spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte hromadnú pripomienku k návrhu Systémovej štruktúry národohospodárskej stratégie SR na roky 2005 - 2013

Podporte, do piatka 8. 4. 2005 hromadnú pripomienku k dokumentu „Systémová štruktúra národohospodárskej stratégie SR na roky 2005 – 2013“!

V súčasnosti je na stránke Ministerstva hospodárstva SR na pripomienkové konanie predložený návrh dokumentu Systémová štruktúra národohospodárskej stratégie SR na roky 2005-2013 (SŠ).

Predložený materiál je iniciatívnym materiálom z dielne MH SR; predstavuje rozpracovanie jednotlivých politík hospodárstva prioritných pre obdobie rokov 2005-2013. Má ambíciu stanovenia priorít v hlavných ekonomických rezortoch, stanovenia zásad, určenie plnenia priorít a snahu dosiahnutia požadovaného stavu. Predkladaný spracoval expertný tím pod vedením podpredsedu vlády a ministra hospodárstva, chýbajú informácie o členoch tímu za jednotlivé rezorty, za SAV resp. vybrané univerzity.

V materiáli sú obsiahnuté nosné politiky SR: fiškálna politika, menová politika, politika podnikateľského prostredia, environmentálna politika, politika informatizácie spoločnosti (politika rozvoja e-society, politika rozvoja komunikačných sietí) a vedná a technická politika, regionálna politika; stratégia v oblasti ľudských zdrojov (trh práce, sociálna oblasť, zdravotníctvo, vzdelávanie), obchodná politika, dopravná politika, poštová politika, surovinová politika, priemyselná politika, energetická politika, politika rozvoja CR a pôdohospodárska politika, t. j. poľnohospodárska a potravinová politika a lesnícka politika.

Mimovládne organizácie oceňujú snahu pripraviť jeden ucelený komplexný materiál obsahujúci nosné politiky SR. Majú však k materiálu dve zásadné výhrady:

 1. Je mimoriadne potrebné, aby takýto materiál dôkladne premietal už schválené ciele, zásady, priority a plnenie priorít z platných dokumentov, ktoré spracovávali a pripomienkovali tímy odborníkov tak, aby nevznikali pochybnosti o platnosti cieľov, nástrojov a úloh v schválených politikách a aby nevznikali žiadne otázky o tom, ktorý z dokumentov platí resp. aby neboli rozpory v dokumentoch. Je preto treba dôkladne posúdiť komplexnosť predkladaného materiálu, dôkladnosť priemetu záverov už schválených stratégií a politík doňho, súlad s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a inými platnými dokumentmi. Takéto vyhodnotenie musí byť súčasťou predkladaného materiálu.

Po preverení obsahu platnej Aktualizácie surovinovej politiky SR pre oblasť nerastných surovín schválenej uznesením vlády SR č. 722 zo 14. júla 2004 (najmä cieľov, nástrojov a opatrení) sme zistili, že v znení predkladaného dokumentu dochádza k úprave niektorých cieľov, nástrojov aj úloh.

Uvádzame len zopár príkladov odlišností, rozporov, chýbajúcich cieľov a opatrení v SŠ.

Napr. neuvádza sa v cieľoch to, čo je v dlhodobých cieľoch platnej surovinovej politiky:

 • postupné zosúladenie legislatívnych, inštitucionálnych a ekonomických nástrojov so štátmi Európskej únie z pohľadu ekologických záťaží, energetickej a surovinovej náročnosti, s bezproblémovým prístupom k svetovým surovinovým zdrojom a určitou ingerenciou štátu na dosiahnutie úrovne, porovnateľnej so štátmi Európskej únie v dlhodobom výhľade a pre presadenie zámeru trvalo udržateľného rozvoja, rešpektovania územných limitov obmedzujúcich čerpanie prvotných zdrojov a vyššie využívanie druhotných a obnoviteľných zdrojov,
 • prijatie opatrení na znižovanie ekologickej záťaže, energetickej a surovinovej náročnosti a na zvýšenie úrovne využívania druhotných surovín a úrovne recyklácie
 • posúdenie možnosti prepracovania baníckej legislatívy.
Neuvádza sa obsah strednodobých cieľov platnej surovinovej politiky ako:
 • Všeobecnou tendenciou bude regulácia, resp. obmedzenie ťažby nerastných surovín v chránených územiach prírody na minimum, analýza stretov záujmov a prehodnotenie geologických zásob v nich, resp. stanovenie limitov a neprekročiteľných línií povrchovej ťažby a ich aplikácia v územnom pláne. Bude presadzovaná priebežná sanácia opustených banských diel a lomov s primeranou rekultiváciou plôch a vrátenie týchto lokalít do krajinného prostredia.

 1. Nakoľko sa jedná o návrh zásadnej rozvojovej koncepcie v oblasti energetiky, baníctva, priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a cestovného ruchu, je potrebné podrobiť takýto významný komplexný dokument procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.


Pre:
Ministerstvo hospodárstva SR
radova@economy.gov.sk


Vec: Pripomienkové konanie k materiálu č. 711-2005-001 Systémová štruktúra národohospodárskej stratégie SR na roky 2005 – 2013.

Zasielam zásadné pripomienky k materiálu č. 711-2005-001 Systémová štruktúra národohospodárskej stratégie SR na roky 2005 – 2013.

Text pripomienky bol spracovaný a zaslaný na MH SR elektronicky JUDr. Jozefom Šuchtom, Ing. Petrom Nováčikom a Mgr. Martinom Hojsíkom a je zverejnený na internetovej stránke www.changenet.sk.

Za splnomocnencov pre zastupovanie pri rokovaní o pripomienkach určujem: JUDr. Jozefa Šuchtu, Košice, Ing. Petra Nováčika, Nové Mesto nad Váhom a Mgr. Martina Hojsíka, Bratislava.

Žiadam(e), aby navrhovateľ v prípade, že nevyhovie pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie v zmysle čl. 11 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády, schválenej uznesením vlády SR č. 512 z 13.6.2001 a písomne naň pozval zástupcov verejnosti.

S pozdravom,
Priebežne aktualizovaný
zoznam podporovateľov


Zásadné pripomienky
Znenie pripomienok (všetky sú zásadné).

 1. Požadujeme, aby spracovateľ dokument prepracoval a dovtedy ho neprejednával (napr. na Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva SR dňa 15.4.2005).

 2. Požadujeme, aby spracovateľ doplnil menovitý zoznam členov expertného tímu(za rezorty, SAV a vybrané univerzity), ktorí sa na spracovaní dokumentu podieľali.

 3. Požadujeme doplniť ako súčasť materiálu vyhodnotenie - podrobnú informáciu o tom, či je tento dokument v súlade s jednotlivými platnými politikami a stratégiami, t.j. uviesť explicitne, kde a ako sa tento dokument odlišuje od schválených politík, resp. kde a ako politiky novelizuje a mení resp. dopĺňa resp. kde je v rozpore. Ak vyhodnotenie poukáže na odlišnosti a rozpory, tieto požadujeme odstrániť.

 4. Po vyhodnotení podľa predchádzajúceho bodu, požadujeme doplniť do znenia materiálu: „Tento dokument nenahrádza, neruší, nenovelizuje ani neupravuje platné schválené stratégie a politiky. V prípade pochybností platia pôvodné schválené dokumenty a ich ciele, nástroje, opatrenia a úlohy.“

 5. Nakoľko sa jedná o návrh zásadnej rozvojovej koncepcie v oblasti energetiky, baníctva, priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a cestovného ruchu, požadujeme postupovať v súlade s platnou legislatívou v zmysle § 35 zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a materiál:

 • doplniť o hodnotenie z hľadiska jeho predpokladaných vplyvov na životné prostredie a tiež návrh opatrení na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov,

 • dodržať ďalšie povinnosti spracovateľa podľa uvedeného zákona, teda:

 • návrh vopred prerokovať s ministerstvom životného prostredia z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a navrhovaných opatrení na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov,

 • vhodným spôsobom informovať verejnosť o príprave koncepcie, a to najmenej dva mesiace pred jej prerokovaním s MŽP SR.

Mimovládne organizácie Brečtan, SPZ Košice a Greenpeace sa obracajú sa na občanov aj organizácie o podporu. Podporiť môžu organizácie ako celky, najmä však jednotliví členovia a podporovatelia. Ak pripomienky podporí 300 osôb a organizácií, zástupcovia verejnosti budú o nich rokovať s MH SR.

Pripomienky môžete posielať do piatku 8. apríla 2005 (vrátane) aj na e-mail: radova@economy.gov.skPOZNÁMKY / vaše reakcie
Zastaviť ťažbu a zabezpecit rekultivaciu kamenolomu v obci Podbranc - Chránená krajinná oblast Biele karpaty tesne pod národnou kultúrnou pamiatkou
14.4.2005 11:16 | Jaroslav Paseka

Zastaviť ťažbu a zabezpecit rekultivaciu kamenolomu v obci Podbranc - Chránená krajinná oblast Biele karpaty tesne pod národnou kultúrnou pamiatkou
Neporušenosť ekosystémov
7.4.2005 13:25 | Samuel

V bodoch ktoré som si prečítal bolo už dosť legislatývnych pripomienok ale žiadam o to aby ekosystémy neboli ovplivňované v takej miere ako sú teraz vydel som dosť prípadov a aj v cudzine že síce jedince dané rastlyny alebo nejaké členenie krajiny je chránené.Ale štruktúra ekosystémov bola nabúraná. Chcem tým povedať aby sme nechali niečo aj nedotknuté našimi zásahmy. ďakujem
rekultivacia kamenolomov
7.4.2005 08:29 | Mária Piackovaaa

Zastaviť ťažbu a zabezpecit rekultivaciu kamenolomu v obci Podbranc - Chránená krajinná oblast Biele karpaty tesne pod národnou kultúrnou pamiatkou - hradom Branc - poznámku možno zovšeobecniť !Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (3)

 Kontakty:
Brečtan o.z.
Greenpeace Slovensko

Súvisiace témy:
Ekonomika
Právo
Životné prostredieREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt