spájame ľudí, ktorí menia svet
Právo | PUBLICISTIKA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Ako úrady (ne)riešia nelegálne skládky odpadov
14.10.2009 | Rudolf Pado |

Analýza riešenia problematiky nelegálnych skládok odpadov obvodnými úradmi životného prostredia v rokoch 2004 – 2008“ odhalila, že veľmi nízke vnímanie environmentálnej kriminality, ako vážneho spoločenského problému, zo strany samospráv a občanov, je determinované aj veľmi nízkou represívnou aktivitou orgánov štátnej správy a ich veľmi nízkym proaktívnym pôsobením.


Počas júna 2009 oslovilo Občianske združenie Tatry všetky obvodné úrady životného prostredia v SR so žiadosťou o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Obsahom našej žiadosti boli informácie o riešení problematiky nelegálnych skládok odpadov v kontexte plnenia oznamovacej povinnosti tzv. povinnými osobami a následného procedurálneho postupu úradu,  informácie o postupe úradu vyplývajúcom zo zákazu zneškodňovania biologicky rozložiteľných odpadov od 1.1.2006, ako aj informácie o akcii „Vyčistime si Slovensko“. Informácie sa týkali obdobia rokov 2004 až 2008.

Hneď na začiatku je potrebné konštatovať, že skoro všetky obvodné úrady životného prostredia na žiadosť OZ Tatry odpovedali, aj keď mnohé z nich mimo zákonnej lehoty určenej zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, a to bez oznámenia predĺženia tejto lehoty.

Taktiež je potrebné konštatovať značné rozdiely v kvalite poskytnutých informácií jednotlivými obvodnými úradmi životného prostredia, ktoré zvýšili náročnosť spracovania databázy údajov.

Z „Analýzy riešenia problematiky nelegálnych skládok odpadov obvodnými úradmi životného prostredia v rokoch 2004 – 2008“ vyplývajú nasledovné skutočnosti:

V rokoch 2004 až 2008 prijali obvodné úrady životného prostredia 1 616 oznámení o nelegálnom uložení odpadov (rok 2004 – 231, rok 2005 – 275, rok 2006 – 257, rok 2007 – 416, rok 2008 – 437) od tzv. povinných osôb. Ako vyplýva z tabuľkovej časti analýzy, existujú značné rozdiely v intenzite plnenia oznamovacej povinnosti tzv. povinnými osobami v jednotlivých okresoch, čo možno pripísať aj informačnej aktivite realizovanej obvodnými úradmi životného prostredia voči obciam a občanom v oblasti ich pôsobnosti.

Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v §18 ods. 6) totiž jednoznačne určuje: „Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.“

OZ Tatry pokladá ročný počet oznámení tzv. povinnými osobami za extrémne nízky, a to vzhľadom na niekoľko skutočností. Po prvé, kvalifikovaný a publikovaný odhad Ministerstva životného prostredia SR o počte nelegálnych skládok odpadov v SR je 6 000 - 8 000 a odhad OZ Tatry, interpolovaný na základe výsledkov „Expedície Liptov“ (2002), je 8 000 - 12 000. Po druhé, len samotné OZ Tatry v roku 2009 oznámilo cca 500 nelegálnych skládok odpadov vo viac ako 20 okresoch, pričom nepatrí do okruhu tzv. povinných osôb. Po tretie, prípady nelegálneho uloženia odpadov, bez splnenej oznamovacej povinnosti tzv. povinných osôb, bez výrazného záujmu prijímania riešení zo strany samospráv ...  sú viditeľné  pri bežnej turistike, cykloturistike ... v rámci celej SR.

Na základe vyššie uvedeného nás preto zaujímal údaj o počte zistení neplnenia oznamovacej povinnosti tzv. povinnými osobami zo strany samotných obvodných úradov životného prostredia a súhrnná výška udelených sankcií v rokoch 2004 až 2008 za nesplnenie tejto povinnosti.

Tu je potrebné dodať, že kontrolnú činnosť majú právo vykonávať aj jednotlivé samosprávy, ako im to vyplýva z §39 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z., ktorý upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci, a to aj v kontexte s §18 ods. 3) ktorým sa zakazuje „uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste určenom zákonom“ (je potrebné chápať aj v súčinnosti s príslušným VZN obce, ktoré determinuje spôsob nakladania obyvateľov s odpadmi).

V rokoch 2004 až 2008 obvodné úrady životného prostredia zistili iba 152 prípadov nesplnenia oznamovacej povinnosti tzv. povinnými osobami (rok 2004 – 6, rok 2005 – 85, rok 2006 – 14, rok 2007 – 27, rok 2008 – 20) a udelili 9 sankčných postihov (rok 2004 – 3, rok 2005 – 2, rok 2006 – 0, rok 2007 – 3, rok 2008 – 1) v úhrnnej výške 28 000 korún slovenských (rok 2004 – 6 000 Sk, rok 2005 – 2 000 Sk, rok 2006 – 0 Sk, rok 2007 – 15 000 Sk, rok 2008 – 5 000 Sk).

Predmetný výsledok práce obvodných úradov životného prostredia poukazuje na veľmi nízku aktivitu úradov pri realizácii represívnych úkonov spojených s vymáhaním dodržiavania platnej dikcie zákona o odpadoch v každodennej praxi.  Dovoľujem si preto opätovne citovať prokurátorku Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš, JUDr. Vieru Binkovú: „... Súhlasím s Vašim názorom, že pri nezisťovaní, kto je zodpovedný za „nelegálne skládky“ sa neuplatňuje dôsledne preventívna a ani represívna funkcia účelu zákona o odpadoch ...“. 
               
OZ Tatry ďalej zistilo, že v rokoch 2004 až 2008 bolo obvodnými úradmi životného prostredia realizovaných 1 229 správnych konaní (rok 2004 – 162, rok 2005 – 257, rok 2006 – 181, rok 2007 – 331, rok 2008 – 298) v zmysle postupu určenom v §18 ods. 7) až 10) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a v kontexte §18 ods. 3) písm. a), bolo riešených 185 správnych deliktov (rok 2004 – 26, rok 2005 – 22, rok 2006 – 34, rok 2007 – 51, rok 2008 – 52) a v oblasti ukladania odpadov na miesta, ktoré nie sú určené zákonom boli udelené sankčné postihy v súhrnnej výške 1 806 865 korún slovenských (rok 2004 – 439 001 Sk, rok 2005 – 104 500 Sk, rok 2006 – 664 500 Sk, rok 2007 – 252 700 Sk, rok 2008 – 346 164 Sk).

Ako vyplýva z tabuľkovej časti analýzy, existujú značné rozdiely v intenzite uplatňovania postupu podľa §18 ods. 7) až 10) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch na jednotlivých úradoch životného prostredia. Štatisticky aktívnejším je napr. obvodný úrad v Bardejove, Bratislave, Brezne, Čadci, Košiciach, Malackách, Martine, Nitre, Pezinku, Prievidzi a Trnave. Je však zarážajúce, že podľa poskytnutých podkladov, niektoré úrady v rokoch 2004 až 2008 ani raz neuplatnili zákonný postup pri odhaľovaní pôvodcov nelegálnych skládok odpadov. Ide napr. o obvodný úrad v Kežmarku, Lučenci, Revúcej, Rožňave, Ružomberku, Senci, Trenčíne, Ilave, Zvolene, Krupine, Žiline, Bytči, Kysuckom Novom Meste. 

Tu je potrebné opätovne skonštatovať, že väčšina obvodných úradov životného prostredia v prípadoch neoprávneného nakladania odpadov neuplatňuje zákonný postup automaticky:

„Obvodný úrad životného prostredia (§18 ods. 7)  je povinný požiadať Policajný zbor SR o zistenie osoby, zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktorá je potom povinná zabezpečiť zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.

Ak sa okresnému úradu alebo orgánom policajného zboru (prípadne obci, ak má na riešení prípadu záujem) nepodarí zistiť osobu zodpovednú za umiestnenie odpadu v zmysle §18 ods. 7), obvodný úrad životného prostredia začne konanie podľa §18 ods. 8), ktorého účelom je zistiť, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti:

a) je pôvodcom odpadu,
b) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech,
c) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať podľa osobitných predpisov (napr. vyhláška 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení ukladá povinnosť, aby stavenisko v zastavanom území obce alebo miesto výkonu stavby, bolo oplotené do výšky 1,8 m, a stavenisko mimo zastavaného územia obce musí byť oplotené alebo ohradené, ak je vzdialené od verejnej komunikácie menej ako 30 m).

Ak sa preukáže vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad, niektorá z vyššie uvedených skutočností, je povinný zabezpečiť odstránenie takéhoto odpadu na vlastné náklady.  

V zmysle §18 ods. 10), ak sa podľa ods. 7) nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti alebo podľa ods. 8) písm. a) až c) nepreukáže niektorá z týchto skutočností, zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné  náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s týmto zákonom.“

Obvodné úrady životného prostredia namiesto uplatňovania vyššie citovaného postupu, z rôznych dôvodov, odstupujú podania obciam resp. sa s nimi „dohodnú“ po neformálnej línii „na uprataní priestoru“. Tento postup, ktorý má skoro nulovú právnu váhu, však neumožňuje z dlhodobého hľadiska riešiť lokality v k. ú. obcí, kde sa  podobná situácia neustále opakuje resp. dlhodobo nemení, cestou prijímania ďalších operatívnych a právnych postupov.    

Ďalej, do 1. januára 2006 bolo možné ukladanie biologicky rozložiteľných odpadov na miesta, ktoré k tomu neboli určené, postihovať iba v rámci mechanizmu sankcionovania vytvárania nelegálnych skládok odpadov.
Od 1. januára 2006 je zákonom o odpadoch zakázané „zneškodňovať biologický rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.“ Každodenná realita – spaľovanie odpadov v záhradách a vo voľnej krajine ..., zmes biologicky rozložiteľného odpadu s iným komunálnym odpadom vedľa skoro každého cintorína v obci je v rozpore s platnou dikciou zákona.

OZ Tatry zistilo, že v rokoch 2004 až 2008 riešili obvodné úrady životného prostredia len 28 správnych deliktov (rok 2004 – 2, rok 2005 – 3, rok 2006 – 5, rok 2007 – 10, rok 2008 – 8) v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi a udelili sankčné postihy v súhrnnej výške 43 760 slovenských korún   (rok 2004 – 4 000 Sk, rok 2005 – 3 000 Sk, rok 2006 – 10 500 Sk, rok 2007 – 21 260 Sk, rok 2008 – 5 000 Sk).

Na tomto mieste je potrebné opätovne konštatovať neustále „privieranie očí“ zo strany orgánov štátnej správy pred nelegálnou činnosťou v obciach pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi, a to aj napriek tomu, že samosprávy mali  dostatočne dlhý čas na to, aby sa na legálne nakladanie s týmto druhom odpadov pripravili.  

Poslednou časťou nášho zisťovania boli výsledky akcie Ministerstva životného prostredia SR „Vyčistime si Slovensko“. Z reálnych hlásení OZ Tatry zistilo, že bolo prijatých 723 oznámení o 910 nelegálnych skládkach odpadov. 584 nelegálnych skládok odpadov bolo odstránených obcami a firmami mimo správneho konania, bolo zrealizovaných 146 správnych konaní v zmysle §18 ods. 7) až 10) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, boli riešené 3 správne delikty v súhrnnej výške udelených sankcií 20 000 korún slovenských a bolo udelených 16 nápravných opatrení. Aj v tomto prípade je potrebné konštatovať nízku mieru uplatňovania postupu podľa §18 ods. 7) až 10) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a nízku mieru uplatňovania sankčných postihov.              
   
„Analýza riešenia problematiky nelegálnych skládok odpadov obvodnými úradmi životného prostredia v rokoch 2004 – 2008“ odhalila, že  veľmi nízke vnímanie environmentálnej kriminality, ako vážneho spoločenského problému, zo strany samospráv a občanov, je determinované aj veľmi nízkou represívnou aktivitou orgánov štátnej správy a ich veľmi nízkym proaktívnym pôsobením – aktívne vyhľadávanie a riešenie prípadov týkajúcich sa neoprávneného nakladania s odpadmi, neplnenie si oznamovacej povinnosti tzv. povinnými osobami, a pod. Argument, že „to chce čas“ je irelevantný, nakoľko ani iné platné zákony SR a nimi vymedzené povinnosti právnických a fyzických osôb, napr. zákon o dani z príjmu, vám tento čas neposkytnú a akékoľvek pochybenie je veľmi prísne postihované a sankcionované. Alebo ideme otvoriť diskusiu o rôznej právnej váhe rôznych zákonov?

POZNÁMKY / vaše reakcie
Novelizacia postupu k 1.11.2009
29.10.2009 13:56 | Rudolf Pado

Po novelizácii zákona o odpadoch, platnej k 1.11.2009, nastala v § 18. ods. 7) nasledovná zmena: Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia podľa odseku 6 ... začne konanie o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom. Úrad teda nemusí kontaktovať policajný zbor SR. Všetky oznámenia prijaté pred účinnosťou novelizácie zákona o odpadoch platnej k 1.11.2009, musia prebiehať podľa ustanovení platných do tohto termínu.
Ad: Ako úrady (ne)riešia nelegálne skládky odpadov
27.10.2009 16:20 | Rudolf Pado


Priehrada Ruzin:

http://priehradaruzin.tym.sk/korespondencia.php

» Vaše reakcie (2)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Čítajte tiež:
MŽP SR vydalo usmernenie v nesúlade so zákonom o odpadoch
Načo sú nám úradníci?
BIObordel
Monitorujeme environmentálne záťaže na Liptove

Súvisiace témy
Samospráva, Kriminalita, Štátna správa, Právo, Životné prostredie, Odpady a znečistenie[26704]
REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS