spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte pripomienky k novele zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia

Cieľom novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (ďalej len „zákon o IPKZ“), ktorá bola v nedávnej minulosti predložená do pripomienkového konania, malo byť zabezpečenie súladu tohto zákona s významným dokumentom v oblasti ľudských práv a životného prostredia – Aarhuským dohovorom a s nadväzujúcou smernicou EÚ. Predložený návrh zákona však tieto požiadavky nespĺňa.

Zákon o IPKZ je predpisom, podľa ktorého sa v jednom (integrovanom) konaní povoľujú činnosti s významným vplyvom na životné prostredie. Súčasťou tohto jedného konania sú konania o povoleniach a vydávanie posudkov a vyjadrení v oblasti ochrany ovzdušia, odpadov, povrchových a podzemných vôd, ochrany zdravia ľudí alebo ochrany prírody a krajiny; v prípade, že je to potrebné, súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby.

Podľa Aarhuského dohovoru a smernice EÚ má mať tzv. dotknutá verejnosť (osoby, ktorých práva môžu byť rozhodovaním dotknuté alebo ktoré majú záujem na rozhodovaní; medzi iným aj ekologické mimovládne organizácie) právo účasti na konaní a právo na prístup k opravným prostriedkom. To zahŕňa právo byť o konaní informovaný, právo vyjadriť sa ku konaniu a podávať k nemu pripomienky, právo aby boli pripomienky verejnosti pri rozhodovaní zohľadnené, právo na oznámenie výsledného rozhodnutia, a napokon právo napadnúť nezákonnosť rozhodnutia o povolení činnosti na nezávislom orgáne (súde).

Všetky tieto požiadavky dostatočne spĺňa postavenie účastníka konania. V návrhu zákona sa však pre dotknutú verejnosť (vrátane ekologických mimovládnych organizácií) počíta iba s postavením tzv. zúčastnenej osoby, ktorá nemá viaceré práva, vyžadované Aarhuským dohovorom a smernicou EÚ.

Zúčastnená osoba napríklad nemá právo, aby orgán v rozhodnutí uviedol, ako sa vyrovnal s jej návrhmi a námietkami a s jej vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Absencia ďalších práv by spôsobovala situácie, kedy by bolo dotknutej verejnosti znemožnené účinne sa zúčastniť na rozhodovacom procese. Zúčastnená osoba nemá ani právo podať proti rozhodnutiu odvolanie. Tým by sa náprava každého porušenia zákona odsunula až do štádia po právoplatnosti rozhodnutia, do súdneho konania o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia. Úprava obsiahnutá v návrhu zákona by však dotknutej verejnosti zároveň neumožňovala účinne sa na súde domáhať nápravy všetkých nezákonností rozhodnutia o povolení činnosti.

Podporou pripomienok k novele zákona o IPKZ prispejete k tomu, aby sa nesúladom návrhu zákona s Aarhuským dohovorom a smernicou EÚ zaoberala legislatívna rada vlády a vláda SR.

Ďakujeme za podporu!Pre: Ministerstvo životného prostredia SR (belanova.sylvia@enviro.gov.sk)

Stotožňujem sa s pripomienkami k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (materiál č. 315/2005-3).

Text pripomienok bol zaslaný Združením Občan a demokracia a Centrom pre podporu miestneho aktivizmu a je zverejnený na internetovej stránke CHANGENET.SK

Za splnomocnencov pri rokovaní o pripomienkach určujem:

Peter Wilfling, Združenie Občan a demokracia, wilfling@changenet.sk
Dana Mareková, Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, marekova@changenet.sk
Eva Kovačechová, Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, kovacechova@changenet.sk


Priezvisko
Meno
Organizácia
Adresa
PSČ
Mesto
E-mailPriebežne aktualizovaný
zoznam podporovateľov

Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (ďalej len „zákon o IPKZ“)

(pripomienky považujeme za zásadné)


Čl. I
Bod 14 návrhu zákona znie:

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Zainteresovaná verejnosť má v konaniach, ktorých sa zúčastňuje, postavenie zúčastnenej osoby. 18b)

(6) Ak došlo k porušeniu oprávnenia zainteresovanej verejnosti zúčastňujúcej sa ako zúčastnená osoba v konaniach podľa tohto zákona, má zainteresovaná verejnosť oprávnenie podať žalobu na súd podľa osobitného predpisu.18c) “

Poznámky pod čiarou k odkazom 18b a 18c znejú:

18b) § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z.z.

18c) § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Čl. V
V § 250 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Podať žalobu môže aj zúčastnená osoba v konaní podľa osobitného predpisu. 35a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

K zakotveniu postavenia zúčastnenej osoby pre zainteresovanú verejnosť:

Postavenie zúčastnenej osoby pre zainteresovanú verejnosť nespĺňa požiadavky Aarhuského dohovoru, je v rozpore so Smernicou 96/61/ES (doplnenej Smernicou 2003/35/ES) a spôsobuje ťažkosti pri aplikácii v rámci súčasného právneho poriadku Slovenskej republiky.


1. Účasť verejnosti na rozhodovaní: rozpor s článkom 6 Aarhuského dohovoru a Smernicou 96/61/ES.

Koncept, ktorý má novela zákona o IPKZ za cieľ vniesť do nášho právneho poriadku, spočíva na priznaní práv „zainteresovanej verejnosti“ v konaniach o povolení vymedzených činností. Zúčastnená osoba, tak ako ju upravuje zákon o IPKZ, však nemá práva, ktoré má zainteresovaná verejnosť podľa Smernice 96/61/ES (doplnenej Smernicou 2003/35/ES) a čl. 6 Aarhuského dohovoru. Požiadavky kladené touto smernicou a Aarhuským dohovorom na zabezpečenie účasti zainteresovanej verejnosti spĺňa postavenie účastníka konania a jeho práva v zmysle ustanovení Správneho poriadku.

Jedná sa najmä o nasledujúce práva:

  • Právo byť informovaný o konaniach o povoľovaní navrhovaných činností (v rozsahu bodov 1 a 2 Prílohy V. Smernice 96/61/ES a čl. 6 Aarhuského dohovoru). Toto právo v podmienkach slovenského právneho poriadku nevyhnutne zahŕňa nasledovné procesné práva: § 18 ods. 3 - právo byť upovedomený o začatí konania, § 20 - právo, aby správny orgán upovedomil o postúpení podania príslušnému správnemu orgánu, § 23 ods. 1 - právo nazerať do spisov, § 21 ods. 2 – právo zúčastniť sa na ústnom pojednávaní, § 38 ods. 3 – právo zúčastniť sa na ohliadke, § 49 ods. 2 - právo byť upovedomený o predĺžení lehoty na rozhodnutie

Zainteresovaná verejnosť v postavení zúčastnenej osoby by v rozpore so Smernicou 96/61/ES a Aarhuským dohovorom nemala napríklad nasledovné práva: právo, aby ju správny orgán upovedomil o postúpení podania príslušnému správnemu orgánu, právo byť upovedomený o predĺžení lehoty na rozhodnutie.

  • Právo podávať pripomienky k navrhovaným činnostiam ešte pred vydaním rozhodnutia o povolení činnosti (v rozsahu bodu 3 Prílohy V. Smernice 96/61/ES a čl. 6 Aarhuského dohovoru). Toto právo v podmienkach slovenského právneho poriadku nevyhnutne zahŕňa nasledovné procesné práva: § 19 ods. 3 - právo aby správny orgán pomohol odstrániť nedostatky podania prípadne aby vyzval na ich odstránenie, § 19 ods. 5 - právo, aby správny orgán na žiadosť potvrdil prijatie podania, § 22 ods. 1 - právo, aby sa o jeho vyjadreniach spísala zápisnica, § 33 ods. 2 - právo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia ešte pred vydaním rozhodnutia, § 56 - právo byť upovedomený o obsahu podaného odvolania a právo byť vyzvaný, aby sa k odvolaniu vyjadril, § 57 ods. 2 - právo byť upovedomený o predložení spisu odvolaciemu orgánu

Zainteresovaná verejnosť v postavení zúčastnenej osoby by v rozpore so Smernicou 96/61/ES a Aarhuským dohovorom nemala napríklad nasledovné práva: právo aby jej správny orgán pomohol odstrániť nedostatky podania prípadne aby ju vyzval na ich odstránenie, právo, aby správny orgán na žiadosť potvrdil prijatie podania, právo, aby sa o jej vyjadreniach spísala zápisnica, právo byť upovedomený o predložení spisu odvolaciemu orgánu, právo byť upovedomený o obsahu podaného odvolania a právo byť vyzvaný, aby sa k odvolaniu vyjadrila.

  • Právo, aby boli v rozhodnutiach o povolení činnosti zohľadnené výsledky účasti verejnosti (v rozsahu bodu 4 Prílohy V. Smernice 96/61/ES a čl. 6 Aarhuského dohovoru). Toto právo v podmienkach slovenského právneho poriadku nevyhnutne zahŕňa nasledovné procesné práva: toto právo nevyhnutne zahŕňa nasledovné procesné práva: § 47 ods. 3 – správny orgán v odôvodnení rozhodnutia uvedie ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Zainteresovaná verejnosť v postavení zúčastnenej osoby by v rozpore so Smernicou 96/61/ES a Aarhuským dohovorom nemala napríklad nasledovné práva: právo, aby sa správny orgán v odôvodnení rozhodnutia uviedol, ako sa vyrovnal s jej návrhmi a námietkami a s jej vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

  • Právo byť informovaná o výslednom rozhodnutí, jeho podmienkach a dôvodoch, z ktorých rozhodnutie vychádza vrátane informácií o procese zapojenia verejnosti do konania (v rozsahu čl. 15 ods. 5 písm. a) a b) Smernice 96/61/ES a čl. 6 Aarhuského dohovoru). Toto právo v podmienkach slovenského právneho poriadku nevyhnutne zahŕňa nasledovné procesné práva: § 51 ods. 1 – právo na doručenie rozhodnutia, § 69 ods. 3 - právo na doručenie rozhodnutia o proteste prokurátora, § 47 ods. 6 - právo, aby ho správny orgán upovedomil o oprave chýb v písaní, v počtoch a iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení rozhodnutia.

Zainteresovaná verejnosť v postavení zúčastnenej osoby by v rozpore so Smernicou 96/61/ES a Aarhuským dohovorom nemala napríklad nasledovné práva: právo, aby ju správny orgán upovedomil o oprave chýb v písaní, v počtoch a iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení rozhodnutia, právo na doručenie rozhodnutia o proteste prokurátora.

Ak by práva zainteresovanej verejnosti stanovené ustanoveniami Smernice 96/61/ES nezahŕňali vyššie uvedené podrobnejšie procesné práva, v podmienkach slovenského právneho poriadku by došlo k popretiu práv na účasť zainteresovanej verejnosti na rozhodovaní stanovených Smernicou 96/61/ES.


Mohli by nastať napríklad tieto konkrétne situácie:

Ak by zainteresovaná verejnosť nemala právo byť upovedomená o obsahu podaného odvolania a právo byť vyzvaná, aby sa k odvolaniu vyjadrila, nebolo by možné konštatovať, že zainteresovaná verejnosť má „právo podávať pripomienky k navrhovaným činnostiam ešte pred vydaním rozhodnutia o povolení činnosti“ v rozsahu bodu 3 Prílohy V. Smernice 96/61/ES.

Podľa § 47 ods. 3 Správneho poriadku by správny orgán v prípade zúčastnených osôb iba uviedol, „ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia“ – t.j. uviedol by, že boli vznesené určité pripomienky a námety zúčastnených osôb. Povinnosť vyrovnať sa s návrhmi a námietkami by však správny orgán mal iba vo vzťahu k účastníkom konania, nie vo vzťahu k zúčastneným osobám (§ 47 ods. 3 Správneho poriadku). Na naplnenie požiadaviek Smernice 96/61/ES a Aarhuského dohovoru nestačí stanoviť, že „pripomienky a námety zúčastnených osôb“ sú „podkladom rozhodovania“ (viď § 16 ods. 2 zákona o IPKZ).

Skutočnosť, že by správny orgán v rozhodnutí iba spomenul, že vychádzal z vyjadrení zainteresovanej verejnosti (v postavení zúčastnených osôb), bez toho, aby v rozhodnutí napr. uviedol, prečo sa s týmito vyjadreniami nestotožnil resp. prečo ich zamietol, v žiadnom prípade nepredstavuje naplnenie požiadavky Smernice 96/61/ES a čl. 6 ods. 8 Aarhuského dohovoru.

Uvedené skutočnosti potvrdzuje aj Implementačný sprievodca k Aarhuskému dohovoru, kde je v komentári k čl. 6 ods. 8 Aarhuského dohovoru na str. 109 uvedené, že orgán verejnej správy musí „zahrnúť podstatnú časť pripomienok do zdôvodnenia výsledného rozhodnutia.“ a zároveň že „musí byť schopný preukázať prečo boli konkrétne pripomienky zamietnuté.“

Ak by napríklad zainteresovaná verejnosť nemala právo na doručenie rozhodnutia o proteste prokurátora alebo právo, aby ju správny orgán upovedomil o oprave chýb v písaní, v počtoch a iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení rozhodnutia (t.j. právo byť informovaná o udalostiach meniacich výslednú podobu rozhodnutia), nebolo by možné konštatovať, že zainteresovaná verejnosť má „právo byť informovaná o výslednom rozhodnutí“ v rozsahu čl. 15 ods. 5 písm. a) a b) Smernice 96/61/ES.

Podľa § 47 ods. 1 druhá veta Správneho poriadku: „Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.“ – V situácii, ak bude jediným účastníkom konania navrhovateľ a zainteresovaná verejnosť bude iba zúčastnenou osobou, rozhodnutie nebude musieť byť odôvodnené, ak sa navrhovateľovi (t.j. jedinému účastníkovi konania) úplne vyhovie. V nadväznosti na to nebude mať zainteresovaná verejnosť možnosť namietať na súde nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia, keďže absencia odôvodnenia bude v súlade so zákonom. (Tento stav by bol v rozpore s článkom 15 ods. 5 Smernice 96/61/ES, ktorý zakotvuje právo zainteresovanej verejnosti byť informovaný o výslednom rozhodnutí a dôvodoch a úvahách, z ktorých rozhodnutie vychádza, pričom rozhodnutie musí obsahovať informácie o zapojení verejnosti do konania.)

Zainteresovaná verejnosť v postavení zúčastnenej osoby by teda nedisponovala mnohými dôležitými procesnými právami vyžadovaných Smernicou 96/61/ES a Aarhuským dohovorom. Zakotvenie postavenia zúčastnenej osoby pre zainteresovanú verejnosť je teda zjavne v rozpore so Smernicou 96/61/ES a Aarhuským dohovorom.


2. Prístup k spravodlivosti: rozpor s Čl. 15a Smernice 96/61/ES a čl. 9 Aarhuského dohovoru

V Slovenskom právnom poriadku je prístup k spravodlivosti, teda možnosť podať žalobu proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu, naviazaný na predpoklad “ukrátenia práv” v správnom konaní. Zainteresovaná verejnosť v postavení zúčastnenej osoby, tak ako ju upravuje navrhované znenie zákona o IPKZ, by nedisponovala dôležitými právami uvedenými ad 1) vyššie, ktoré sú zahrnuté do práva účasti na rozhodovaní podľa Smernice 96/61/ES a čl. 6 Aarhuského dohovoru. Zúčastnená osoba by sa teda ohľadom porušenia týchto práv na súd nemohla obrátiť. Tento stav je v rozpore s čl. 15a Smernice 96/61/ES a čl. 9 ods. 2 Aarhuského dohovoru.

Podľa § 247 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku „Podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu.“

Podľa uvedeného ustanovenia OSP a taktiež podľa navrhovaného ustanovenia § 10 ods. 6 zákona o IPKZ („Ak došlo k porušeniu oprávnenia zainteresovanej verejnosti zúčastňujúcej sa ako zúčastnená osoba v konaniach podľa tohto zákona, má zainteresovaná verejnosť oprávnenie podať žalobu na súd podľa osobitného predpisu.“) by sa zainteresovaná verejnosť v postavení zúčastnenej osoby mohla na súd obrátiť iba v prípade, ak by došlo k porušeniu jej „oprávnenia“ resp. práv. – t.j. iba vtedy, ak by boli porušené tie práva, ktoré jej zákon priznáva.

V konkrétnej situácii, podľa § 47 ods. 1 druhá veta Správneho poriadku, by napríklad mohlo dôjsť k tomu, že rozhodnutie nemá žiadne odôvodnenie, ale napriek tomu by zainteresovaná verejnosť nemá možnosť napadnúť toto rozhodnutie na súde z dôvodu nedostatočného odôvodnenia.

Ďalej čl. 15a Smernice 96/61/ES a čl. 9 ods. 2 Aarhuského dohovoru garantuje možnosť zainteresovanej verejnosti napadnúť nielen porušenie procesnej zákonnosti rozhodnutia (napr. procesných práv zainteresovanej verejnosti), ale aj vecnej zákonnosti. Konštrukcia obsiahnutí v navrhovanom ustanovení § 10 ods. 6 zákona o IPKZ však toto nezabezpečuje.

Okrem toho, podľa čl. 15a Smernice 96/61/ES postupy umožňujúce prístup k spravodlivosti musia byť včasné („timely“) a nie nedostupne drahé („not prohibitively expensive“).

V prípade zakotvenia postavenia zúčastnenej osoby pre zainteresovanú verejnosť nebude proces prístupu k spravodlivosti tieto požiadavky spĺňať.

Ak bude chcieť zainteresovaná verejnosť napadnúť porušenie svojich procesných práv napríklad v prvostupňovom konaní, v zmysle platných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku bude musieť byť zastúpená advokátom (§ 250a OSP). V súčasnej situácii (nevyhnutnosť platiť advokátovi odmenu za právne zastupovanie, ktorá je na pomery väčšiny členov zainteresovanej verejnosti príliš vysoká) by tak nebola splnená požiadavka Smernice 96/61/ES, aby postupy prístupu k spravodlivosti neboli „nedostupne drahé“. Postavenie účastníka konania by naopak umožnil zainteresovanej verejnosti napadnúť tieto vady už v odvolacom konaní, bez toho, aby bolo potrebné právne zastúpenie advokátom.

Súdny proces o preskúmaní rozhodnutia o povolení činností v podmienkach Slovenskej republiky trvá minimálne 6 mesiacov. Pre zainteresovanú verejnosť, pre navrhovateľa činnosti ako aj záujmy životného prostredia je táto skutočnosť jednoznačne nepriaznivá. Tým, že zainteresovaná verejnosť nebude mať možnosť podať odvolanie a domôcť sa nápravy porušenia práv už v administratívnom konaní, proces prístupu k spravodlivosti nebude môcť byť považovaný za včasný.


3. Koncept zúčastnenej osoby je ťažko aplikovateľný v rámci súčasného právneho poriadku Slovenskej republiky

Zavedenie konceptu zúčastnenej osoby je nesystémovým prvkom z niekoľkých dôvodov:

Zúčastnená osoba podľa navrhovaného znenia má len časť práv účastníka konania v zmysle § 14 správneho poriadku – v zmysle § 15a Správneho poriadku nemá napríklad právo podať odvolanie. Zúčastnená osoba preto nebude môcť napadnúť rozhodnutie odvolaním napriek tomu, že v prvostupňovom konaní boli porušené jej práva alebo je rozhodnutie vecne nesprávne. Porušenie práva zúčastnenej osoby v prvom stupni bude napadnuteľné až žalobou na súde. Táto situácia bude mať za následok, že mnoho porušení zákona bude riešených až v súdnom konaní a súdy budú musieť zrušovať právoplatné rozhodnutia o povolení činností.

Takýto postup je súčasne v rozpore so zásadou hospodárnosti a vedie k právnej neistote.

Takisto nie je celkom zrejmé v akej lehote resp. v akom štádiu konania môže zúčastnená osoba napadnúť rozhodnutie správneho orgánu na súde a kedy začína plynúť táto lehota.


Spracovali:

Mgr. Peter Wilfling, Združenie Občan a demokracia
Mgr. Dana Mareková, Centrum pre podporu miestneho aktivizmu
Mgr. Eva Kovačechová, Centrum pre podporu miestneho aktivizmuPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Kontakty:
Občan, demokracia a zodpovednosť
Via Iuris – Centrum pre práva občana

Súvisiace témy:
Právo
Odpady a znečistenie
Náboženstvo
Životné prostredieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS