunikačný úrad SR, Odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16, e-mail: svetlana.topolska@teleoff.gov.sk

Vec: Pripomienka k návrhu Všeobecného povolenia č. VPR-BB/2005

Na základe § 13 ods. 4 zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách predkladáme v stanovenej lehote 30 dní nasledovné

PRIPOMIENKY

k návrhu Všeobecného povolenia na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom, určených na širokopásmový prenos dát v rádiových miestnych sieťach (ďalej len VP RLAN) pracujúcich vo frekvenčnom pásme 2 400 – 2 483,5 MHz . Návrh VP RLAN bol publikovaný vo Vestníku TÚ SR č. 2 z 8. apríla 2005.

Pripomienka k bodu 2)
 • Pôvodné znenie: Maximálny ekvivalentný izotropne vyžarovaný výkon (e.i.r.p.) je 100 mW.
 • Navrhované znenie: "Maximálny ekvivalentný izotropne vyžarovaný výkon (e.i.r.p.) je 100 mW. Tento limit musí byť dodržaný pri ľubovoľnej kombinácii výstupného výkonu vysielača a použitej antény.“
Pripomienka k bodu 7)
 • Pôvodné znenie: "Zariadenia RLAN nemajú konektor na externú anténu, pracujú s integrovanou (vstavanou) anténou alebo s anténou určenou výrobcom a presne definovanou v sprievodnej technickej dokumentácii."
 • Navrhované znenie: Bod 7 vypustiť v plnom rozsahu.
Odôvodnenie
 • Dôsledná aplikácia pôvodného návrhu by znamenala likvidáciu väčšiny existujúcich Wi-Fi sietí na Slovensku. V súčasnosti ich existuje niekoľko stoviek. Umožňujú lacné pripojenie k Internetu, hranie hier alebo prepojenie počítačov v rámci firmy. V poslednej dobe dokonca vytvárajú tlak na znižovanie cien aj u dominantných ISP. Tým prispievajú k budovaniu informačnej spoločnosti, ktorá je deklarovaným cieľom slovenskej vlády aj EÚ. Uvedený návrh Všeobecného povolenia je v priamom rozpore s Národným rozvojovým plánom SR 2004-2006, Operačný program Základná infraštruktúra, Priorita 3 - Lokálna infraštruktúra, opatrenie 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor, aktivita A - Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na Internet v regiónoch, "Zvýšenie počtu VPBI (verejných prístupových bodov k Internetu)" atď.
 • Pôvodný návrh by priniesol významné ekonomické škody používateľom a prevádzkovateľom existujúcich sietí, ako aj slovenským výrobcom a predajcom príslušného technického vybavenia.
 • Použitie externej smerovej antény namiesto výrobcami obvykle dodávanej všesmerovej (integrovanej) antény v kombinácii s reguláciou vyžiareného výkonu znamená zvýšenie dosahu týchto zariadení, zníženie zarušenia a tým aj efektívnejšie využitie prideleného frekvenčného pásma.
 • Pôvodný návrh je v rozpore s § 13 ods. (3) zákona o elektronických komunikáciách: "Podmienky uvedené vo všeobecnom povolení musia byť objektívne odôvodnené vo vzťahu k sieti alebo službe, ktorej sa týkajú, musia byť nediskriminačné, primerané a transparentné." Doteraz nebol zverejnený objektívny dôvod pre uvedené opatrenia. Ich aplikáciu považujeme za neprimeranú vzhľadom ku problémom, ktoré ktoré by potenciálne mohli riešiť (vzájomné rušenie medzi sieťami). Je nesporné, že navrhovaným obmedzením zlikvidované siete sa už vzájomne rušiť nebudú, avšak ich zánikom pominie aj dôvod na prijímanie obmedzení.
 • Nami navrhovaný text nie je v rozpore s rozhodnutím ERC/DEC(01)07 http://www.ero.dk/documentation/docs/doc98/official/pdf/DEC0107.PDF. Toto rozhodnutie síce v časti ANNEX 1 uvádza: "Antenna: Integral (no external antenna socket) or dedicated", avšak ďalej neuvádza, akým spôsobom má byť vhodná anténa presnejšie určená (dedicated). Súčasne sa v tom istom rozhodnutí definuje: „SRDs use either integral, dedicated or external antennas and all modes of modulation are permitted subject to available standards or technical specifications.“ (časť 1 – Introduction). Tým vytvára dostatočný priestor pre národnú legislatívu, umožňujúcu aj použitie externých antén - pri určení istých podmienok.
 • Ostatné európske normy, na ktoré sa návrh VP RLAN odvoláva (príloha č. 3 odporúčania ERC/REC 70-03 http://www.ero.dk/documentation/docs/doc98/official/pdf/REC7003E.PDFa norma EN 300 328) neobsahujú žiadne časti, ktoré by požadovali obmedzenia externých antén - jednoducho sa vôbec nezaoberajú takýmito konkrétnymi detailmi technických riešení.
 • Obdobným spôsobom, aký navrhujeme, postupuje aj porovnateľná legislatíva v Českej republike. Tamojšia Generální licence GL-12/R/2000 trvá len na požiadavke dodržania limitu 100mW e.i.r.p. pri použití akejkoľvek kombinácie vysielača a antény.

Pripomienka k bodu 8)
 • Pôvodné znenie: "Na zariadeniach RLAN je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti, zaručované výrobcom."
 • Navrhované znenie: "Na zariadeniach RLAN je zakázané vykonávať elektrické alebo mechanické úpravy, vedúce k nedodržaniu parametrov podľa prílohy 3 odporúčania ERC/REC 70-03[6] alebo súladu s požiadavkami európskej normy EN 300 328, resp. iných ekvivalentných technických špecifikácií."
Odôvodnenie:
 • pokrok v tejto oblasti techniky postupuje takými krokmi, že je prakticky nerealizovateľná požiadavka neupravovať technické vlastnosti zariadení RLAN.
 • voľné pásmo 2,4 GHz s už existujúcou komunitou používateľov môže byť motorom vývoja v oblastiach, ktorým sa veľké firmy obvykle nevenujú.
 • domnievame sa, že istú ochranu predstavujú aj ustanovenia obchodného zákonníka, ktorý definuje, že zásah do zariadenia je dôvodom na stratu záruky.
 • považujeme za vhodnejšie chrániť "čistotu" pásma 2,4 GHz kontrolou dodržiavania technických noriem, než limitovaním možných dodávateľov technických riešení.

Pripomienka k bodu 9)
 • Pôvodné znenie: "Prevádzka zariadení RLAN podľa tohto povolenia nemá zaručenú ochranu proti rušeniu spôsobenému inými elektronickými komunikačnými zariadeniami alebo službami prevádzkovanými podľa zákona."
 • Navrhované znenie: " Prevádzka zariadení RLAN podľa tohto povolenia nemá zaručenú ochranu proti rušeniu spôsobenému inými elektronickými komunikačnými zariadeniami alebo službami prevádzkovanými podľa zákona. Prípadné rušenie inými zariadeniami RLAN podľa tohto povolenia musia riešiť prevádzkovatelia vzájomnou dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, odstrániť rušenie na svoje náklady je povinný ten, kto zariadenie zriadil neskôr."
Odôvodnenie:

Doplnené dve vety sú potrebné vzhľadom na ostatné navrhované úpravy. Obsahuje ich aj aktuálne platné Všeobecné povolenie. V bode 9) navrhovaného VP RLAN sa uvádza: "Prevádzka zariadení RLAN podľa tohto povolenia nemá zaručenú ochranu proti rušeniu spôsobenému inými elektronickými komunikačnými zariadeniami alebo službami prevádzkovanými podľa zákona." Z tohoto hľadiska je dôležité zachovať mechanizmus riešenia problémov na zdieľanom pásme komunitou jeho používateľov.

Zástupcovia iniciatívy

 • Mgr. Juraj Smatana - konateľ občianskeho združenia Klub Strážov, prevádzkujúceho sieť E-REGION.NET

http://www.strazov.sk - smatana(zavináč)e-region(bodka)net
mobil: 0907-034666

 • Peter Trško - konateľ združenia Informačná sloboda
http://www.informacnasloboda.sk
info(zavináč)informacnasloboda(bodka)sk
 • Ing. Milan Gacík - prevádzkovateľ servera SKFREE.NET
http://www.skfree.net

info(zavináč)skfree(bodka)sk
POZNÁMKY / vaše reakcie
Wifi ????/
12.3.2007 14:40 | brenda

Wifi je sam o sebe omyl prirody. Nech sa poskytovatelia stazuju kolko chcu taky nezabezpeceny a nestabilny prenos asi uz nikto nevymysli. Mali by sa preorientovat na optiku a dat tomu internetu aj nejaku kvalitu.
Nepodporujem technologiu ktora narobi viac skody ako uzitku. A ten zakon je vcelku dobry.
Wifi ????/
12.3.2007 14:39 | brenda

Wifi je sam o sebe omyl prirody. Nech sa poskytovatelia stazuju kolko chcu taky nezabezpeceny a nestabilny prenos asi uz nikto nevymysli. Mali by sa preorientovat na optiku a dat tomu internetu aj nejaku kvalitu.
Nepodporujem technologiu ktora narobi viac skody ako uzitku. A ten zakon je vcelku dobry.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (2)

 Súvisiace témy:
Ochrana spotrebiteľa
Právo
MédiáREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS