spájame ľudí, ktorí menia svet
Kultúra | PUBLICISTIKA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
MF SR rezignovalo na miliónové úspory, nechce preferovať bezplatný softvér
15.7.2009 | Štefan Szilva |

Vláda dnes schválila koncepciu využívania softvéru, ktorá nie je v súlade s odporúčaniami EÚ. Ministerstvo financií, ako predkladateľ odmietlo do materiálu zahrnúť preferenciu používania bezplatného Open Source softvéru. Napriek odporúčaniam EÚ, vládnych materiálov a hromadnej pripomienke verejnosti ministerstvo rezignovalo na potenciál úspor v rozsahu desiatok miliónov eur ročne, ktorý nasadenie a používanie bezplatného open source softvéru môže priniesť.


Ministerstvo financií SR v Koncepcii využívania softvérových produktov vo verejnej správe SR napriek dlhodobým odporúčaniam v dokumentoch Európskej únie (Európsky rámec interoperability 1.0 platný od roku 2004) odmietlo akokoľvek propagovať používanie bezplatného Open Source softvéru vo verejnej správe. Zdôvodňuje to tým, že tento materiál nie je "o preferovaní Open Source softvéru, ale všeobecne o prístupe k efektívnemu využívaniu softvérových produktov".

Ministerstvo tak odmietlo akceptovať aj všetky zásadné námietky z hromadnej pripomienky verejnosti, ktorých cieľom bolo zvýšiť využívanie bezplatného a Open Source softvéru vo verejnej správe. Akceptovaných bolo len 9 menej dôležitých pripomienok opravujúcich niektoré chyby autorov materiálu. Hromadnú pripomienku verejnosti obsahujúcu celkovo 18 pripomienok pritom podporilo viac ako 1000 ľudí v priebehu 24 hodín. Pripomienku bolo možné podporiť elektronicky prostredníctvom občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Zdôvodnenie MF SR, že materiál je "všeobecne o prístupe k efektívnemu využívaniu softvéru" neobstojí, pretože nedostatočne berie do úvahy dnešný stav, kedy sa vo verejnej správe SR výhody bezplatného Open Source softvéru využívajú len vo veľmi malej miere. Na absenciu smerovania verejnej správy pri využívaní Open Source softvéru v návrhu materiálu upozornil aj Národný bezpečnostný úrad, ktorého pripomienka bola odmietnutá.

Ministerstvo financií neakceptovalo počas rozporového konania s verejnosťou argumenty o možnostiach výrazných úspor zo štátneho rozpočtu v prípade širšieho nasadenia Open Source, ktoré preukázala rozsiahla štúdia OSIN vypracovaná v roku 2004 na podnet Ministerstva školstva.

Materiál v znení predloženom do vlády má viacero zásadných nedostatkov:

 • čiastočne nepravdivo konštatuje súlad s odporúčaniami Európskej únie, pretože neobsahuje tie, ktoré sa týkajú výhod Open Source softvéru a opätovného využívania a zdieľania softvéru
 • nesnaží sa dostatočne o zvýšenie rozsahu využívania bezplatného Open Source softvéru vo verejnej správe a o zabezpečenie väčšej nezávislosti od uzatvorených technológií
 • v princípoch efektívneho využívania softvéru neusmerňuje organizácie verejnej správy, aby pred nákupom komerčného softvéru hľadali bezplatné a Open Source riešenia, ktoré dokážu pokryť vo vlastnej réžii
 • ako významný faktor pri rozhodovaní o softvéri označuje geografickú dostupnosť podporných služieb pre všetky softvérové produkty, čo je finančne neefektívne a diskriminujúce pre časť možných dodávateľov v dobe úplne bežného spravovania systémov na diaľku cez Internet
 • nemotivuje v princípoch využívania softvéru verejnú správu, aby sa snažila získavať právo využívať zdrojové kódy obstaraného softvéru, pričom v tomto bode sa materiál ešte zhoršil oproti návrhu spred pripomienkového konania, kde bola pôvodne uvedená požiadavka, aby verejná správa zabezpečila získanie práva na softér a jeho zdrojový kód vytvorený na zákazku
 • nijako nevysvetľuje v materiáli používaný pojem "znovupoužitie softvéru" a zdôvodňuje to tým, že materiál "nie je o preferovaní Open Source softvéru" (čo je zvláštne zdôvodnenie). Absentuje v ňom aj zhodnotenie dopadov "znovupoužívania" softvéru, pričom zhodnotenie iných princípov rozpisuje pomerne podrobne
 • neuvádza nijaké praktické odporúčania pre zdieľanie softvéru medzi štátnymi organizáciami (čo by mohlo značne šetriť peniaze zo štátneho rozpočtu)
 • odporúča podporovať vývoj "softvéru založeného na otvorených štandardoch" bez odporúčania na otvorené zdrojové kódy softvéru, čo môže spôsobiť podporovanie uzatvoreného softvéru, ktorý nebude opätovne používateľný vo viacerých organizáciách
 • v nákladoch, ktoré sa povinne musia pri obstarávaní softvéru zohľadňovať nezahŕňa viazanosť licencií na hardvér (s ktorého pokazením môže byť nutný nákup novej licencie)
 • v navrhovanom uznesení vlády ukladá štátnej správe dodržiavať princípy a odporúčania koncepcie pri uzatváraní zmluv. Uznesenie opomína dodržiavanie princípov pre bezplatný softvér.


Materiál má však aj viaceré pozitíva, ako napríklad:

 • požiadavka na výpočet celkových nákladov na používanie softvéru počas jeho životného cyklu pred samotným nákupom alebo začiatkom širšieho nasadzovania softvéru
 • vyžadovanie dodržiavania otvorených štandardov u obstarávaného softvéru
 • požiadavka na vytváranie "rovnakých podmienok pre posudzovanie softvéru" pri jeho obstarávaní
 • požiadavka na vytváranie softvéru vo vnútri verejnej správy pod Open Source licenciou EUPL
 • požiadavka na vyvarovanie sa takzvaného uzamknutia sa prostredníctvom dlhodobého kontraktu s jediným dodávateľom


Odporúčania EÚ

Koncepcia hneď vo svojom úvode čiastočne nepravdivo konštatuje súlad s odporúčaniami EÚ: "účelom tohto dokumentu je definovať rámcovú stratégiu pre obstaranie, nasadzovanie a prevádzkovanie softvérových produktov v prostredí verejnej správy v Slovenskej republike vychádzajúc z cieľov informatizácie verejnej správy v najbližších rokoch, a to v súlade s požiadavkami a odporúčaniami EÚ."

Európsky rámec interoperability už od roku 2004 pre informačné systémy spolupracujúce v rámci Európy odporúča oceňovať výhody Open Source Softvéru a zvažovať Open Source Softvér prednostne popri proprietárnych riešeniach. Pri Open Source softvéri uvádza EIF 1.0 výhody jeho využitia - a to najmä podporu a rozvoj otvorených štandardov a vytváranie priestoru pre inovácie.

Pri zavádzaní rámcov interoperability vo vnútri jednotlivých štátov EÚ Európsky rámec interoperability 1.0 tiež odporúča udržiavať administratívne systémy verejnej správy nezávislé od proprietárnych technológií. (strana 26 EIF 1.0)

Už od roku 2006 je pritom pripravovaný nový Európsky rámec interoperability 2.0, ktorý sa až na 4 celých stranách venuje problematike Open Source softvéru. Okrem iného sa v ňom uvádzajú odporúčania pre organizácie vo verejnej správe, aby boli vedomostne a organizačne pripravené na využívanie Open Source softvéru, aby prispôsobili právny rámec pre využívanie Open Source softvéru a vývoja založeného na tomto modeli.

Ministerstvo financií však uvedené odporúčania do materiálu vôbec nezapracovalo.


Závislosť verejnej správy od uzatvorených technológií

Koncom roka 2008 bolo podpísané predĺženie a rozšírenie zmluvy s firmou Microsoft na drahý uzatvorený softvér na obdobie ďalších 3 rokov za približne 1 miliardu Sk. Zmluva bola uzatvorená bez analýzy efektívnosti doterajšieho 3-ročného využívania zmluvy a hlavne bez hľadania alternatívnych riešení a bez vyhlásenia súťaže. Na chýbajúcu analýzu pred niekoľkými týždňami prekvapujúco upozornil aj Splnomocnenec vlády pre informatizáciu spoločnosti.

Verejná správa je v súčasnosti v značnej miere závislá na komerčnom a väčšinou uzatvorenom zahraničnom softvéri (napríklad od firmy Microsoft), ktorý spolu s predplatenými službami často nie je plnohodnotne využívaný a v mnohých prípadoch by mohol byť nahradený technicky vyhovujúcim bezplatným Open Source softvérom. Problém je však v tom, že väčšina štátnych organizácií sa ani nepokúšala v praxi nasadiť napríklad alternatívny Open Source kancelársky softvér, čo mi písomne potvrdila väčšina z cca 15 štátnych organizácií, ktoré som oslovil so žiadosťami o informácie. Rovnakú odpoveď som s veľkým prekvapením dostal aj z Ministerstva financií, ktoré je priamo zodpovedné za oblasť informatizácie.

Možnosť ušetriť až 18 miliárd Sk v horizonte 6 až 8 rokov pritom už v roku 2004 potvrdila 1,5 roka trvajúca štúdia možnosti využívania Open Source softvéru vo verejnej správe SR. Tento projekt s názvom "OSIN" (Open Source Infraštruktúra) bol vtedy vypracovaný na podnet Ministerstva školstva. Okrem iného z neho vyplynulo, že väčšou podporou využívania Open Source softvéru vo verejnej správe sa zlepšuje vyjednávacia pozícia štátu a možnosť získať nižšie ceny pri jednaní s firmami ako je Microsoft.

Závislosť na komerčnom softvéri sa vo verejnej správe často prejavuje aj nedodržiavaním štandardov pre informačné systémy verejnej správy, ktoré sú v SR platné už od roku 2006. Organizácie majú napríklad problémy so zverejňovaním elektronických dokumentov v povinných otvorených a technologicky neutrálnych formátoch. Paradoxne s nimi má problémy aj MF SR, ktoré môže sankcionovať organizácie za nedodržiavanie štandardov pokutou od 500 000 Sk až do 1 milióna Sk. Napríklad aj samotná Koncepcia bola v pripomienkovom konaní zverejnená v nedovolenom formáte DOC, podobne aj zmluva s firmou Microsoft.


Pripomienkové konanie

Ministerstvo financií dalo bez akéhokoľvek širšieho informovania odbornej verejnosti 18. júna 2009 do skráteného 5-dňového pripomienkového konania materiál "Koncepcia využívania softvérových produktov". Tento materiál bol vypracovaný na základe pripomienky Úradu splnomocnenca Vlády SR pre informačnú spoločnosť k návrhu pokračovania zmluvy s firmou Microsoft z decembra 2008.

O vytvorení materiálu a jeho zaradení do pripomienkového konania MF SR dodnes neinformovalo ani na portáli www.informatizacia.sk, kde bežne upozorňuje na dôležité materiály a pripomienkové konania. O materiáli neboli informovaní ani všetci členovia Komisie pre štandardizáciu a pracovných skupín, v ktorých sú podobné materiály obvykle konzultované s odbornou verejnosťou.

Po tom, čo si zaradenie tohto materiálu niekoľko dní po začiatku pripomienkového konania náhodou všimlo niekoľko občanov venujúcich sa oblasti informatizácie verejnej správy, boli veľmi narýchlo vytvorené pripomienky. V predposledný deň pripomienkového konania, podvečer 23. júna 2009 boli pripomienky zverejnené na občianskom portáli Changenet.sk v podobe hromadnej pripomienky ku Koncepcii využívania softvéru. Do polnoci 24. júna 2009 pripomienku podporilo viac ako 1100 ľudí.

Keďže Ministerstvo financií odmietlo akceptovať väčšinu pripomienok, muselo sa dňa 29. júna 2009 v Ministerstve financií uskutočniť rozporové konanie so zástupcami pripomienkujúcej verejnosti. V ďalších dňoch následne prebiehala ďalšia komunikácia o zapracovaní pripomienok do materiálu.

Splnomocnení zástupcovia verejnosti v rozporovom konaní dosiahli niektoré zmeny, ktoré MF SR predbežne nechcelo akceptovať.

Najzásadnejšou zmenou je objasnenie pojmu "obstarávanie softvéru", ktorý v pôvodnom znení materiálu vyžadoval verejné obstarávanie pre každý jeden softvér, čím bolo prakticky úplne vylúčené bezplatné získavanie softvéru (vo vnútornej réžii organizácií s pomocou vlastných informatikov). Ministerstvo financií to zdôvodňovalo tým, že "každé obstarávanie je verejné obstarávanie" a "ak je aj softvér obstaraný bezplatne, je potrebné zabezpečiť verejné obstaranie podpory takéhoto produktu." Ministerstvo našťastie od tohto svojho tvrdenia ustúpilo a obstarávanie je teraz definované tak, že zahŕňa aj bezplatné získavanie softvéru.


Súvislosti

17. decembra 2008 Vláda SR bez analýzy doterajšieho využívania zmluvy s firmou Microsoft schválila návrh na jej pokračovanie počas ďalších 3 rokov. Tento materiál bol do 12. decembra 2008 v skrátenom 5-dňovom pripomienkovom konaní. Ministerstvo financií 3 roky vedelo, kedy končí zmluva s Microsoftom, avšak napriek tomu v zdôvodnení skráteného 5-dňového pripomienkového konania uviedlo: "Skrátené pripomienkové konanie je potrebné z dôvodu, že nový zmluvný vzťah je potrebné zrealizovať do 31.12.2008, kedy končí pôvodná zmluva Microsoft Enterprise Agreemnet. V prípade, že by nebol dodržaný termín aktualizácie zmluvy Microsoft Enterprise Agreemnet, by organizácie zahrnuté v zmluve prišli o investície vynaložené v predchádzajúcich zmluvných rokoch. Dôsledkom by mohla byť narušená náväznosť na projekty v rámci informatizácie spoločnosti."
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/0A67A003979A04DBC125752F003EA0A4/$FILE/Zdroj.html
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=826&langEID=1

Krátko po uvedenom pripomienkovom konaní sa na niektorých slovenských portáloch objavili informácie o chybných sumách v materiáli a o podozrení, že celý materiál bol pripravený vo firme Microsoft.
http://www.etrend.sk/ekonomika/slovensko/ministerstvo-sa-seklo-v-objednavke-microsoftu/151907.html
http://www.etrend.sk/technologie/pocitace-a-softver/okna-a-tucniaky-v-sluzbach-statu/157718.html

V samotnom návrhu pokračovania zmluvy s firmou Microsoft sa uvádza, že neobmedzuje verejnú správu v spolupráci s konkurenčnými dodávateľmi. Ako som však už uviedol, realita je taká, že sa v rámci verejnej správy nespravila analýza využívania softvéru od firmy Microsoft a porovnanie nákladov s konkurenčným riešením. Podľa informácií z viacerých organizácií verejnej správy počty nakúpených licencií od firmy Microsoft boli len jednoducho nahlásené jednotlivými štátnymi organizáciami Ministerstvu financií a nerobili sa žiadne preverovania, či sú skutočne všetky licencie potrebné, efektívne využívané a či ich nie je možné nahradiť bezplatným softvérom.

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť prípad, ktorý sa stal nedávno vo Švajčiarsku, kedy tamojšie ministerstvo dopravy dalo priamu zákazku firme Microsoft bez súťaže so zdôvodnením, že konkurencia neponúka potrebné riešenia. Toto rozhodnutie však napadli viaceré firmy ponúkajúce Open Source riešenia a podarilo sa im uspieť.
http://www.osor.eu/news/ch-court-scraps-federal-no-bid-software-licence-deal
http://www.abclinuxu.cz/zpravicky/svycarsky-soud-anuloval-smouvu-s-ms

POZNÁMKY / vaše reakcie
hosting coupons
19.5.2016 14:15 | andrew

This is really Awesome post thanks for sharing this.
Godaddy Promo Codes @ www.webtechcoupons.com/offers/...
Ad: MF SR rezignovalo na miliónové úspory, nechce preferovať bezplatný softvér
20.7.2009 13:23 | Tomas Husar

bohuzial co mozno ocakavat ine od ficovlady co je ochotna minut zopar miliard na narodny stadion.

miliarda korun rocne za softver vlastne pre nich ani nie je vydavok. a navyse opensoursaci nedavaju provizie do ciernych fondov.

mmch: je vobec mozne aby obcan zaloval vladu za mrhanie verejnymi prostriedkami?
Ad: MF SR rezignovalo na miliónové úspory, nechce preferovať bezplatný softvér
20.7.2009 08:29 | Roman Kanala

Tak si to všimli aj televízni šimli. Mne sa tam zapáčil výrobca OPEN SORS spomínaný v tom druhom, dlhšom linku TA3. V linku je medzera, ktorú treba odstrániť ručne.
Ad: MF SR rezignovalo na miliónové úspory, nechce preferovať bezplatný softvér
19.7.2009 23:19 | Stefan Szilva

Zdravim,

na temu koncepcie vyuzivania softverovych produktov vo verejnej sprave spravila reportaz televizia TA3.

http://www.ta3.com/sk/playlist/reportaze/126720
htt p://www.ta3.com/sk/reportaze/126720_vlada-chce-upratat-pouzi vanie-softveru

Pre korektnost musim uviest, ze sa v reportazi nespravne uvadza pocet podporovatelov pripomienky.

Je pozitivne, ze si niektore media tuto problematiku vsimli.

szilva(zavinac)changenet.sk
Ad: MF SR rezignovalo na miliónové úspory, nechce preferovať bezplatný softvér
15.7.2009 13:49 | anonym

Asi by bolo fajn vytvorit nejaku pracovnu skupinu ktora by tieto veci sledovala a dostala ich do zaujmu medii. Mohla by tiez pravne napadnut niektore rozhodnutia. Niesom pravnik, ale ak ma niekto zaujem vytvorit takuto skupinu rad by som pomohol. kontakt: think.differenttt@gmail.com

» Vaše reakcie (5)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Súvisiace témy
Informačné technológie, Samospráva, Ekonomika, Štátna správa, Európska únia[37237]
REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt