spájame ľudí, ktorí menia svet
Publicistika
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Čo sme žiadali a čo navrhovali ministrom v Astane
21.11.2011 | Mikuláš Huba |

20. – 21. 9. 2011 sa v Astane stretli predstavitelia 70 medzinárodných, európskych a národných environmentálnych občianskych organizácií z 30 krajín pod hlavičkou Európskeho EcoFora aby formulovali svoje požiadavky a odporúčania vládam, ktoré vyslali svojich zástupcov na 7. Ministerskú konferenciu UNECE (EHK OSN) Životné prostredie pre Európu.


Astanská deklarácia má v súlade s tematickým zameraním celej konferencie štyri hlavné časti:

1. Zelená ekonomika (ZE): nielen technologický zlepenec.
2. Voda a s vodou súvisiace ekosystémy.
3. Voda a zelená ekonomika.
4. Proces Životné prostredie pre Európu (EfE) by mal pokračovať a zosilnieť.

V prvej časti deklarácie sa o.i. konštatuje, že koncept ZE bude mať význam vtedy, ak prispeje k zmene neudržateľných vzorcov výroby a spotreby a k napĺňaniu príslušných cieľov z Ria a Johannesburgu. Ak má byť celý zámer úspešný, potrebujeme vhodné kritériá na výber čo najefektívnejšej kombinácie vhodných politických nástrojov, medzisektorovú spoluprácu, trhy so zodpovednými výrobcami a spotrebiteľmi, regulačné rámce pre väčšiu transparentnosť. ZE by mala tiež podporiť fair trade ako aj zodpovednú a spravodlivú distribúciu zdrojov.

Potrebujeme zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov v priebehu celého životného cyklu výrobkov a služieb, ako aj transfer environmentálne priaznivých technológií. Žiadame tiež presun súčasných investičných priorít vo sfére výskumu, o.i. z jadrovej energetiky a iných neudržateľných sektorov do zelených ekonomických sektorov.

Cieľom  nie je len tvorba „zelených pracovných miest a produktov“. Zelená ekonomika musí tiež chrániť prírodné zdroje a napomáhať boju proti chudobe a zvyšovaniu sociálnej  a rodovej rovnosti.

Potrebujeme sa odpútať od súčasnej posadnutosti rastom HDP a nahradiť ju smerovaním k ekonomickej prosperite a bezpečnosti pre všetkých, v medziach únosnej kapacity Zeme.
Materiálne bohatstvo nemôže byť jediným kritériom prosperity. Potrebujeme uplatňovať hodnoty a normy, ktoré sú v súlade s udržateľným spôsobom života.

Iniciatívy súvisiace s ozeleňovaním ekonomiky sa musia zamerať na životné štýly a hodnoty, ktoré sú v pozadí neudržateľných vzorcov spotreby, upúšťať od neudržateľných ekonomických aktivít a zabezpečiť spravodlivú distribúciu zdrojov. Treba podporiť integráciu konceptu rozumnej dostatočnosti do vzdelávacích systémov,  zvyšovania verejného povedomia a označovania výrobkov.

Na meranie pokroku potrebujeme zaviesť nový súbor nástrojov, indexov a indikátorov. Musíme si konečne uvedomiť, že príroda je základ nášho života a predpoklad dlhodobej prosperity našich spoločností, a nie neobmedzený zdroj hospodárskeho rastu, ako sa stále ešte chápe v súčasnosti. Základom nášho hospodárskeho napredovania by sa mal stať rozvoj ľudského kapitálu.

Technologické riešenia a vyššia efektívnosť vo využívaní zdrojov nestačia, pretože rastúca spotreba a populačný tlak vedú aj pri zvýšenej efektívnosti k stále väčšej exploatácii zdrojov. Súčasné životné štýly sú závislé na nadspotrebe prírodných zdrojov. Konečný svet prírody jednoducho nemôže uspokojiť nekonečný rast. Musíme brať do úvahy sociálne a biofyzikálne limity ekonomického rastu. Potrebujeme definovať a rešpektovať tieto limity.

Súčasné finančne systémy nepodporujú aktívne ozelenenie ekonomiky, voláme preto po adekvátnej regulácii finančných trhov, reforme medzinárodných finančných mechanizmov, integrácii prírodného kapitálu do národného účtovníctva, zahrnutí externalít do cien a prijatí nových mechanizmov, ako je transakčná daň, platby za ekosystémové služby a pod.

Stále aktuálnou požiadavkou je mobilizácia finančných zdrojov a kapacít na odstránenie starých environmentálnych záťaží. S tým súvisí aj urýchlené odstavenie zastaralých jadrových reaktorov, prechod na bezjadrovú energetiku a väčšia pozornosť venovaná celému cyklu od ťažby uránu až po problematiku jadrového odpadu.

Celý región EHK potrebuje regionálny rámec a cestovnú mapu smerovania k udržateľnej spotrebe a zelenej ekonomike. Tento región by mal hrať vedúcu úlohu v tejto sfére v rámci prípravy Summitu Rio+20 i po ňom. Okrem vyššie uvedených požiadaviek by sa v ňom mala venovať pozornosť odpútaniu sa od zavádzajúcich ukazovateľov typu HDP a škodlivých dotácií, 10-ročnému rámcovému programu udržateľnej spotreby a výroby, Stratégii vzdelávania o trvalo udržateľnom rozvoji, monitorovacím a hodnotiacim systémom ai.

V časti týkajúcej sa vody a s vodou súvisiacich ekosystémov sa žiada okrem iného zlepšiť manažment vodných zdrojov v transhraničnom kontexte, znížiť znečistenie z ťažby surovín, ako aj jadrového a priemyselného znečistenia. Riziko znečistenia podzemných vôd z ťažby uránu je zvlášť aktuálne práve v regióne Strednej Ázie.

Ďalšou rizikovou oblasťou, vyžadujúcou zvýšenú pozornosť, je znečistenie vôd z
poľnohospodárstva. Týka sa to ako súčasných praktík, tak aj tzv. zabudnutých pesticídov z minulosti.

Veľká časť obyvateľov regiónu EHK - najmä na vidieku - stále ešte stráda v dôsledku nedostatku zdravotne nezávadnej pitnej vody a adekvátnej sanitácie. Situácia v mnohých krajinách východnej časti regiónu sa za uplynulých 20 rokov dokonca zhoršila.

EcoForum preto apeluje na vlády, ktoré tak dosiaľ neurobili, aby prijali programy na spôsob Astanskej vodnej akcie, ratifikovali Dohovor o cezhraničných vodách a Protokol o vode a zdraví, zabezpečili zásobovanie pitnou vodou a sanitáciu pre ľudí na vidieku.

Čo sa týka časti 3, teda vzťahu medzi vodou a zelenou ekonomikou, sa vo vzťahu k vládam požaduje, aby sa ciele šetrenia s vodou integrovali do hospodárskych sektorových stratégií. Pre všetky povodia by sa mali prijať ciele redukcie využívania vodných zdrojov a zlepšiť cezhraničnú spoluprácu v oblasti manažmentu povodí.

Zvýšené investície  si vyžiada rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry.
Treba tiež zmeniť prístup k stanovaniu „celkovej ceny vody“. Nové „vodné účtovníctvo“ musí zohľadňovať prírodné a spoločenské podmienky v jednotlivých povodiach. Je žiaduce zaviesť posudzovanie efektívnosti hospodárenia s vodou prostredníctvom „vodnej stopy“.

Z hľadiska inštitucionálneho je najdôležitejšia 4. časť memoranda, kde sa o.i. konštatuje vysoká hodnota procesu Životné prostredie pre Európu ako užitočného a efektívneho nástroja medzinárodnej spolupráce. Počas 20 rokov svojej existencie tento proces hral vedúcu úlohu pri rozvoji programov, plánov a stratégií na zlepšenie kvality životného prostedia v regióne EHK. Viaceré iniciatívy, ktoré vzišli z tohto procesu, môžu slúžiť ako vzor pre iné regióny, napr. Environmentálny akčný plán pre krajiny strednej a východnej Európy, Pan-Európska stratégia biologickej a krajinnej diverzity, Aarhusský dohovor či Stratégia vzdelávania o trvalo udržateľnom rozvoji.

Tieto a ďalšie výsledky EfE procesu predstavujú významný príspevok k riešeniu environmentálnych problémov a inciovaniu množstva aktivít na regionálnej, národnej i miestnej úrovni.

V rámci EfE vznikol aj unikátny systém partnerstva Východ-Západ. Od samého začiatku tento proces významne pomáhal tranzitívnym ekonomikám čeliť environmentálnym problémom i celkovej transformácii spoločnosti od totality k demokracii. Napriek rastúcej diverzite týchto krajín dokázali do značnej miery zjednotiť svboje úsilieč  na zlepšenie environmentálnej situácie v regióne.

Proces EfE taktiež uviedol do života interakciu medzi vládami a MVO, ktoré sa stali významnými a oficiálne uznávanými partnermi v tomto procese a získali ojedinelú možnosť aktívnej participácie. Napriek tomu sa obávame, že podpora účasti občianskej spoločnosti má klesajúcu tendenciu a apelujeme na krajiny regiónu EHK, aby tento prístup zmenili.

Hodnotenie hodnotení

Vítame správu Hodnotenie hodnotení, pripravenú Európskou environmentálnou agentúrou, poukazujúcu o.i. na nevyhnutnosť posilnenia vzájomných väzieb a hodnotenia politík. Dúfame, že ministri odsúhlasia proces pravidelného hodnotenia a systémového zdieľania environmentálnych informácií naprieč Pan-Europskym regiónom.

Európske EcoForum taktiež víta Druhé hodnotenie cezhraničných riek, jazier a podzemných vôd v regióne EHK. Potešiteľné je aj to, že príprava tohto dokumentu sa diala on-line a bola transparentná a otvorené voči podnetom zvonka.

Nové REC-y

Z ich pôsobenia v regióne východnej Európy, Kaukazu a Strednej Ázie možno vyjadriť sklamanie, keďže sa z nich stali niečo ako privilegované a na donoroch závislé konzultačné firmy, pre ktoré účasť verejnosti nepatrí k prioritám a ktoré nebudia dojem, že by boli efektívne v zmysle cost/benefit  analýz. Opätovne apelujeme na zlepšenie situácie v tejto oblasti.

Dynamizmus procesu EfE

EcoForum privítalo rozhodnutie prijaté v r. 2007 v Belehrade, reformovať EfE proces. Zároveň však odmietame to, aby niektoré z krajín EHK zneužívali túto reformu ako zámienku na obmedzovanie  procesu EfE a jeho podporných štruktúr. Takéto postoje protirečia ďalšiemu z belehradských rozhodnutí: položiť dôraz na implementáciu dohôd a odporúčaní prijatých na predchádzajúcich ministerských konferenciách. Apelujeme na ministrov, aby so všetkou rozhodnosťou zvýšili dynamiku EfE procesu a uplatnili efektívne politické nástroje  v záujme dosiahnutia udržateľnejšej budúcnosti.

Viac pozornosti biodiverzite

So znepokojením konštatujeme, že biodiverzita sa ocitla mimo oficiálnu agendu astanskej konferencie, napriek tomu, že biodiverzita a ekosystémové služby sú kľúčovými piliermi zelenej ekonomiky. Musíme vládam pripomenúť, že jedným z najdôležitejších výsledkov 10. Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite je prihlásenie sa k Strategickému plánu pre tento dohovor a k potrebe vyhodnotiť plnenie národných stratégií a akčných plánov v tejto oblasti. Zároveň vítame iniciatívu v prospech Medzivládnej platformy o biodiverzite a ekosystémových službách a apelujeme na vlády, aby ju podporili.

Účasť verejnosti v rámci EfE

Pre nedostatok zdrojov účasť verejnosti na prípravnom procese pred konferenciou v Astane bola dosť skromná. Napriek tomu opätovne potvrdzujeme svoj záväzok pokračovať a byť naďalej plnohodnotným partnerom v procese EfE, vrátane organizovania spoločných okrúhlych stolov so zastúpením vlád i MVO a žiadame, aby vlády zaujali podobné stanovisko.

Potreba konkrétnych, kvantifikovateľných a časovo ohraničených záväzkov

Znepokojuje nás nedostatok vyššie uvedených záväzkov v návrhu ministerskej deklarácie. Napriek tomu chceme veriť, že diskusie na tejto konferencii pomôžu zúčastneným krajinám dohodnúť sa na budúcich spoločných aktivitách ako aj prísť s impulzom v prospech  rozvoja spolupráce, vrátane prípravy Summitu o trvalo udržateľnom rozvoji „Rio + 20“.

Vítame iniciatívu vlády Kazachstanu podporiť prechod k zelenej ekonomike o.i. prostredníctvom jej iniciatívy Zelený most a tešíme sa na širokú diskusiu a efektívnu účasť verejnosti na nej.

Záver

S hlbokým znepokojením konštatujeme, že od konferencie ku konferencii sú Ministerské deklarácia viac a viac deklaratívne a konkrétne praktické rozhodnutia a akčné body je v nich ťažšie a ťažšie nájsť. Od konferenciu ku konferencii sú rozhodnutia IMPLEMENTOVAŤ niečo výnimočnejšie. Musíme myslieť aj na to, ako bude náš EHK región vyzerať na nadchádzajúcom summite Rio + 20 v júni 2012. Bude hanbou, ak sa z pioniera celého procesu stane EHK región spiatočníkom a vízia bývalého ministra Vavrouška z prvej EfE konferencie v Dobříši r. 1991 zostane len na papieri. Skutočne veríme, že v prípade politickej vôle vlád a s našou podporou sa opäť staneme  lídrami na globálnej úrovni v úsilí o skutočne udržateľný a zelený rozvoj.

Preložil a skrátil Mikuláš Huba – účastník konferencie a spoluautor deklarácie
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Čo sme žiadali a čo navrhovali ministrom v Astane
23.11.2011 21:43 | Kravčík

Stará vodná paradigma.

» Vaše reakcie (1)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Súvisiace témy
Životné prostredie[10828]
REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS