spájame ľudí, ktorí menia svet
Publicistika
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Právo a životné prostredie v širších súvislostiach
20.10.2011 | Mikuláš Huba |

Mám rád konferencie FORUM 2000. V prvom rade pre etické, filozofické a vizionárske zameranie Václava Havla a jeho úsilie ísť za hranice každodenného. V takomto havlovskom zmysle je právo nielen právo, životné prostredie je viac ako len životné prostredie v bežnom zmysle slova a vzťah medzi právom a životným prostredím je viac, než ako by sa nám mohlo zdať na prvý pohľad.


Vychádzajúc z vlastnej skúsenosti dovoľte mi začať svoju krátku prezentáciu pokusom zmapovať deficity v environmentálnom práve a jeho uplatňovaní v regióne strednej a východnej Európy.

V čom je problém?

Ak akceptujeme fakt, že uplatňovanie práva v bývalých komunistických krajinách je komplikovanejšie než v tradičných demokraciách, tak to platí ešte viac vo sfére životného prostredia, pretože je to jedna z najmladších právne relevantných oblastí nášho života  a tiež preto, lebo otázky životného prostredia sa zväčša nepovažujú za také dôležité, ako napr. hospodárska kriminalita či trestná činnosť spojená s bezprostredným fyzickým násilím. Nedostatočná rozvinutosť a autorita občianskej spoločnosti v post-komunistických krajinách je ďalšou príčinou deficitov v tejto oblasti.

Od vstupu do Európskej únie je náš právny systém viac-menej kompatibilný s právnym systémom EÚ, a to vo všetkých sférach, vrátane environmentálnej. To znamená, že v tomto hlavný problém nie je. Naše environmentálne zákony a iné právne normy nie sú ani príliš stručné či málopočetné.  Veď napríklad počet a rozsah analogických právnych predpisov v takom Švajčiarsku je podstatne nižší, ale prax ochrany životného prostredia a prírody sú  napriek tomu oveľa lepšie ako naša.

Tak v čom je teda problém? Túto otázku by bolo možno lepšie položiť psychológom či sociológom, než právnikom, legislatívcom a environmentalistom. Podľa môjho názoru ide o kombináciu, či dokonca synergiou viacerých príčin, ako napríklad:

    vplyv korupcie a klientelizmu,
    slabé právne (po)vedomie spoločnosti vrátane väčšiny jej reprezentantov,
    postupná devalvácia environmentálneho práva, napríklad cestou presunu reálnej legislatívnej sily z písaného práva do rúk byrokratov,
    prax výnimiek,
    nízka pozícia životného prostredia v agende politických strán, vlád, parlamentov...,
    nedostatočná účasť verejnosti na rozhodovaní a kontrole moci,
    maký záujem investigatívnych žurnalistov o túto oblasť,
    stereotypy tradície a mentality nerešpektovania zákonov a právneho „bezvedomia“,  
    nedostatočný tlak zahraničia (napr. EÚ, a to aj v prípade, že sú porušované európske  environmentálne právne normy).


Ale všeobecným problémom je – podľa môjho názoru – celkový nedostatok poznania a povedomia v prípade elít - od politických až po intelektuálne - čo sa týka záležitostí životného prostredia. Absencia seriózneho záujmu moci zlepšiť stav životného prostredia a nedostatok pochopenia, úcty a pozitívneho prístupu k prírode, krajine a životnému prostrediu. Správanie sa elít v tejto oblasti logicky napodobňuje aj bežná verejnosť.

Ak sa však mám vrátiť späť ku vzťahu medzi životným prostredím, právom a zodpovednosťou v rámci danom týmto panelom a duchom tejto konferencie, potom bude zrejmé, že jedným z hlavných zdrojov problémov je dôraz kladený len na ľudské  slobody a práva bez ohľadu na skutočnosť, že druhou stranou tej istej mince je naša zodpovednosť a povinnosti (je to také pochopiteľné po desaťročiach potláčania ľudských práv a slobôd v našom regióne, ale zároveň neakceptovateľné a neudržateľné z pohľadu budúcnosti). Stále sme tiež nedokázali uspokojivo vyriešiť problém, ako urobiť subjektom práva aj mimoľudskú prírodu, hoci máme Chartu Zeme a s inšpiratívnym návrhom na riešenie prišiel v roku 1990 aj spisovateľ Ludvík Vaculík vo svojej skvelej eseji nazvanej Jinou ústavu.

Čelíme globálnemu paradoxu: nikdy v histórii ľudstva neboli naše spoločné statky (ang. commons) - ako je napr. klíma či svetový oceán - viac ohrozené a spoločná akcia na záchranu nášho životného prostredia viac potrebná, ako práve dnes. A zároveň, pravdepodobne nikdy v minulosti prepiaty individualizmus, egoizmus, posadnutosť materiálnou spotrebou a hedonizmus neboli také masové, všeobecne tolerované, či dokonca oslavované. Súčasťou tohto globálneho paradoxu je aj to, že už dávno sa náš bohatý priemyselný sever planéty necítil byť taký ohrozený chudobou a neschopný čeliť svojim finančným a ekonomickým problémom ako práve teraz, keď sa od neho očakáva, že začne účinne pomáhať ostatným.

Aká je naša súčasná situácia tvárou v tvár vyššie povedanému? Hľadá sa globálny subjekt, líder či trendovo povedané hráč s dostatočnou autoritou a silou prekonať tradičné individuálne, skupinové či národné sebectvo. Kto v rámci globálneho spoločenstva má najväčšiu zodpovednosť a zároveň autoritu i reálne možnosti v tejto oblasti?

Subjektom zodpovedným za životné prostredie v štruktúre OSN je Program OSN pre životné prostredie – UNEP. Ale UNEP nemá dosť prostriedkov, autority a kapacít plniť túto úlohu uspokojivým spôsobom. Všetci cítime, že UNEP nie je adekvátnym pilierom v systéme OSN a že je potrebné ho reformovať, posilniť a urobiť ho rovnocenným s ostatnými piliermi: bezpečnostným, sociálnym, či ekonomickým – čo bolo hlavným posolstvom prejavu, ktorý predniesol na Summite Zeme v Riu  vedúci československej delegácie Josef Vavroušek.

Najvyššie postaveným subjektom vo sfére svetového práva je Medzinárodný súdny dvor v Haagu, ale tento sa takmer nikdy nezaoberal záležitosťami životného prostredia, čo je ďalším nepriamym dôkazom deficitov vo sfére medzinárodného environmentálneho práva.

Čo sa týka regiónov v zmysle členenia OSN, región EHK OSN (angl. UNECE, ktorý zahŕňa Európu a Severnú Ameriku plus štáty bývalého Sovietskeho zväzu) a hlavne jeho relevantné inštitúcie musia byť globálnymi lídrami vo sfére ochrany životného prostredia. Je to niečo ako ich historická povinnosť či údel, a to hneď z viacerých príčin:

V prvom rade tento región spotrebúva najväčšiu časť globálnych zdrojov. V priebehu nedávnej histórie vyprodukoval enormné množstvo environmentálneho znečistenia. Zároveň disponuje najrozvinutejšou výskumnou základňou a najdokonalejšími technológiami. A napokon – napriek súčasnej kríze – aj najlepšími finančnými zdrojmi.

Navyše, keď už hovoríme o práve a demokracii, práve tento región je kolískou práva a demokracie v modernom zmysle slova.

Vedúce krajiny regiónu EHK majú rozhodujúcu zodpovednosť za dominantný globálny ekonomický model súčasnosti ako aj za celkové fungovanie dnešného sveta. Majú tiež vedúce postavenie v medzinárodných finančných a iných inštitúciách.

Tento región poskytuje dostatok ako pozitívnych, tak aj negatívnych príkladov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia i ako memento pre ostatné regióny.

Z týchto i ďalších dôvodov je normálne a pochopiteľné, že najmä EÚ, ako kľúčová súčasť regiónu EHK, hrá v posledných desaťročiach vedúcu úlohu na poli ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Okrem iného sa tu pred viac ako 20 rokmi zrodila aj idea procesu Životné prostredie pre Európu, a to v časovej i vecnej  súvislosti s prípravným procesom pred Summitom Zeme v Rio de Janeiro. Z toho vyplýva, že neapelujeme na nič nové, len na zlepšenie, prehĺbenie a posilnenie už jestvujúce angažmán EHK v globálnych procesoch.

Čo sú – podľa nás – výzvy pre blízku i vzdialenejšiu budúcnosť?

    Formulovať medzinárodný environmentálny poriadok oveľa precíznejším a koordinovanejším spôsobom a zlepšiť jeho uplatňovanie a vymáhateľnosť.
    Podstatne zefektívniť donucovacie mechanizmy v prípade všetkých environmentálne relevantných medzinárodných dohovorov a iných dokumentov.
    Posilniť pozíciu životného prostredia v štruktúre OSN a urobiť všetky inštitúcie, pôsobiace v environmentálnej oblasti, oveľa vplyvnejšími a účinnejšími.
    Zlepšiť mieru uvedomenia si spoločných globálnych statkov (commons) a podporiť globálny étos v tejto oblasti.
    Podporiť ducha globálnej environmentálnej solidarity a empatie v protiklade so sebectvom na všetkých úrovniach.


Na záver by som rád vyjadriť potešenie z toho, že na konferenciách FORUM 2000 sa týmto problémom a výzvam venuje stále väčšia – aj keď podľa mňa stále ešte nie dostatočná – pozornosť.


Príspevok bol prednesený na Konferencii FORUM 2000 v paneli Právo a životné prostredie,  Praha, 10.10.2011.
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Právo a životné prostredie v širších súvislostiach
29.11.2011 22:19 | sunar

P.peter, " ze zrestituoval lesy ktore jeho predok ziskal za nejake ritolezectvo Marii Terezii ci nieco podobne." Toto je Váš citát, a hlavne hrubé NEDOROZUMENIE. P. Cisárovne Márií Terézií tieklo do gatí, a bola dostatočne prezieravá, že absolutistická monarchia skončila a treba spraviť konštitučnú monarchiu. Ona si totiž zachráňovala svoj vlastný zadok, čo sa nepodarilo Ľudvíkovi XVI a ani jeho manželke, jej dcére Márií Antoanete. Francúzi im zobrali hlavy, dokonca na popravisku ich zneuctili?!
A ďalej, keď pôvodne feudálne rody v konkurencií s novou kapitalotvornou vrstvou nevedeli súťažiť a predávali svoje majetky, tak tie Urbáre nadobudli majetok na základe kúpno-predajnej zmluvy. Takže si vyprosujem znevážovanie stavu Urbárov, si pre mňa obyčajný chudák, pokiaľ si to nenaštúduješ dôkladne celú problematiku.
Ad: Právo a životné prostredie v širších súvislostiach
13.11.2011 16:00 | Peter

Tak na vete "Podľa ich názoru dôvodom tak rozsiahleho poškodenia lesných ekosystémov je predovšetkým fakt, že starostlivosť o územie NP Šumava nebola počas dvadsaťročnej existencie národného parku zverená predovšetkým lesníkom" som sa velmi dobre pobavil. Sudruhovia lesnici by sa mali zamysliet nad tym, preco im uz verejnost neveri? Pre mna su to spominane holoruby, oleje v potoku, a ine ukazky ich skutocnych hodnot, ktorymi systematicky zhorsuju stav kedysi zdravych slovenskych lesov v spolupraci s komunistami (pred 1989 politikmi a od 1990 tzv. developermi). Lykozrut v nasich lesoch bol tisicky rokov, ale je zaujimave ze problemom zacal byt az po skodach ktore v lesoch sposobili holoruby a ine nezmysly z dielne starych struktur, kt. maju stale velku moc od TUZVO az po politicke struktury.
Ad: Právo a životné prostredie v širších súvislostiach | Zobraziť Skryť

12.11.2011 18:18
| ?!

Roman Kanala je chory clovek. Slovensko sa nastastie zatial uplne nepomiatlo a zaiste odmietne vysinuty zakon. Na
www.slsk.szm.com/index.files/P...
si pozrite "lesozrutov" zo:
Slovenskej lesníckej komory, štátneho podniku Lesy SR, Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Združenia obecných lesov Slovenska, Štátnych lesov TANAP-u, štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR, Únie diecéznych lesov na Slovensku, Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja a Národného lesníckeho centra.
Čečva chce zrušiť životné prostredie
12.11.2011 17:29 | Roman Kanala

Zo štvrtkového Smeho.

Životné prostredie čaká boj, Smer chce šetriť na prírode

štvrtok 10. 11. 2011 20:28 - Michal Piško

www.sme.sk/c/6135412/zivotne-p...

Tzv. "zelení" sa prostituovali s Fico a trestom im bolo rozpustenie v čečve. Keď konečne precitli a zistili, že ich Fico len použil a odhodil, už bolo neskoro. Odísť od Fico už bolo len prázdne gesto, lebo to, čo od Fico odíde, už vlastne neexistuje. Dotyk Fico je ako dotyk medúzy. Čečva, červená čvarga.

Na zamyslenie. Tzv. "zelení" majú niektorí akési ľavičiacke mocenské nutkanie, lebo myšlienka manipulovať ľudí a niečo im zakazovať dodáva pocit dôležitosti. Ale to je cesta do pekla. Cesta do stratena. Cesta do zabudnutia.

Zato čert nespí, lesožrúti nespia. Aha:

Lesníci a majitelia lesov odmietajú zákon o ochrane prírody

piatok 11. 11. 2011 14:30

www.sme.sk/c/6136271/lesnici-a...
sunarovi
8.11.2011 23:24 | Peter

Bavime sa o 3 odlisnych veciach:

1. posadnutost peniazmi aj na ukor nicenia lesov holorubmi, eroziou z mas tazkych vozidiel, vylievania oleja do potokov atd. zo strany slovenskych majitelov lesov a nimi platenych lacnych firiem - toto som videl v SR na mnohych miestach, je to v SR skor standard ako vyninka. V zahranici som to nikde nezazil, ani v Cechach. Trochu v Rumunsku.

2. pravo na vstup do lesa - Vas nazor (citujem Vas) to, že sa možeš len tak prechadzať po lese, je trápna úchylka, ktorej v slušnej EU nikto nerozumie (koniec citatu) - podla mna je takyto nazor hlupy, argumenty som dodal tymi linkami,

3. % uzemia v Natura 2000 - tejto teme sa nevenujem, preto sa o nej s Vami neviem bavit, a teda Vam neodpovedam. Co viem tak je za tym aj hlupost uradnikov v Bruseli, a aj sila tzv. vtackarskej lobby, cim myslim MVO ako Birdlife, ktore maju vela penazi od roznych bohatych ludi, ktorych ale nepoznam. Nie som v danej teme odbornik, ale uznavam ze takto prisny stupen ochrany na tak velkej casti uzemia SR je asi trochu privela. Uradnicina ma ale netrapi tak, ako holoruby, erozia, olej v potoku, len preto ze niekto chce byt bez prace bohaty len preto, ze zrestituoval lesy ktore jeho predok ziskal za nejake ritolezectvo Marii Terezii ci nieco podobne.
Ad: Právo a životné prostredie v širších súvislostiach
8.11.2011 20:37 | sunar

TOTO je oficialna stranka EU o NATURA 2000:

ec.europa.eu/environment/natur...


A ešte p. Peter, občas aj zajdem do Bruselu, a môžte si domyslieť prečo?!

Neodpovedali Ste mi ani na jednú otázku, a čože, nedá sa ,či máte slivku v hrdle? Vypľuvnite ju.
PREČO má SLOVENSKO 34% uzemia v NATURA 2000?! Preto ,že sa Vy prechádzate po národných parkoch alebo preto, že za niekym je tu robota ?!
Ad: Právo a životné prostredie v širších súvislostiach
8.11.2011 19:39 | sunar

"Finland
In Finland, the freedom to roam and related rights are called "jokamiehenoikeus" in Finnish and "allemansrätten" in Swedish, literally translated as "every man's rights", similar to other Nordic countries.
Everyone may walk, ski or cycle freely in the countryside where this does not harm the natural environment or the landowner, except in gardens or in the immediate vicinity of people's homes (yards). Fields and plantations, which may easily be harmed, may usually not be crossed except in the winter.
One may stay or set up camp temporarily in the countryside, a reasonable distance from homes, pick mineral samples, wild berries, mushrooms and flowers (as long as they are not protected species). One may fish with a rod and line, row, sail or use a motorboat on waterways (with certain restrictions), and swim or bathe in both inland waters and the sea. One can walk, ski and ice fish on frozen lakes, rivers and the sea. Income from selling picked berries or mushrooms is tax-free. Picking cloudberry may be temporarily restricted in parts of Lapland.
One may not disturb others or damage property, disturb breeding birds (or their nests or young), or disturb reindeer or game animals. One may not cut down or damage living trees, or collect wood, moss or lichen on other people's property, nor may one light open fires without the landowner's permission (except in an emergency). One may not disturb the privacy of people's homes by camping too near to them or making too much noise, nor litter, drive motor vehicles off road without land owner permission, or fish or hunt without the relevant permits.[2] In the autonomous province of Åland the right to camp is not recognized.[3]
The right is a positive right in the respect that only the government is allowed to restrict it as in the case of strict nature reserves. However, the exact definition remains mostly uncodified and based on the principle of nulla poena sine lege (what is not illegal cannot be punished)."

Ako vidno z toho, čo píše wikipedia a čo je skutočne pravda a začo a prečo, je len to, že internet nám kradne poznanie na základe osobných skúsenosti, dokonca nám kradne autoritu rodičov alebo autoritu všeobecne. Takže pre mňa platí, raz isto prežité ako 1000 krát odinternetované, či wikipediované. A to stými daňami si môžte kľudne preveriť. Spoločenská DOHODA-nastala. Ziadne zvykové právo, ako sme naučení z čias socializmu. A ak to nepôjde po dobrom, fínska cesta, tak to pôjde po zlom- Anglicko, ploty a ploty a preliezky cez ploty, ploty a preliezky cez ploty.
Už si bol v Anglicku, p. Peter?!
Ak nie, treba ísť, aby sa otvorili oči naivizmu....Za všetko sa platí!
Ad: Právo a životné prostredie v širších súvislostiach
8.11.2011 18:31 | sunar

P.Peter, po tomto dokonalom odhalení toho, kto som a čo viem, Vám uvediem príklad.Fínsko, ako krajina pre mna lesníckeho zázraku.Ako to tam funguje s tým voľným vstupom na súkromné pozemky. Áno je to tam dovolené, a aj zbierať lesné plody pre vlastnú potrebu tiež. ALE, platí , niečo za niečo. Vlastník pozemku za to, že umožní voľný pohyb obyvateľstvu ALE neplatí DANE z Pozemku?! A nedajbože, žeby Ste si odtrhli nejaký stromček a nebodaj vianočný alebo vetvičku. Nedoplatite sa za tú pokutu. Spoločnosť sa dohodla s vlastníkmi, preto tam nie sú ploty.Ako v Anglicku. Jedná z velkých medialnych zábav na úkor nás stredoeuropanov-vidlákov je, keď sa odhalia českí turisti niekde v Laponsku, kde je dovolené v chate prespať noc, ako tam zabivakujú celý týždeň?! Celé Finsko sa z toho chechce...Kedže fínsky jazyk som neštudoval a posunkovú reč tiež nneovládam, musel som sa nejak tam dorozumieť , v tom Fínsku.
PS: a ešte raz, dakujem za to odhalenie.
sunarovi
8.11.2011 16:31 | Peter

Nielen uchylne, a trapne, ale aj spolocensky nezodpovedne je verit, ze pravo na vstup do sukromnych lesov je nejake slovenske specifikum ktore vyspely svet nepozna. Kedze Vasa miera sebareflexie je evidentne nulova, a anglicky zrejme neviete, tak radsej len pre tych kt. maju zaujem o info vkladam linky na starsi ale najodbornejsi zdroj
www.unece.org/fileadmin/DAM/ti...
a wikipediu specificky k tejto teme
en.wikipedia.org/wiki/Freedom_...
Ad: Právo a životné prostredie v širších súvislostiach
8.11.2011 09:12 | sunar

NASTUPUJE KVíZ:

Prečo má Slovensko až 34% uzemia štátu v systéme NATURA 2000?

A: EU má na to peniaze.
B: Slovensko nemá na to peniaze.
C:Je tu zachovalá príroda.
D: Vlastníci pozemkov Natura 2000 sa tešia z toho, že môžu zadarmo poskytovať Národu relax - oddych.

PS: každá zakružkovaná odpoveď môže byť správna
Ad: Právo a životné prostredie v širších súvislostiach
7.11.2011 23:34 | sunar

Tvoj pohľad na realitu je pre mňa zvláštný.Respect,Ale tto, že sa možeš len tak prechadzať po lese, je trápna úchylka, ktorej v slušnej EU nikto nerozumie...
sunarovi
7.11.2011 22:49 | Peter

Je zvlastne, ze vzdy ked sa vyberiem na turu, tak vidim len tie vynimky. Je jedno o ktory narodny park ide - V., N. aj Z. Tatry, Fatry, Muran, dokonca aj Poloniny, vsade narazam na holoruby a pohadzane kmene zo stromov rubanych hlava-nehlava. Na blato a eroziu z nakladnych aut co to drevo zvazaju. Nehovoriac o pripadoch ked pilcici splasili zvierata, a tie splasene bezali v panike. Verim tomu co vidim cez vikendy na tur. trasach napriec SR, a nie Vasim reciam. A viem si zivo predstavit, o kolko horsie je to mimo turistickych tras, kde je ovela mensie riziko ze niekto tych co takto nicia prirodu niekde uda. Ak je toto sunar Vas sposob ako znizit podiel uzemia SR v Nature 2000, tak (ironicky) dakujem velmi pekne.
Ad: Právo a životné prostredie v širších súvislostiach
7.11.2011 13:07 | sunar

link a errata k Finskemu NP:
www.outdoors.fi/destinations/n...

je tam iba jedno pravé oko, druhé je len naoko...
Ad: Právo a životné prostredie v širších súvislostiach
6.11.2011 12:41 | sunar

P.Peter, na základe výnimky z bežného stavu, ktorý pranierujete a media vyzdvihujú, čiže, na základe výnimky tvoria pravidlo, robíte syntézu javu. CHyba. Takto to na Slovensku nie je, Ak niekto povie, že zle rúbal, či vylial olej na salandru, nuž tak pre mňa je to promile zo skutočného realného stavu v prírode. A problem je v tom, je ze na za základ promile skutočnosti, sa snažíte presvedčiť ľudí o tom, že to je sskutočne 100% pravda. HRUBA CHYBA. PREČO má Slovensko 34% uzemia v systeme NATURA 2000. Preto , že sa niekomu zapáčilo., alebo preto, že tu je skutočne zachovaná príroda. Kto tu prírodu doteraz uchoval?!
KTO tú prírodu do teraz uchoval?! Žeby aktivisti, ktorí sú v médiach, alebo ľudia, ktorí tú prírodu tvoria.
sunarovi
5.11.2011 10:08 | Peter

vobec sa nechapeme - ja tvrdim to, ze ked si niekto dovoli takymto sposobom rubat stromy a odhadzovat olej do potoka, tak by mu moznost vstupovat do daneho lesa mala byt zakazana. Uplne rovnako ako ked odoberu vodicsky preukaz a zakazu tym pouzivat sukromny majetok niekomu (len) preto ze pil alkohol. Vy sunar de facto tvrdite toto - kedze som majitelom auta, tak ma nikto nemoze obrat o pravo jazdit na nom kedy chcem a ako chcem, hoc aj ozraty, hoc aj vylievajuc olej do potoka v narodnom parku. Kedy uz konecne prekuknete hlupost Vasej logiky. Plus ste de facto majitel kedysi ukradnuteho auta, ktory Vam zlodej predal za zlomom jeho skutocnej ceny/hodnoty.
Ad: Právo a životné prostredie v širších súvislostiach
4.11.2011 18:55 | sunar

Nuž konečne , že sa uvolnila diskusia. Mne prijde, že Vaše bludy a fantazmagórie sú skoro ako od Čarodejníka zo zeme OZ. Kde to žiješ?! Na jednej strane kydaš a špiniš hlava nehlava a na druhej strane sa chceš tváriť, že si človek dobrej vôle. Narodný park sa nemôže vytvoriť bez toho, aby sa celkového procesu tvorby a aj stanovenia podmienok ochrany OPOMENULI záujmy vlastníkov pozemkov. V 19:stor. to spravili prví v USA, ale ony s tade vyhnali Indianov a ustanovili na ZEMI nikoho a na Zemi Národa tie Národné parky. U nás sa na to išlo trochu ináč. A musím povedať , že dosť zlé. Už za tatíčka Masaryka boli pokusy v prvej ČS republike , aby vznikol NP Vysoké Tatry, ale vtedy to celé narazilo na odpor vlastníkov. Tatíček - demokrat sa zachoval správne, demokraticky, nechal to tak. Ale už vladna moc, ktorá prišla po II. sv. vojne, tak tá to nenechala len tak, vyhlásila si NP a basta. A smutne na tom všetkom je že ešte i dnes, že moc tohto štátu si to tiež vyhlási, či sa to páči vlastníkom pozemkov, alebo nie, no prostee socializmus a diktatúra ako brno.
Všade inde, okolo nás, Národné parky vzniknú IBA na štátnej pôde a inde tam, kde došlo k dohodám s vlastníkmi pozemkov. Napr. NP Sedem sestier vo Fínsku, predstavuje tvarom obdlžník a v jeho strede sú dva biele plochy- OČI. Sú to dvaja súkromní vlastníci, okolo 50 ha každý, ktorí nesúhlasili so vstupom do NP. A čo sa stalo, Finský parlament nevyhlasil proti ich vôli NP na ich územiach , ale okolo nich. Niekoho to tam irituje? Nikoho, ale hlavne , sa rešpektujú s úplnou vážnostou práva vlastnikov sa sloboddne rozhodnuť ako nakladať so svojim majetkom. My tu na Slovensku ale ešte stále žijeme v opičárni, kde čím väčšia opičina, tak jej treba dať väčšiu medialnu kampaň, smutné, ale také naše, slovenské... Takže namiesto toho aby sme chceli vybudovať blahobyt na našej slovenskej zemi, úspešne budujeme rezerváciu opíc, kde čím väčšia opica, tým lepšie pre nás. Nestačí to, že Bratislava sa chce pozerať na prírodu cez víkendy na vidieku. Vidiek musí dostať šancu si budovať svoju prosperitu, a tá sa dá iba cez aktívne hospodárenie v krajine, t.j. aj to rúbanie, aj to pasenie a aj to vyháňanie mestských ľudí zo svojich pozemkov. A Ak nebudete rešpektovať naše práva a náš život na vidieku, nikdy nebudete vítaní medzi nami. Budeme sa kolísať ako opice na stromoch a budeme robiť zábavnú šou pre BA panelákových bezzemkov?! Toto chcete?! Vyľudňovanie vidieka sa deje tak , či tak, ale kým okolite štáty hľadajú spôsoby ako zvrátiť tento proces, naše elity národa, ako poslanci, či verejná moc úspešne sa snaží vyháňať mladých ľudí z vidieka.
Národný park musí byť skutočné národný, nie Urbárny a ani nie Ja a Tyho, či iný súkromný. Preto by bolo už na čase s tým spraviť poriadok a mám obavy, že ani tejto skupine ľudí, ktorí sa ppkusili pripraviť Nový zákon o OPaK sa to nepodarilo.
sunarovi a ?!
4.11.2011 00:15 | Peter

Mam pocit, ze nechapete podstatu - vyrub stromov hlava bezhlava najlacnejsim a najhorsim moznym sposobom, a odhadozvanie pouzitych obalov z olejov do potoka, sa oboje deju V NARODNOM PARKU. Len preto, ze niekto citi potrebu zbohatnut za kazdu cenu, len preto ze zrestituoval les. Je maximalne ubohe a trapne, ak sa zastanci takychto postupov este aj tvaria ze rozumeju potrebam lesa. Ste nahi, rovnako ako cisar v Andersenovej rozpravne Cisarove nove saty.
Ad: Právo a životné prostredie v širších súvislostiach
3.11.2011 22:43 | sunar

"citat - kvalita riadenia p. Vanka, sunara a ?!
3.11.2011 09:29 | Peter"

P.Peter, média sa s Vami hrajú takú zaujímavú hru. Že výnimka potvrdzuje pravidlo, a z výnimky sa dá médiami vytvoriť aj pravidlo. Brutal. Keby všetky lesy na Slovenku mali takto vyzerať ako ich pranierujete,resp. prezentujú média, tak prečo máme až 34% uzemia SR v Uzemiach Natura 2000. To si myslíte, že aj v tom Brusselexe žijú hlupáci, ktorí tomu nerozumeju?! Inde na západnej EU totiž tú NATURA 2000 nemajú. ROZUMIEš. U nás je ale problém v tom, že právo na uzemia Natura 2000 sa povyšujú nad práva v pokoji užívať svoj majetok a k tomu im prispieva aj Z 543/2002 o OPa K, ktorí hovorí, že o tom , čo sa vyhlási, je potrebne IBA prerokovať s vlastníkom pozemkov- CHYBA, na ktorú upozorňujeme už od roku 2004, kedy istý Úr, p.László M. nám vlastníkom odkázal, že nemáme dostatočne EKO vedomie, a mne prijde , že tento kokoktavý ekozapredanec, nemá dostatočné demokratické a ústavné vedomie.
SPOR sA TERAZ VEDIE NEPRIAMO MEDZI eu komisiou a vládou SR a vlastníci pozemkov sa stali rukojemníkmi tohto sporu. MInisterstvo financií stále tvrdí, my nemáme peniaze. Takže pre nás platí toto, keď chcem si zapýtať rozkazom pesničku primášovi, tak mu musím zaplatiť a on mi potom zahrá. A preto, štát, najskôr ZAPLAŤ, a potom bude muzika- Ochrana lesov v súkromných záhradach, či lesoch alebo pasienkov. Nie naopak!!!
Je ťažké toto pochopiť?!
Ad: Právo a životné prostredie v širších súvislostiach
3.11.2011 22:32 | sunar

"citat - kvalita riadenia p. Vanka, sunara a ?!
3.11.2011 09:29 | Peter"

P.Peter, média sa s Vami hrajú takú zaujímavú hru. Že výnimka potvrdzuje pravidlo, a z výnimky sa dá médiami vytvoriť aj pravidlo. Brutal. Keby všetky lesy na Slovenku mali takto vyzerať ako ich pranierujete,resp. prezentujú média, tak prečo máme až 34% uzemia SR v Uzemiach Natura 2000. To si myslíte, že aj v tom Brusselexe žijú hlupáci, ktorí tomu nerozumeju?! Inde na západnej EU totiž tú NATURA 2000 nemajú. ROZUMIEš. U nás je ale problém v tom, že právo na uzemia Natura 2000 sa povyšujú nad práva v pokoji užívať svoj majetok a k tomu im prispieva aj Z 543/2002 o OPa K, ktorí hovorí, že o tom , čo sa vyhlási, je potrebne IBA prerokovať s vlastníkom pozemkov- CHYBA, na ktorú upozorňujeme už od roku 2004, kedy istý Úr, p.László M. nám vlastníkom odkázal, že nemáme dostatočne EKO vedomie, a mne prijde , že tento kokoktavý ekozapredanec, nemá dostatočné demokratické a ústavné vedomie.
SPOR sA TERAZ VEDIE NEPRIAMO MEDZI eu komisiou a vládou SR a vlastníci pozemkov sa stali rukojemníkmi tohto sporu. MInisterstvo financií stále tvrdí, my nemáme peniaze. Takže pre nás platí toto, keď chcem si zapýtať rozkazom pesničku primášovi, tak mu musím zaplatiť a on mi potom zahrá. A preto, štát, najskôr ZAPLAŤ, a potom bude muzika- Ochrana lesov v súkromných záhradach, či lesoch alebo pasienkov. Nie naopak!!!
Je ťažké toto pochopiť?!
Ad: Právo a životné prostredie v širších súvislostiach | Zobraziť Skryť

3.11.2011 10:00
| ?!

Nevadi Peter, nie vsetci musia rozumiet tomu co sa tu pise. A ani sa nevyzaduje od kazdeho aby cital relevantnu literaturu. Je to vsak predpoklad k tomu, aby si sa vedel kompetentne vyjadrit. Dakujem za prispevok hadzem do kosa.

» Vaše reakcie (33)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Súvisiace témy
Právo, Životné prostredie[18757]
REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS