spájame ľudí, ktorí menia svet
Kultúra | PUBLICISTIKA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Výzva vláde: Správa o zmluve s firmou Microsoft je absolútne nedostatočná, neschvaľujte ju
6.12.2012 | Štefan Szilva |

Vzhľadom na nižšie uvedené závažné nedostatky vyzývame vládu SR, aby neschválila materiál „Informatívna správa o stave plnenia multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement“, ktorý predkladá Ministerstvo financií SR a a aby vrátila tento materiál Ministerstvu financií SR na dopracovanie. Zároveň žiadame, aby Vláda SR zaviazala Ministerstvo financií konkrétnymi časovými termínmi pre vykonanie všetkých krokov, ktoré MF SR v materiáli avizuje a pre informovanie o ich výsledku.


Na základe predloženého materiálu nie je možné posúdiť efektívnosť a hospodárnosť pokračovania v aktuálnej 3-ročnej prihláške MS Enterprise Enrollment (MS EE – na roky 2012 až 2014) k základnej zmluve MS Enterprise Agreement (MS EA – podpísanej v roku 2002), pretože v predloženom materiáli nie sú žiadne relevantné údaje umožňujúce rozhodnúť o vhodnom postupe. Pokiaľ chce Vláda SR postupovať zodpovedne, na základe tohto materiálu nemôže prijať rozhodnutie o pokračovaní alebo nepokračovaní v prihláške.

Počas rokov 2012 až 2014 má štát platiť firme Microsoft predplatné za právo na budúce verzie softvéru ročne približne 17 miliónov EUR – čiže viac ako 51 miliónov EUR na 3 roky za 82 284 licencií. Pritom štát na posledné verzie softvéru už vlastní trvalé licencie, keďže za ne zaplatil v rokoch 2009 až 2011 viac ako 40 miliónov EUR. Firma Microsoft pre už zakúpené verzie zaručuje bezplatné bezpečnostné aktualizácie až do roku 2020, čo spochybňuje zmysluplnosť pokračovania v každoročných platbách za úplne všetky počítače štátnych organizácií pripojených k zmluve.

MF SR začiatkom marca a neskôr pod novým vedením v máji 2012 verejne pred médiami ako aj na rozporových konaniach s verejnosťou prisľúbilo, že do konca novembra konečne pripraví serióznu analýzu rôznych spôsobov získavania licencií od Microsoftu, analýzu využívania jednotlivých aplikácií a produktov a tiež porovnanie s konkurenčnými produktami. Tým MF SR opakovane pred verejnosťou ospravedlňovalo absenciu relevantných podkladov pri predložení materiálu vláde v marci a neskôr v máji 2012.

Aký je výsledok? Materiál predkladaný vláde obsahuje neporovnateľne menej relevantných údajov než zásadne nedostatočný materiál predložený vláde v máji 2012, pričom jeho nedostatočnosť priznalo aj súčasné vedenie MF SR v zápise z rozporového konania v máji 2012. Materiál vôbec neuvádza konkrétne číselné údaje o využívaní zakúpených licencií, jednotlivých aplikácií a najmä zakúpeného práva na najnovšiu verziu. Závažné je, že v rozpore s tvrdením predkladacej správy v materiáli úplne absentujú informácie o existujúcich možnostiach a podmienkach nepokračovania v prihláške MS Enterprise Enrollment, o možnosti prerušiť prihlášku na niekoľko rokov aspoň pre niektoré organizácie a o existujúcich možnostiach nákupov licencií cez iné zmluvy od firmy Microsoft než je Enterprise Agreement. Absentuje návrh uznesenia vlády, ktorý by zaväzoval MF SR ku ďalším krokom s konkrétnymi termínmi plnenia.

Informácie získané žiadosťami o informácie od štátnych organizácií pripojených k zmluve hovoria o tom, že štát od roku 2002 každoročne zaplatil za predplatné na neustále najnovšie verzie softvéru, pričom na veľkej časti počítačov štátne organizácie aj 6 rokov na novšiu verziu neprešli. To znamená, že štát platil firme Microsoft celé roky za niečo, čo sa na podstatnej časti počítačov dlhodobo nevyužívalo a nevyužíva. Je zarážajúce, že sa tým MF SR v predkladanom materiáli vôbec nezaoberá, nevyhodnocuje hospodárnosť zmluvného kontraktu a ani ho z hľadiska veľkých odstupov nasadzovania nových verzií neporovnáva s ďalšími existujúcimi zmluvami, ktoré firma Microsoft ponúka.

MF SR dodnes z veľkej časti neplní záväzky zo zápisu z rozporového konania z januára 2012 ani z druhého rozporového konania z mája 2012, ktoré oba platia dodnes.

Materiál je predkladaný Vláde SR bez pripomienkového konania, pričom má byť podkladom pre rozhodnutie o platbách viac ako 17 miliónov EUR v roku 2013. Aktuálny postup vyvoláva dojem, že MF SR chce zabrániť možnosti zorganizovať hromadnú pripomienku verejnosti a chce sa tak vyhnúť rozporovému konaniu. V januári 2012 hromadnú pripomienku verejnosti žiadajúcu najmä predloženie analýz rôznych možností a dôkladného zdôvodnenia pokračovania v zmluve podporilo viac ako 1000 ľudí za 1 deň. Správa o plnení zmluvy MS EA bola od roku 2002 (kedy bola zmluva podpísaná) vždy doteraz predkladaná vláde až po uskutočnení pripomienkového konania.

Ministerstvo financií SR sa po tlaku verejnosti zaviazalo 23. mája 2012 vo vládou schválenej správe o plnení zmluvy: „MF SR sa zaväzuje do 30. 11. 2012 predložiť na rokovanie vlády SR správu o stave plnenia multilicenčnej zmluvy MS EA, v ktorej navrhne pokračovanie, príp. nepokračovanie v prihláške MS EE.“

V materiáli sa však v rozpore so záväzkom MF SR Vláde SR nepredkladá návrh na pokračovanie či nepokračovanie v prihláške, iba sa v ňom priamo konštatuje: „Ministerstvo financií SR nateraz pokračuje v multilicenčnej zmluve Microsoft Enterprise Agreement, zároveň ale nevylučuje vypovedanie zmluvy MS EA v budúcom období v zmysle podmienok s jednomesačnou výpovednou lehotou a s účinnosťou k dátumu po prvom výročí počas predĺženej doby účinnosti.“


Základné problémy predloženého materiálu:

 


Audit a analýzy

V materiáli absentujú podklady za jednotlivé organizácie, ktoré mali byť vypracované do 30.9.2012 podľa úlohy B.4 uznesenia vlády č. 208 z 23. mája 2012 k zmluve MS EA. Citát z uznesenia:

ministrom
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu

B.4. vykonať audit efektívneho využívania licencií Microsoft v organizáciách, vrátane posúdenia vykonaných analýz v zmysle Koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe a predložiť ho Ministerstvu financií SR

kontrolný termín: do 30. septembra 2012, do 28. februára v prebiehajúcom roku“

Koncepcia, podľa ktorej sa malo postupovať bola schválená 15. júla 2009 a spolu s Príručkou MF SR k metodickému usmerneniu pre obstarávanie softvéru z decembra 2009 prikazujú porovnávať dlhodobé náklady na rôzne softvérové alternatívy ako aj na rôzne spôsoby nákupov licencií. To však nebolo vykonané.

MF SR v materiáli píše o vykonaní „auditu“ počas roka 2012, ale v skutočnosti vo veľkej časti prípadov išlo len o nahlasovanie počtov licencií organizáciami ministerstvu financií.
MF SR k auditu zverejnilo v septembri 2012 „usmernenie“, v ktorom žiada len o nahlásenie počtov verzií aplikácií.

Na väčšine počítačov teda nešlo o skutočné preverovanie, aký software je potrebný na jednotlivých počítačoch.


Existujú rôzne licenčné zmluvy, nie len Enterprise Agreement

Zásadný problém materiálu je absencia porovnania nákladov a reálnej využiteľnosti zmluvy Microsoft Enterprise Agreement (EA) s inými zmluvami od firmy Microsoft, ktoré už dlhodobo existujú - napríklad s Microsoft Select/Select Plus – a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že významná časť počítačov nevyužíva zakúpené právo na najnovšiu verziu aj viac ako 6 rokov.

Existujú viaceré analýzy a odporúčania významných firiem ako IBM alebo poradcov venujúcich sa licencovaniu produktov Microsoftu, ktoré hovoria o možnosti šetriť napríklad pri prechode zo zmluvy MS EA na MS Select/Select Plus alebo pri prerušení prihlášky a neskoršom nákupe iným spôsobom. Viď odkazy na zdroje a citáty na konci textu.)

Zmluva MS EA po podpise prihlášky MS EE momentálne vynucuje:

 • povinné každoročné platby (aktuálne 17 miliónov EUR ročne) za predplatné na ešte len chystané nové verzie produktov (tzv. Software Assurance - „SA“) 
 • nákup SA len vo veľkých balíkoch obsahujúcich minimálne 14 rôznorodých produktov,
 • povinný nákup SA na úplne všetky pracovné počítače organizácií pripojených k prihláške (vďaka čomu je nehospodárne začať používať nejaký konkurenčný produkt).

 

Napríklad zmluva MS Select/Select Plus podľa dostupných informácií nevynucuje, ale dáva len voliteľnú možnosť každoročne platiť za predplatné na budúce verzie (Software Assurance) a umožňuje si vybrať konkrétne aplikácie z veľkých balíkov produktov a len na časť počítačov.

Rôzne zmluvy majú samozrejme aj rôzne cenníky, avšak je práve povinnosťou MF SR tieto ceny porovnať a organizáciám odporučiť, ktorý licenčný model je výhodný v ktorých situáciách.

MF SR v roku 2012 podpísalo zmluvu MS Select Plus, avšak nenakúpilo cez ňu ani jednu licenciu.


Uznesenie vlády prikazujúce nákupy cez Enterprise Agreement

Uznesenie vlády č. 208/2012 z mája 2012 a predtým uznesenie vlády č. 950/2008 z decembra 2008 priamo prikazujú nákupy výlučne cez zmluvu MS EA – čím bránia využitiu MS Select/Select Plus alebo iných zmluv na nákupy desktopových produktov. Zamestnanci MF SR priamo počas rozporového konania v máji 2012 potvrdili, že táto povinnosť platí a organizácie musia nakupovať cez túto zmluvu, pričom pôvodné vedenie MF SR v januári 2012 tvrdilo, že to tak nie je. Časť pripojených organizácií tvrdí, že môžu nakupovať aj mimo tejto zmluvy a časť tvrdí, že nie.

MF SR napriek opakovaným požiadavkám zástupcov verejnosti počas rozporových konaní uznesenie Vlády SR prikazujúce nákupy desktopových licencií len cez MS Enterprise Agreement nezrušilo ani nezmenilo. Jedinými argumentami zamestnancov MF SR pritom počas rozporových konaní bolo, že by stratili jednotnú evidenciu (ktorú je však možné zabezpečiť aj inými postupmi) a jednotné nákupy licencií.

Z uvedeného v podstate vyplýva absurdná situácia, že ak by niektorá z organizácií ústrednej štátnej správy nechcela byť pripojená k zmluve MS EA, mala by podľa uznesenia vlády aj v prípade záujmu o jediný MS Word na jediný svoj počítač pristúpiť k zmluve a nakúpiť pre úplne všetky počítače celé balíky obsahujúce minimálne 14 rôznorodých produktov.

Uznesenie vlády č. 208/2012, úloha B.6 v súčasnosti prikazuje všetkým organizáciám štátnej správy nakupovať všetky desktopové licencie Microsoftu výlučne cez zmluvu MS EA

"ministrom
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu"

...

"B.6. povinnosť nakupovať licencie spoločnosti Microsoft poskytované multilicenčnou zmluvou Microsoft Enterprise Agreement iba prostredníctvom tejto zmluvy“


Prerušenie prihlášky

Predkladacia správa k materiálu hovorí, že materiál obsahuje "podmienky pokračovania, prípadne nepokračovania v prihláške Microsoft Enterprise Enrollment", čo nie je pravda. O podmienkach a existujúcich možnostiach nepokračovania sa však vôbec nezmieňuje, nijako alternatívu prerušenia prihlášky nevyčísľuje a nevyhodnocuje - a to ani len pre prípad prerušenia aspoň pre časť pripojených organizácií .

Absentujú informácie o existujúcej možnosti nepokračovať v prihláške aspoň v prípade časti pripojených štátnych organizácií na dva alebo viac rokov a materiál sa nezaoberá ani možnosťou neskôr sa k prihláške buď znova pripojiť alebo obstarať licencie napríklad cez zmluvu Microsoft Select/Select Plus alebo cez inú licenčnú zmluvu, ktoré Microsoft ponúka. (Podľa starších cenníkov, ktoré MF SR zverejnilo naposledy v roku 2008, by prerušenie prihlášky aspoň na 3 roky a následné opätovné pripojenie k prihláške mohlo vyjsť lacnejšie než aktuálne každoročné platby firme Microsoft v rámci zmluvy MS EA.)

Existuje aj možnosť predĺžiť prihlášku iba na 1 rok – čo po tlaku verejnosti navrhlo predošlé vedenie MF SR začiatkom marca 2012 na rokovaní ešte predchádzajúcej vlády. Nové vedenie MF SR sa však v máji 2012 rozhodlo predĺžiť prihlášku rovno na 3 roky, napriek argumentom zástupcov verejnosti.

Trvalé licencie už vlastníme

V materiáli je úplná absencia informácií o tom, že v zmysle zmluvy MS EA štát vlastní trvalé licencie na počítače pripojené k zmluve.

Podľa zmluvy MS EA štát získal trvalé licencie (s právom používania navždy) na najnovšie verzie softvéru (alebo akékoľvek predchádzajúce verzie) najneskôr po každom 3-ročnom cykle - čiže najneskôr k 31. 12. 2005, k 31.12.2008, k 31.12.2011. V rokoch 2008 až 2011 za trvalé licencie na MS Windows 7, MS Office 2010 a doplnkové produkty zaplatil viac ako 40 miliónov EUR (v roku 2008 plánoval zaplatiť 1 147 701 090 Sk za 57686 licencií, avšak táto suma výrazne stúpla na presne neznámu sumu, keďže do roku 2011 postupne každoročným nárastom počet nakúpených licencií stúpol z 57686 na viac ako 82000).

Citát z platnej zmluvy MS Enterprise Agreement uzatvorenej dňa 18. 9. 2002, ktorá je stále platná:

Software Assurance znamená pre produkt s licenciou, na ktorý sa vzťahuje, a pre ktorý sa objednáva, právo získať upgrade na najnovšiu verziu tohto produktu, ktorú sprístupníme počas danej doby platnosti a prevádzkovať ju.“

...
„L&SA označuje Licenciu a Software Assurance pre ktorýkoľvek objednaný produkt“
...
"Právo prevádzkovať akýkoľvek produkt s licenciou podľa prihlášky je dočasné, kým nenastane jedna z nasledujúcich situácií:

(i) zúčastnená sesterská spoločnosť zalatila všetky splátky ceny za licenciu na tento produkt a príslušná úvodná alebo predĺžená doba platnosti prihlášky, počas ktorej sa táto licencia objednala, uplynula, alebo bola predĺžená, alebo

(ii) zúčastnená sesterská spoločnosť je inak oprávnená na trvalé licencie na základe predčasného ukončenia podľa ustanovení oddielu 12(c)(Ukončenie prihlášky).

Od tohto dátumu uplynutia doby platnosti, predĺženia, alebo ukončenia, bude mať zúčastnená sesterská spoločnosť trvalé licencie na prevádzkovanie najnovšej dostupnej (alebo akejkoľvek predchádzajúcej) verzie každého podnikového produktu v počte kópií, ktorý sa rovná celkovému počtu kvalifikovaných počítačov pokrytých prihláškou."

...

"Akékoľvek trvalé licencie získané prostredníctvom Software Assurance nahrádzajú pôvodné trvalé licencie, pre ktoré sa program Software Assurance objednával."
...
„Následky nepredĺženia. Ak sa zúčastnená sesterská spoločnosť rozhodne nepredĺžiť svoju prihlášku alebo Software Assurance pre ktorýkoľvek dodatočný produkt zo svojej prihlášky a ak zúčastnená sesterská spoločnosť inak spôsobí, že Software Assurance pre akékoľvek kópie ktoréhokoľvek produktu s licenciou podľa jej prihlášky vyprší, potom zúčastnená sesterská spoločnosť nebude môcť neskôr objednať Software Assurance pre tieto kópie bez predchádzajúceho získania L&SA.“

(Posledné cenníky L&SA zverejnené MF SR boli v roku 2008 a v nich sa uvádza, že za Software Assurance pre Desktop Enterprise bola v roku cena 700,5 EUR za 3 roky a za rovnaký balík L&SA (Licencia + Software Assurance) bola cena 969 EUR za 3 roky. - http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-88953?prefixFile=m_ )

Bezplatné aktualizácie do roku 2020

V materiáli absentujú informácie o tom, že firma Microsoft pre MS Windows 7 a MS Office 2010 (na ktoré štát získal trvalé licencie do 31.12.2011) oficiálne zaručuje bezplatné bezpečnostné aktualizácie až do roku 2020. (viď odkazy na oficiálne stanoviská firmy Microsoft na konci textu)

Taktiež absentuje zdôvodnenie, prečo bezplatné aktualizácie pre už plne zaplatené trvalé licencie do roku 2020 organizáciám nepostačujú (aspoň počas niekoľkých nasledujúcich rokov) a či sa táto možnosť vôbec analyzovala.


Windows 8 , Windows 9, MS Office 2013 , … – potrebujeme ich?

V materiáli absentuje zdôvodnenie, na čo je potrebné vopred platiť za úplne nový a vo verejnej správe nedostatočne otestovaný MS Windows 8 a tiež za ešte len chystaný MS Office 2013, či ďalšie chystané produkty, ktorých podobu a kvalitu štát nijako nedokáže ovplyvniť. (V roku 2012 už štát zaplatil 17 miliónov EUR za právo na MS Windows 8, v roku 2013 sa podľa predloženého materiálu chystá zaplatiť rovnakú sumu znova, pričom pri doterajšom prístupe sa dá čakať, že v roku 2014 tak spraví opäť.)

Materiál absolútne neuvádza, čo konkrétne majú nové verzie, za ktoré chce štát platiť, štátnej správe priniesť a aké vyvolajú dodatočné náklady.
Napríklad Windows 8 má predvolené grafické prostredie prispôsobené pre dotykové ovládanie. Plánuje štát hromadne nakúpiť dotykové displeje? Plánuje štát zaplatiť školenia pre užívateľov, aby s úplne novým ovládaním dokázali pracovať? Koľko to všetko bude stáť, keďže zmluva MS EA tieto služby neposkytuje?

Ak ministerstvá neplánujú hromadne prechádzať na Windows 8 a MS Office 2013 (ktorý má vyjsť budúci rok), aký je vlastne dôvod nákupov Software Assurance? Prečo sa to z materiálu nedozvieme?


Ako sa využíva právo na najnovšiu verziu (Software Assurance)?

V materiáli úplne absentuje počet jednotlivých verzií MS Windows, MS Office a CAL, ktoré sú aktuálne využívané, čo je nevyhnutné pre overenie efektívnosti využívania nakupovaného Software Assurance. Kým v máji 2012 MF SR v správe o plnení zmluvy uviedlo aspoň základné informácie, teraz už vôbec žiadne.

V materiáli tiež absentuje informácia, ako sa právo upgradu na novšiu verziu využívalo za posledných 10 rokov - a aký je na základe týchto skúsenosti odhad potrieb do budúcna (keďže mnoho štátnych organizácií pripojených k zmluve upgradovalo softvér až po viac ako 5 rokoch, preskočili verziu MS Windows Vista, MS Office 2007 a podobne – a pri takomto prístupe je nehospodárne platiť každoročne za najnovšie a chystané budúce verzie.)

V materiáli sa hovorí, že zmluva MS EA pokrýva nákup licencí (s vysvetlivkou, že ide o samotný softvér) a nákup „údržby“ (s vysvetlivkou, že ide o Software Assurance).

Označenie „údržba“ je pomerne nepresné, pretože v zmysle zmluvy sa zaplatením za Software Assurance získava trvalá licencia na najnovšiu alebo akúkoľvek predchádzajúcu verziu produktov. Údržba v zmysle opráv a aktualizácií je dostupná bezplatne a nie je za ňu potrebné platiť. Software Assurance je v zmysle zmluvy právo získať najnovšiu dostupnú verziu, pričom umožňuje používať aj akúkoľvek predchádzajúcu verziu. Software Assurance poskytuje aj niektoré ďalšie výhody, avšak tie sa priamo v zmluve neuvádzajú.

Podľa správy o plnení zmluvy MS EA sa v období rokov platnosti zmluvy 2009 – 2011 vyškolilo 131 ľudí. Počet nakúpených licencií pritom bol v tom období viac ako 60 000 a celková zaplatená suma bola viac ako 40 miliónov EUR.

Materiál vôbec neuvádza, aké benefity získané zo zmluvy okrem práva na najnovšiu verziu štátne organizácie vlastne potrebujú.


10 rokov platieb za starý MS Windows XP a Office 2003

V materiáli absentuje informácia, že veľká časť počítačov v štátnych organizáciách stále používa MS Windows XP (vydaný v roku 2001) a MS Office 2003, prípadne MS Office 2007 - pričom štát za tieto tisíce počítačov platí predplatné právo na najnovšiu dostupnú verziu vo viacerých prípadoch aj viac ako 6 rokov – čo predstavuje minimálne z časti premrhané peniaze.

Začiatkom roka 2012 bol spravený prieskum na základe žiadostí o informácie a prehľad používaných verzií môžete nájsť v spodnej časti nasledovného článku: http://www.changenet.sk/?autor=425992652463652464&x=652466

Organizácie používajúce hromadne MS Windows XP a MS Office 2003 využívajú softvér, ku ktorému už dávno majú trvalé licencie a je preto otázkou, na čo sa za nich platí právo na najnovšie verzie. Je potrebné vyčísliť, koľko predstavujú tieto zbytočné platby, vyhodnotiť efektívnosť doterajšieho 10-ročného zmluvného kontraktu a vyvodiť konkrétne dôsledky za prípadnú zistenú neefektívnosť.

Organizácie obvykle nemajú dôvod využívať najnovšie dostupné produkty Microsoftu, nakoľko ich najskôr musia otestovať a ako sa vyjadrili viaceré z nich, majú svoje systémy postavené na starých verziách (napr. Windows XP).

V materiáli tiež absentuje informácia, že Software Assurance je postavený tak, že pokiaľ by Microsoft počas 3-ročného obdobia prihlášky nevydal žiadnu novú verziu produktu, na ktorý sa Software Assurance vzťahuje, verejná správa nezíska žiadnu novú verziu produktu, avšak aj tak musí platiť. Ak sa nová verzia vydá a nie je pre verejnú správu vhodná, musí za ňu zaplatiť aj tak.

Absentuje vyhodnotenie, ktoré konkrétne organizácie alebo ich sekcie vlastne potrebujú právo používať budúce, často dnes ešte neexistujúce verzie softvéru hneď v čase ich dostupnosti.


Máme vhodný hardvér?

Materiál síce veľmi okrajovo spomína, že využívanie už zakúpených nových verzií softvéru od Microsoftu vyžaduje

nákup nového hardvéru (nových počítačov, pretože pôvodné počítače výkonnostne na tieto nové verzie nestačia), avšak nijako nevyčísľuje, koľkých počítačov sa to týka a aké to spôsobí náklady.

Absentuje akékoľvek vyčíslenie, či je hospodárne nakupovať plošne najnovší softvér, keď ten starší funguje a na nové verzie softvéru nie je k dispozícii hardvér, či prípadne naňho v rozpočte chýbajú peniaze.


Licencie Microsoftu rozdáva MF SR „zadarmo“

Materiál sa vôbec nezmieňuje, že za všetky licencie nakúpené cez Microsoft Enterprise Agreement platí MF SR a organizácie pripojené k zmluve teda neplatia za licencie zo svojho vlastného rozpočtu a organizácie teda nemajú žiadnu finančnú motiváciu narábať s licenciami hospodárne a objednávať Software Assurance len v tých rokoch, kedy to naozaj potrebujú. Keďže platby idú z rozpočtu MF SR, úspory sa prejavia len v rozpočte MF SR. MF SR organizáciám peniaze za ušetrené licencie nedáva k dispozícii a ponecháva si ich. Pokiaľ by nejaká organizácia od prihlášky odstúpila, ušetrené peniaze takáto organizácia nezíska a nemôže ich využiť na nákup alebo využitie iného softwaru.

MF SR vlastne plne dotuje licencie Microsoftu a zadarmo ich dáva organizáciám štátnej správy.


Absencia kontroly

Napriek tomu, že ide o výdavky MF SR, MF SR ich priamo nekontroluje. MF SR dokonca zástupcov verejnosti v januári 2012 na rozporovom konaní informovalo, že nemá právomoc takéto kontroly robiť - čiže MF SR nemôže kontrolovať hospodárnosť nakladania s majetkom, ktorý samo MF SR nakúpilo. Vraj sa spoliehajú na hospodárnosť jednotlivých organizácií. MF SR vtedy prisľúbilo túto právomoc získať a do uznesenia vlády doplnilo úlohu pre organizácie pripojené k zmluve "poskytovať Ministerstvu financií SR súčinnosť pri výkone auditov a inventarizácií licencií Microsoft". Napokon však bola táto úloha vypustená. Po nástupe novej vlády MF SR zástupcom verejnosti oznámilo, že bude robiť kontroly a bude mať na to dostatok právomocí. Z aktuálnych krokov - kedy MF SR opäť len požiadalo organizácie o vyplnenie dotazníka - vyplýva, že opäť žiadne kontroly priamo v organizáciách nerobilo.


Open Source projekt na báze dobrovoľníctva a pod dohľadom Microsoftu

V materiáli sa MF SR opakovane odvoláva na "Open Source projekt", na ktorý MF SR na rok 2012 vyčlenilo 0 EUR a na rok 2013 oznámilo členom pracovnej "podskupiny" zriadenej pre tento projekt rovnaký predpoklad – čiže rozpočet 0 EUR. Ako bolo členom podskupiny oznámené, očakáva sa práca zadarmo a jednotlivé pripojené rezorty na účel projektu zatiaľ nevyčlenili konkrétne peniaze a ľudské zdroje. V MF SR sa tejto problematike má venovať jeden človek, ktorý však zároveň má aj inú prácu a dohliadať na vývoj má aj pracovníčka zodpovedná za zmluvu s firmou Microsoft.

MF SR očakáva že milióny EUR mu budú v rámci Open Source projektu pomáhať šetriť dobrovoľníci vo svojom voľnom čase a počas projektu bude do značnej miery zbytočne platiť milióny EUR Microsoftu, ktorý má možnosť tieto peniaze využiť aj v neprospech tohto dobrovoľníckeho projektu. Zástupca Microsoftu je dokonca členom pracovnej podskupiny a už na prvom stretnutí 26. novembra v mene ITAS avizoval, že chcú zamerať na „správne vyhodnotenie projektu“.

Na doteraz jedinom stretnutí pracovnej podskupiny, ktorá sa má problematike venovať a ktorú MF SR prvýkrát zvolalo 26. novembra 2012 bolo zamestnancami MF SR povedané, že nejde o hľadanie alternatív k produktom firmy Microsoft, ale všeobecne k proprietárnym produktom vo verejnej správe, pričom s takýmto zameraním súhlasili aj členovia podskupiny. Štyri dni neskôr MF SR zverejnil materiál, kde hovorí že ide o hľadanie alternatív k Microsoftu a uvádzajú sa konkrétne produkty ako LibreOffice a Linux, ktoré však na pracovnej skupine zatiaľ dohodnuté neboli.

Projekt má riešiť „podskupina pracovnej skupiny pre nové technológie“, ktorá ešte spadá pod Komisiu pre štandardizáciu pre informačné systémy verejnej správy. MF SR tak zatiaľ nevypočulo návrhy, že pokiaľ to MF SR myslí vážne, malo by takejto skupine schváliť samostatný štatút, konkrétne ciele a úlohy. Zdôvodnením MF SR bolo, že pracovných skupín už je dosť, tak zriadilo podskupinu, ktorá však so svojou nadriadenou skupinou podľa pracovníkov MF SR nemá mať nič spoločné.


Open Source projekt ako zdôvodnenie nečinnosti na 2 roky

MF SR v materiáli avizuje, že projekt má byť vyhodnotený až v roku 2014, pričom sa nijako nezaväzuje vyčleniť na tento účel akékoľvek finančné prostriedky alebo aspoň ľudské zdroje.

MF SR vo svojej „analýze“ efektívneho využívania licencií od firmy Microsoft uvádza:

V analýze sa neposudzovali náklady na nákladovosť samotnej prevádzky, t.j. prácnosť pri administrácií a takisto sa neposudzovali ani nepriame náklady. A to z dôvodu, že Ministerstvo financií SR v snahe dosiahnuť ekonomicky efektívne využívanie softvéru pripravuje koncept testovania nasadenia Open Source softvéru vo verejnej správe, kde predpokladaný časový harmonogram pilotného projektu je odhadovaný na 2-3 roky.

Z týchto dôvodov sme sa rozhodli kompletné posúdenie celkových nákladov pre obe alternatívy uskutočniť až po ukončení vyššie spomenutého projektu. “


Iné softvérové alternatívy?

Materiál sa odvoláva na "Open Source projekt", akoby išlo o jedinú konkurenciu voči produktom firmy Microsoft. MF SR akoby absolútne ignorovalo, že tu existujú aj možnosti rôzneho získania licencií od firmy Microsoft, ako aj konkurenčné produkty, ktoré nie sú pod open source licenciou.

Ako to prikazuje vládna Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe z roku 2009 a Príručka k metodickému usmerneniu pre obstarávanie softvéru z roku 2009, je potrebné porovnávať rôzne konkurenčné riešenia.


Vypovedanie zmluvy MS EA?

Materiál opakovane hovorí o "vypovedaní zmluvy MS EA", čo je podľa môjho názoru nezmysel, pretože priamo podľa ustanovení zmluvy by jej vypovedanie nemalo priamy vplyv na už prebiehajúcu prihlášku MS EE. Na priame vypovedanie zmluvy MS EA podľa môjho názoru nie je žiadny dôvod - keďže táto samotná nezaväzuje odoberať konkrétne počty licencií a zostala by v platnosti aj po vypovedaní prihlášky. SR sa v roku 2012 s firmou Microsoft dohodla na možnosti každoročne vypovedať len prihlášku MS EE k zmluve MS EA, nie samotnú MS EA.

Citát zo zmluvy MS EA:

12. Platnosť zmluvy, ukončenie, predĺženie.

a. Platnosť zmluvy. Táto zmluva bude platná a účinná pokiaľ nebude ukončená niektorou stranou podľa nasledujúcich ustanovení. Doba platnosti každej prihlášky bude uvedená na tejto prihláške.

b. Ukončenie tejto zmluvy. Každá zo strán môže, z akéhokoľvek dôvodu, ukončiť túto zmluvu písomnou výpoveďou, podanou 60 dní vopred.

Účinky ukončenia. Takéto ukončenie nebude mať iné následky, len že obe strany a ich sesterské spoločnosti stratia možnosť uzavierať nové prihlášky podľa tejto zmluvy. Toto ukončenie neovplyvní žiadnu prihlášku, ktorá nebola inak ukončená a všetky ustanovenia tejto zmluvy, ktoré sa vzťahujú na ktorúkoľvek prihlášku, ktorá nebola inak ukončená, zostanú vo vzťahu k tejto prihláške v platnosti.“

Citát z dodatku k prihláške z mája 2012:

Vypovedanie Prihlášky.

Zákazník môže Prihlášku vypovedať písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou a s účinnosťou k dátumu po prvom výročí počas predĺženej doby účinnosti. “

http://crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=542006&text=1

Materiál tiež opakovane hovorí o „predĺžení zmluvy MS EA“, čo je podľa môjho názoru nezmysel, pretože samotnú zmluvu netreba predlžovať. Predlžuje sa len platnosť prihlášky MS EE.


Rokovania s firmou Microsoft

MF SR v predloženom materiáli po prvýkrát ohlasuje, že pristúpilo k rokovaniam s firmou Microsoft o možnostiach znižovania počtov licencií a o možných zmenách obsahu balíkov v rámci zmluvy MS EA. Materiál však nezaväzuje MF SR k žiadnym konkrétnym časovým termínom pre ďalšie kroky a pre informovanie a výsledkoch rokovaní. Zatiaľ žiadne výsledky známe nie sú.

Materiál neupresňuje, aké sú konkrétne požiadavky MF SR pri jednaní s firmou Microsoft a z akých podkladov vychádza. Povinnosť stanovená MS EA nakúpiť balíky na úplne všetky počítače organizácií pripojených k zmluve znamená, že používanie akéhokoľvek konkurenčného produktu je obvykle nehospodárne – nakoľko by sa nepoužívalo to, za čo sa musí podľa platnej prihlášky povinne každoročne platiť a investovalo by sa do niečoho iného.


Bezpečnosť?

Materiál uvádza ako dôvody v pokračovaní zmluvy MS EA aj všeobecné konštatovania o bezpečnosti, bez presnejšieho vysvetlenia, pričom nezmieňuje dostupnosť bezplatných aktualizácií pre už zakúpené trvalé licencie softvéru do roku 2020.

Antivírus, ktorý je len jedným zo 14 produktov v povinných balíkoch pre všetky počítače, mnoho pripojených štátnych organizácií vôbec nevyužíva, je možné ho zakúpiť aj samostatne, nepatrí medzi najkvalitnejšie na trhu a jeho nanucovaním štát likviduje hospodársku súťaž v prostredí, kde celosvetovo úspešne podnikajú viaceré firmy – napr. slovenská firma ESET.


Dopady zmluvy

Celá ústredná štátna správa používa na základe zmluvy MS EA na všetkých pracovných počítačoch desktopové produkty od Microsoftu, čo má citeľné dopady na nedodržiavanie povinných otvorených a technologicky neutrálnych štandardov, ktoré predpisuje zákon č. 275/2006 Z.z. a Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Nedodržiavanie štandardov spôsobuje vynucovanie nákupov kontrétnych produktov – napríklad práve tých od Microsoftu. Porušovanie štandardov však nie je dodnes sankcionované (napriek tomu, že MF SR má právomoc sankcionovania za porušovanie štandardov od roku 2008).

Napríklad samotné Ministerstvo financií, ktoré vydáva záväzné štandardy pre informačné systémy verejnej správy, niektoré štandardy nedodržuje a vynucuje si od iných organizácií používanie produktov Microsoftu. Konkrétne napríklad vyžaduje od samosprávnych krajov a obcí vypĺňanie takzvaného konsolidačného balíka, ktorý obsahuje výstupy z účtovníctva organizácií, avšak pre jeho štandardné používanie MF SR napriek sťažnostiam organizácií opakovane vyžadovalo mať nainštalovaný Microsoft Excel. MF SR totiž zverejňuje takzvaný „Excel Add-In“, ktorý do MS Excelu pridá potrebnú funkčnosť. Keďže viaceré organizácie verejnej správy používali bezplatný OpenOffice, museli si kvôli tejto požiadavke MF SR zakúpiť MS Excel alebo nejakým spôsobom vybaviť túto svoju povinnosť cez externé organizácie. Popritom by stačilo, keby MF SR dodržiavalo štandardy a verejne by zdokumentovalo formát, v ktorom sa majú dáta poskytovať vo formáte XML a okrem toho poskytlo možnosť používať aj multiplatformový softvér ako je OpenOffice.

Každý mesiac pokračovania aktuálneho rozsahu prihlášky MS EE prehlbuje závislosť na desktopových produktoch Microsoftu, keďže ich organizácie majú od MF SR zadarmo. V rámci organizácií pripojených k zmluve neustále vznikajú nové riešenia, priamo postavené na týchto produktoch, bez zohľadňovania nákladov na prípadné neskoršie odstúpenie od používania licencie. Každým mesiacom pretrvávania súčasného stavu sa zbavenie sa závislosti stáva nákladnejším.


Zdroje informácií:

Microsoft - porovnanie rôznych licencií (Volume Licensing Programs Comparison Chart):
http://download.microsoft.com/download/7/a/a/7aa89a8b-bf4d-446b-a50c-c9b00024df33/VLP_Interactive_Commercial_Final_April%252007.pdf

IBM: Project Liberate: An IBM complimentary Consulting Engagement to help customers understand alternatives when negotiating a Microsoft Enterprise Agreement
ftp://ftp.software.ibm.com/ftp/lotusweb/Project_LiberateforCIOsFinal.pdf

Microsoft – záruka bezplatných bezpečnostných aktualizácií pre MS Windows 7 a MS Office 2010 až do roku 2020:
http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?alpha=Windows+7&wa=wsignin1.0
http://support.microsoft.com/gp/lifepolicy

MS Office 2010
http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=13615


Súpis používaných verzií softvéru v časti organizácií k 30. septembru 2012 na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám:

Ministerstvo financií SR (zakúpené Software Assurance pre Desktop Standard 755 ks , Desktop Professional 25 ks):

 • Windows XP - 446 ks, Windows 7 - 334 ks
 • MS Office 2003 – 6 ks, MS Office 2007 – 267 ks, MS Office 2010 – 507 ks
 • CAL (klientske licencie pre prístup k serverovým produktom): Windows Server CAL - 780 ks, Exchange Server CAL – 1027 ks, SharePoint Server CAL - 64 ks, Lync Server CAL – 0 ks, System Center Configuration Manager – 780 ks, ForeFront Protection Suite – 0 ks

 

Finančná správa SR (zakúpené Software Assurance pre Desktop Standard 3208 ks, Desktop Professional 100 ks, Desktop Enterprise 5950 ks):

 • Windows 2000 a staršie – 3 ks, Windows XP – 7551 ks, Windos Vista – 4 ks, Windows 7 – 524 ks
 • MS Office XP a staršie – 14 ks, MS Office 2003 – 2821 ks, MS Office 2007 - 2158 ks, MS Office 2010 - 3400 ks
 • CAL (klientske licencie pre prístup k serverovým produktom): Windows Server CAL - 8873, Exchange Server CAL - 8873 ks, SharePoint Server CAL - 8873 ks, Lync Server CAL – 0 ks, SSCM - 8082 ks, System Center Endpoint Protection / ForeFront Protection Suite – 2413 ks

 

DataCentrum (zakúpené Software Assurance pre Desktop Standard 220 , Dekstop Professional 1):

 • Windows XP – 139 ks, Windows Vista – 3 ks, Windows 7 - 71 ks, Windows 8 – 1 ks
 • MS Office 2003 – 30 ks, MS Office 2007 - 163 ks, MS Office 2010 – 23 ks
 • CAL (klientske licencie pre prístup k serverovým produktom): Windows Server CAL - 190 ks, Exchange CAL – 0 ks, SharePoint CAL – 0 ks, Lync CAL – 0 ks, SSCM - 190 ks, ForeFront CAL – 0 ks

 

Štátna pokladnica (zakúpené Software Assurance pre Desktop Standard 209 ks):

 • Windows 2000 a staršie – 80 ks, Windows XP – 32 ks, Windows 7 – 97 ks
 • MS Office 2003 – 92 ks, MS Office 2007 – 14 ks, MS Office 2010 – 96 ks
 • CAL (klientske licencie pre prístup k serverovým produktom): Windows Server CAL – 209 ks, Exchange Server CAL - 130 ks, SharePoint Server CAL -130 ks, Lync CAL – 0 ks, SSCM 130 ks, ForeFront CAL – 0 ks

 

Antimonopolný úrad (zakúpené Software Assurance pre Desktop Enterprise 113 ks):

 • Windows XP - 43 ks, Windows Vista – 10 ks, Windows 7 – 60 ks
 • MS Office 2003 – 40 ks, MS Office 2007 – 5 ks, MS Office 2010 – 68 ks
 • CAL (klientske licencie pre prístup k serverovým produktom): Windows Server CAL – 80 ks, Exchange Server CAL – 80 ks, SharePoint Server CAL – 80 ks, Lync Server CAL – 0 ks, System Center Configuration Manager – 80 ks, ForeFront Protection Suite – 113 ks

 

Najvyšší kontrolný úrad (zakúpené Software Assurance pre Desktop Enterprise 334 ks):

 • Windows XP - 10 ks, Windows 7 – 324 ks
 • MS Office 2007 – 294 ks, MS Office 2010 – 40 ks
 • CAL – neuviedli počty užívateľov, nevyužívajú ale SharePoint Server.

 

Ministerstvo spravodlivosti vrátane okresných a krajských súdov (zakúpené Software Assurance pre Desktop Standard 8160 ks, Desktop Professional 40 ks, Desktop Enterprise 200 ks):

 • Windows XP – 3702 ks, Windows Vista – 80 ks, Windows 7 – 3135 ks
 • MS Office XP a staršie – 510 ks, MS Office 2003 - 4464 ks, MS Office 2007 - 754 ks, MS Office 2010 – 2668 ks
 • CAL – neuviedli počty užívateľov, nevyužívajú ale vôbec Lync Server ani ForeFront Protection Suite. Pravdepodobne len obmedzene využívajú SharePoint, keďže je len v MS SR a nie v súdoch.

 

Úrad vlády SR (zakúpené Software Assurance pre Desktop Professional 480 ks, Desktop Enterprise 11 ks):

 • Windows 2000 a staršie – 2 ks, Windows XP – 296 ks, Windows 7 – 193 ks
 • MS Office 2003 – 351 ks, MS Office 2007 – 6 ks, MS Office 2010 – 156 ks
 • CAL (klientske licencie pre prístup k serverovým produktom): Windows Server CAL – 427 ks, Exchange Server CAL – 427, SharePoint Server – 427 ks, Lync Server CAL – 0 ks, SCCM – 0 ks, ForeFront Protection Suite – 0 ks

 

Ministerstvo obrany SR (zakúpené Software Assurance pre Desktop Standard – 5789 ks)

 • MS Windows XP: 90%, MS Windows 2000: 7%, MS Windows 7: 2%, MS Windows Vista: 1%, Iné ( Opensource): menej ako 1%
 • MS Office XP a staršie : 5 %, MS Office 2003: 78 %, MS Office 2007: 11 %, MS Office 2010: 6 %, Iné ( Opensource): menej ako 1%
 • CAL (klientske licencie pre prístup k serverovým produktom): WinSvr CAL : 100%, Exchange CAL: 100%, SharePoint CAL: 100%, Lync Server Standard: 0%, SCCM Client: 0% ( momentálne používame nástroj tretej strany, SCCM bude nasadený ku koncu roka 2012)

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (zakúpené Software Assurance pre Desktop Standard – 501 ks)

 • Windows XP – 421 ks, Windows 7 – 80 ks
 • MS Office 2003 – 421 ks, MS Office 2010 – 80 ks
 • CAL (klientske licencie pre prístup k serverovým produktom): Windows Server CAL – 450 ks, Exchange Server CAL – 450 ks

 

Národný bezpečnostný úrad (zakúpené Software Assurance pre Desktop Standard – 201 ks, Desktop Professional – 49 ks)

 • Windows XP - 235 ks, Windows 7 – 15 ks
 • MS Office XP a staršie – 10, MS Office 2003 – 44 ks, MS Office 2007 – 186 ks, MS Office 2010 – 10 ks
 • CAL (klientske licencie pre prístup k serverovým produktom): Windows Server CAL – 231 ks, Exchange Server CAL – 231 ks

 


Autor bol zástupcom verejnosti z hromadnej pripomienky verejnosti k Správe o plnení multilicenčnej zmluvy MS Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania v januári 2012, ktorú podporilo 1292 ľudí.

POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva vláde: Správa o zmluve s firmou Microsoft je absolútne nedostatočná, neschvaľujte ju
28.1.2013 17:11 | Stefan Szilva

"aktivista pracujuci pre vyrobcu konkurencneho operacneho systemu a rieseni"

Nikdy som nepracoval pre ziadneho vyrobcu operacneho systemu a rieseni konkurujucich Microsoftu. Teda aspon o tom neviem. Asi ale mate lepsi prehlad o mojich zamestnavateloch nez ja sam alebo ste si ma s niekym splietli.

Inak je celkom vtipne nieco take si o sebe precitat po tom, co som stravil fakt velke kvantum hodin dobrovolnickymi aktivitami na svoje naklady ... pricom z tychto aktivit nic nemam okrem dobreho pocitu, ze som nezostal ticho o veciach, ktore povazujem za problem.

Smiem vediet, ako ste na Vase tvrdenie prisli? Mimochodom Vy pracujete pre koho a ake je Vase meno?
Ad: Výzva vláde: Správa o zmluve s firmou Microsoft je absolútne nedostatočná, neschvaľujte ju
22.1.2013 23:10 | Ubuntu

ok, s mnohym sa da suhlasit. Len by sa patrilo doplnit, ze autor je aktivista pracujuci pre vyrobcu konkurencneho operacneho systemu a rieseni. Takze pan Szilva nie je len taka obycajna odborna verejnost.

» Vaše reakcie (2)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Čítajte tiež:
Darčeky za predražené licencie
MF SR rezignovalo na miliónové úspory, nechce preferovať bezplatný softvér

Súvisiace témy
Informačné technológie, Ekonomika, Štátna správa[39388]
REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS