spájame ľudí, ktorí menia svet
Právo | PUBLICISTIKA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
No veď už niekoho chyťte!
18.12.2009 | Veronika Vyšná |

Napriek tomu, že už generácie Slovákov sa od materskej školy učia, že „smeti nepatria do lesa“, a že v každej obci SR je už roky zabezpečené nakladanie s odpadmi, nelegálne alebo tzv. “čierne“ skládky sú ešte aj dnes pomerne bežným javom v našej krajine. Okrem toho, že “čierne“ skládky môžu zapríčiniť kontamináciu vody a pôdy a hyzdia krajinu, ktorú chceme stále viac a viac predávať turistom, vytváranie čiernych skládok vo väčšine prípadov nemá absolútne žiadnu logiku – je to skôr robota naviac.


Vo väčšine obcí a miest Slovenska sa za odpad platí paušálny poplatok, t.j. jednotlivcovi je jedno či ročne vyprodukuje 10 kg odpadu alebo tonu, zaplatí to isté ako jeho sused. “Čierne“ skládky sa často nachádzajú ďalej od najbližšieho domu ako kontajner (ktorý majú všetci pred domom). Napriek tomu nie je výnimkou nájsť 200 m za dedinou na kope 5 kusov oblečenia, 20 fliaš, kopu obalov z potravín... Prečo? Kto tým čo získa?

Občianske združenie Tatry sa okrem intenzívnej osvety a práci so školami na tému „Odpady“ už niekoľko rokov venuje aj monitoringu nelegálnych skládok, prevažne v extravilánoch obcí Liptova. Táto naša činnosť začala v roku 2002 a postupne sa vyvíjala a menila, podobne ako naše očakávania, ako sa orgány štátnej správy, teda tí, ktorí sú platení za to, aby dohliadali na dodržiavanie zákona o odpadoch, k výsledkom nášho monitoringu postavia. Ja som si konkrétne myslela, že ak už aj Obvodné úrady životného prostredia (OÚŽP) nebudú úplne hyperaktívne a nadšené z našej činnosti, tak budú aspoň nápomocné, keďže by nám v podstate malo ísť o tú istú vec. Postupne, ako mi skúsenosti s OÚŽP pribúdali, som toto svoje očakávanie zmenila z „aspoň nápomocné“ na „aspoň neutrálne“. Po skúsenostiach z roku 2009...

Jednou zo zaujímavostí, s ktorými sme sa pri riešení problémov nelegálnych skládok odpadu v krajine stretli, je, že aj keď sa skládka nachádza  v podstate v strede dediny, nikto netuší, kto tam odpad naviezol. Áno, v slovenskej dedine, kde všetci vedia “kto s kým“, a tiež kto v dedine kedy menil okná, akoby zázrakom nikto nevie, komu tie staré okná, ktoré v potoku ešte pred týždňom neboli, pôvodne patrili. Z našej skúsenosti dokonca vyplýva, že ani Policajnému zboru sa vo vyše 99,9% našich prípadov nepodarilo zistiť vinníka. Preto ma nesmierne prekvapilo, keď som sa nedávno priamo od starostu dozvedela, že v istej obci Košeca (okres Ilava) je objasnenosť autorov čiernych skládok v obci vyše 90%. Domnievam sa, že v tej Košeci asi niečo nefunguje podľa tradičných slovenských pravidiel.

Podľa zákona o odpadoch, „ak sa osoba zodpovedná za uloženie odpadu v rozpore s týmto zákonom nezistí, OÚŽP začne konanie na zistenie či vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom bol odpad protizákonne umiestnený a) je pôvodcom odpadu, b, neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, c) mal z uloženia odpadu majetkový prospech" (§ 18 ods. 8). Ak sa žiadna z týchto skutočností nepreukáže (čo sa nikdy v histórii činnosti OZ Tatry nepreukázalo), zneškodní “čiernu“ skládku na svoje náklady OÚŽP, ak sa jedná o komunálne alebo drobné stavebné odpady (vo všetkých našich prípadoch sa vždy jednalo o komunálne alebo drobné stavebné odpady), zhodnotenie alebo zneškodnenie skládky zabezpečí obec (§ 18 ods. 10). A tak OÚŽP Liptovský Mikuláš, Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, (OÚŽP ÚŠSOH LM) po obdržaní každého nášho podnetu začal konanie, uskutočnilo sa ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou skládky a spísala sa zápisnica. Z mojej skúsenosti, založenej na asi 10 pojednávaniach, sa celá akcia niesla v duchu minimalizácie všetkého – čo najmenej iniciatívy, čo najmenej otázok, námietok ......, len pekne nekonfliktne. Skládky sa odstraňovali a potom opäť vznikali, a podnety na OÚŽP ÚŠSOH LM prichádzali a rozhodnutia z neho odchádzali. A keď sme namietali, že postup OÚŽP ÚŠSOH LM je príliš mäkký, zvyklo zaznievať niečo v zmysle, že OÚŽP ÚŠSOH LM ide cestou výchovy, a preto aj prípadné pokuty, (ktoré uloží, len keď sa pomýli – pozn. autorky) sú len výchovné. OZ Tatry jednoznačne súhlasí s filozofiou výchovy obyvateľov, avšak je aj toho názoru, že po rokoch výchovy treba pridať aj represívne opatrenia, lebo spoločnosť sa skladá z ľahšie vychovateľných a ťažšie vychovateľných ľudí, a tí ľahšie vychovateľní sú už po rokoch výchovy vychovaní. No hej, lenže koho sankcionovať, keď je vinník aj napriek hore uvedeným skutočnostiam v 99,9% prípadov neznámy? „Tak už niekoho chyťte!“, vravel OÚŽP.

8. 4. 2009 sa náhodou stalo, že sme už konečne niekoho chytili. Počas cyklovýletu v okolí Lipt. Mary, pri obci Svätý Kríž, som podvečer okolo 18:30 videla modrú dodávku, ktorá vyšla z obce krížom cez hlavnú komunikáciu na poľnú cestu a zastala pri kríkoch len asi 15 metrov od hlavnej cesty. A dvaja ľudia z nej začali vykladať ku kríkom odpad, konkrétne kartóny. Neostávalo mi nič iné len si ich začať fotiť. Keď zbadali, že ich činnosť je dokumentovaná, prestali odpad vykladať, ukryli sa do nákladného priestoru auta, odkiaľ každú chvíľu vykukovali, ale už nič viac nevykladali. Tým sa dokumentácia skončila.

Dňa 20.4. 2009 bol podnet na toto porušenie zákona o odpadoch zaslaný OÚŽP ÚŠSOH LM. Na priložených fotografiách sa bez problémov dala identifikovať ŠPZ vozidla. K podnetu sa Ing. Meňhart z OÚŽP ÚŠSOH LM vo svojom e-maili vyjadril, nasledovne „to, že sa Vám podarilo odfotografovať vinníka v tom Svätom Kríži, je super“. Mne sa to tiež zdalo byť super, a to z dvoch dôvodov. Jednak ma asi ako každého človeka s nejakým zmyslom pre spravodlivosť a pomstu tešilo, že sa konečne niekoho podarilo prichytiť pri čine a ten niekto “za to zaplatí“. Oveľa viac som sa však tešila z toho, že OÚŽP ÚŠSOH LM sa v tomto prípade nebude môcť “kamarátiť s každým“ a jednoznačne ukáže sebe, nám a všetkým, ktorí budú kedy čítať tento článok, či mu ide o vec.

Na ústnom pojednávaní tohto konania dňa 22.5. 2009 sa nikto z OZ Tatry nemohol zúčastniť, a teda prebehlo bez nás. Inak, neúčasť na ústnych pojednávaniach je nám zo strany OÚŽP ÚŠSOH LM často vytýkaná, a majú pravdu, naozaj sa ich viac nezúčastňujeme ako zúčastňujeme, avšak OÚŽP ÚŠSOH LM si akosi neuvedomuje, že v OZ Tatry nikto nie je platený za to, aby sa konaní zúčastňoval, a za účelom prežitia potrebujeme vykonávať aj činnosť, za ktorú sme platení (my), a nielen tú, za ktorú sú platení oni.

Po miernych obštrukciách zo strany OÚŽP ÚŠSOH LM (ktoré boli síce v medziach zákona, ale neboli nutné, ak by chceli byť aspoň neutrálni) sme sa nakoniec dožili vyhovenia našej žiadosti o zaslanie kópie rozhodnutia z daného konania v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V rozhodnutí stálo, že OÚŽP ÚŠSOH LM „ukladá spoločnosti MKM-Remont, s.r.o.,“ (ktorá bola majiteľom auta) „podľa § 78 ods. 2, písm. c) zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch pokutu vo výške 100 Euro za porušenie § 18 ods. 3, písm. a) zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch“, ktorý zakazuje „uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom.“ Výšku pokuty OÚŽP ÚŠSOH LM zdôvodnilo závažnosťou správneho deliktu, druhom odpadu a jeho množstvom.

Je pravda, že na fotkách bolo len vykladanie kartónov, lebo potom sa vykladať už prestalo. Dalo sa ale prihliadať aj na iné okolnosti. Napr. na fakt, že ak zamestnanci firmy sídliacej v obci, kde je zavedený aj separovaný zber, nezájdu autom ku kontajneru na papier, ale radšej mimo obce, aby tam vyhodili (minimálne) kartóny, je to v rozpore 1) aj s § 39 ods. 5, zákona o odpadoch podľa ktorého je "Pôvodca komunálnych a drobných stavebných odpadov povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce. Tiež je povinný: c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci"; 2) so základnými pravidlami slušnosti; 3) s jednoduchou logikou. Nemyslím si, že niekto, kto robí pravý opak toho, čo je legálne, slušné a logické zároveň, sa dá vychovať stoeurovkou. Alebo tiež na fakt, že za porušenie vyššie zmieneného § 18 ods. 3, písm. a) zakazujúceho uložiť alebo ponechať odpad “hocikde“ možno fyzickej osobe uložiť pokutu do 5 000 Sk (§ 80 ods. 2, písm. a) a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi pokutu do 500 000 Sk (§ 78 ods. 2, písm. c). Pokuta 500 000 Sk (t.j. vyše 16 600 Euro) by bola v tomto prípade určite prehnaná, ale uložením takej pokuty právnickej osobe, ktorej výška je podľa zákona o odpadoch rádovo adekvátna pre fyzickú osobu, OÚŽP jasne ukázal, kde neležia jeho priority.

Pritom sám OÚŽP ÚŠSOH LM vo svojom liste z dňa 1.6.2009, ktorý je odpoveďou na našu otázku prečo OUŽP nesankcionuje vytváranie nelegálnych skládok v obciach tvrdí, že „Orgán štátnej správy má záujem ukladať sankcie hlavne skutočným vinníkom, ktorí vytváranie nelegálnych skládok spôsobujú.“ Pýtam sa teda, ktože je onen záhadný skutočný vinník, ak nie ten, kto je zachytený na fotke počas previňovania sa? Avšak je pravda, že OUŽP ÚŠSOH LM v tom istom liste tiež tvrdí, že „Pre OUŽP LM bol vždy rozhodujúci výsledok, to znamená rýchlosť a dôslednosť pri odpratávaní nelegálnych skládok.... Počet a výška uložených sankcií je v týchto prípadoch a za uvedených okolností vždy druhoradá“. Áno, súhlasím, toto presne vystihuje moju skúsenosť s činnosťou OUŽP ÚŠSOH LM. Na druhej strane si to kúsok protirečí s posledným tvrdením daného listu, ktorým OUŽP konštatuje, že „výsledkom toho, že OÚŽP riešil podnety OZ Tatry vždy rýchlo a obetavo, bolo to, že musel odkladať inú agendu, ktorá sa zaoberala závažnými problémami s nebezpečnými odpadmi vo firmách a podnetmi  od iných subjektov na nelegálne skládky väčšieho rozsahu.“ K tomuto by som chcela podotknúť, nasledovné:

Mám problém uveriť v existenciu väčšieho počtu „nelegálnych skládok väčšieho rozsahu“ v územnej pôsobnosti OÚŽP LM, na ktoré by im poslal podnet iný subjekt ako OZ Tatry, keďže A) naši terénni asistenti prejdú celý región Liptova krížom-krážom minimálne dvakrát ročne a skládky väčšieho rozsahu nájdu s väčšou pravdepodobnosťou ako malé skládky, B) drvivá väčšina ľudí by v živote nenapísala podnet na nič a už vonkoncom nie na porušovanie zákona o odpadoch, takže si nemyslím, že OUŽP ÚŠSOH LM dostáva výraznejší počet podnetov na výskyt “čiernych“ skládok od niekoho iného ako od nás.

Ak OÚŽP ÚŠSOH LM zahlcujú podnety na nelegálne skládky do takej miery, že kvôli nim nestíhajú dôležitejšiu robotu, tak prečo nerobia všetko (v rámci svojich kompetencií) pre to, aby už “čierne“ skládky nevznikali? Prečo sú pre nich rozhodujúce „rýchlosť a dôslednosť pri odpratávaní nelegálnych skládok“, t.j. riešenie problémov po ich vzniku ako predchádzanie vzniku problémov? Ale hlavne by ma zaujímalo prečo pri jednej jedinej príležitosti, ktorá sa vyskytla v priebehu 8 rokov (t.j. podnetov na vyše 1000 skládok len od OZ Tatry), keď bol vinník 100%-ne známy a zdokumentovaný, udelil firme tak smiešne nízku pokutu? Žeby tá jeho agenda nebola až taká nabitá?

Vážený OÚŽP ÚŠSOH LM, keď už niekto niekoho chytí, čo takto priložiť ruku k dielu a vydať adekvátne rozhodnutie? Veď ktorú firmu chcete vychovávať 100 Eurovou pokutou? 100 Eurami môžete vychovávať akurát tak moju starú mamu s jej 330 Eurovým dôchodkom.

POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: No veď už niekoho chyťte!
11.2.2010 08:30 | Radomír Brtáň

Dobrý deň. Keďže už sme boli spomenutí ako príklad v článku, treba objasniť ako sa veci u nás majú:
Obyvatelia, ktorí radi využívajú priestory pri cestách - cestičkách na zbavenie sa svojho odpadu, nechtiac nechajú v kope aj niečo osobné, podľa čoho sa vypátrať dajú. Chce si to len dať námahu a pohrabať sa vo vyvezených odpadkoch. Boli by ste prekvapení, ako sa ľudia radi zbavujú výpisov z bankových účtov, inej pošty, zošitov zo školy, ... skrátka ich meno sa chtiac-nechtiac niekde objaví. Ďalší postup je jednoduchý: predvolanie na priestupkové konanie, vysvetlenie od dotyčného, ako sa to stalo a následná dohoda, že smeti odprace a zneškodní spôsobom v zmysle platnej legislatívy. Ak to na prvý krát nezaberie, druhý krát už pokuta človeka prinúti sa nad sebou zamyslieť. A ak aj to mu je jedno, tak my môžeme pokutovať nespratníka donekonečna.
Je mi však divné, že poniektorí vytvoria čierne skládky aj 2 kilometre od obce, hoci priamo v obci máme fungujúci zberný dvor, kde môžu odovzdať prakticky všetky druhy odpadu... To už je však vec, ktorú možno nikdy nepochopím. A určite nie som sám.
Na záver asi len toľko, že osvetou sa dá urobiť veľa, vždy sa však nájdu neprispôsobiví jednotlivci, ktorí ničia snahu všetkých nás - uvedomelých. Prajem pekný deň.
Ad: No veď už niekoho chyťte!
21.12.2009 16:20 | palic

a ešte jedna príhoda.
v lete som pristihol ineho vtaka, nazvi me ho Zahradnik. som mal aj fotak. 10 metrov za jeho domcekom si vytvoril taku chutnucku "kôpku".navozil si tam cca 15 furikov odpadu po cisteni zahrady (samy strk, nejaky bioodpad,stavebny odpad...)potvrdila sa mi dlhsie trvajuca hypoteza, ze "vrahom je záhadník". fotky som poslal na obecny urad, zavesil som ich na web obecneho disentu www.limbach.wbl.sk a cakal som, co sa bude diat. moj mlady naivny mozog mi nad tym nehybne zamrzol. Po tom ako sa Zahradnik dozvedel na obecnom urade kto ho bonzol,reval pred domom mojej priatelky (kedze v dedine nemam pobyt) tak, aby to vsetci susedia poculi, ze si to so mnou este vybavi.jej osemdesiatrocna matka skoro chytila zachvat a nezabudla mi to spocitat, ze co to stvaram, ze vsetci na mna budu ukazovat prstom a ze toto sa nerobi a ze celu rodinu vystavujem nebezpecenstvu izolacie. Uradnik na obecnom urade vyplodil rozhodnutie, podla ktoreho sa Zahradnik priznal, ze to vyviezol, ale vsetko je podla neho košer, lebo sa s vlastnikom pozemku dohodol. Rozhodnutie teda bolo v zmylse nieco ako, že skutok sa stal, pachatel sa ku skutku priznal, ale pachatel vinny nie je. Doteraz neviem, ci sa na prokurature chytali od smiechu za bruchá, alebo tazko plakali nad takou blbostou, ked pisali protest proti rozhodnutiu.teraz cakam co sa bude diat.
Ad: No veď už niekoho chyťte!
21.12.2009 14:39 | palic

zdravim ta veronika,
nedavno sa mi podarilo pristihnut 2 nevedomcov s dodavkou plnou bioodpadu za pezinkom.nepodarilo sa mi to sice odfotit, ale poznacil som si aspon EC auta.samozrejme na otazku preco to neodvezu do kompostarne alebo si to nevysypu do zahradneho jazierka, nechapavo odpovedali, ze "ved to je suché lístie a par konarov". okamzite sa zbalili a padali prec. oznamil som to policii a caka ma svedecka vypoved.uz vopred ma príslušník informoval, ze to bude s povodcom problem, lebo ak ho nedokazem presne popisat, je mala pravdepodobnost udelit pokutu vlastnikovi dodavky. Ked si spomeniem na nechapave pohlady tých dvoch zavoznikov a samozrejmost, ktorou to hadzali na kraj cesty, aj uverim tomu, ze o zakaze takehoto "zhodnocovania" odpadu nevedeli. Zdviham obe ruky za represiu a mam toho plne zuby a nos,ale po niekolkorocnych skusenostiach mam take nedobre tusenie, ze 80% povodcov nevie o zakaze ukladania odpadu na cierne skladky.stale som presvedceny,ze je to vysledok vztahu ludi k svojmu okoliu.ze taketo spravanie je v ludoch uhorskej kotliny zakorenene ako zavist alebo kapustnica na vianocnom stole. Udivi, ohuri a zaroven ma rozzuri ta samozrejmost, s ktorou to ten drobny lud robi. niekde bude nejaky deficit. ked nepomaha TV-osveta MŽP, mali by sa do toho zapojit asi farari v nedelnych kazniach, alebo co.

» Vaše reakcie (3)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Súvisiace témy
Samospráva, Právo, Štátna správa, Životné prostredie, Odpady a znečistenie

Regióny
Liptovský Mikuláš-Liptovský Mikuláš[12757]
REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt