spájame ľudí, ktorí menia svet
Adresár
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

OZ Tatry

Kemi 627/5
031 04  Liptovský Mikuláš
Tel: 044 5531027
Fax: 044 5531027


e-Mail: oztatry@slovanet.sk
Web: http://www.seps.sk/zp/oztatry, http://www.fns.uniba/zp/oztatry, http://www.ekokompas.host.sk,

IČO: 37802712
Cieľom združenia je podporovať všetky občianske iniciatívy, ktoré smerujú k zachovaniu všetkých foriem života na Zemi, k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja, ktorý by bol v súlade s prírodou, k zmene postojov obyvateľov SR pri rozhodovaní o veciach verejných a výchova a vzdelávanie všetkych vrstiev obyvateľstva v SR. Združenie sa osobitne zasadzuje o ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva v podtatranskej oblasti.

S Ú V I S I A C E   Č L Á N K Y

OZ Tatry oznámilo ďalších 600 skládok
Občianske združenie TATRY oznámilo Slovenskej inšpekcii životného prostredia ďalších 600 nelegálnych skládok odpadov, ktoré ohlásili občania SR prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny - TrashOut. Reagovalo tak na pokračujúcu nečinnosť orgánov štátnej správy vo veci občanmi oznámených skládok.
20.5.2013 | Liptovský Mikuláš | 3 reakcie

Úradom oznámia vyše 1100 nelegálnych skládok odpadov
Na obvodné úrady životného prostredia budú v najbližších dňoch doručené podania OZ TATRY na vyše 1 100 nelegálnych skládok odpadov, ktoré oznámili občania SR prostredníctvom aplikácie TrashOut. OZ TATRY tak reaguje na fakt, že ohlásené nelegálne skládky odpadov nie sú odstraňované, a to napriek ubezpečeniam predchádzajúceho ministra životného prostredia Józsefa Nagyho.
26.10.2012 | Bratislava

Víťazom Tetrapakovej ligy sa stala ZŠ J. Kráľa
„Tetrapaková liga“ bola zameraná na zber viacvrstvových kombinovaných obalov a „Všetko čo sa blyští“ na zber obalov obsahujúcich hliníkovú vrstvu resp. išlo o obaly z tenkostenného hliníka. Jedným z cieľov súťaže bolo znížiť množstvo odpadov ukladaných na skládku komunálnych odpadov vo Veternej Porube prípadne odhodených do voľnej prírody.
10.12.2009 | Liptovský Mikuláš

MŽP SR vydalo usmernenie v nesúlade so zákonom o odpadoch
Obvodné úrady životného prostredia, ktoré postupovali striktne podľa „Usmernenia ako postupovať pri nájdení nepovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad)“, konali v rozpore so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Vyplýva to z riešenia sťažnosti Krajským úradom životného prostredia v Žiline, ktoré iniciovalo OZ Tatry voči obvodným úradom životného prostredia v Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku.
27.11.2009 | Liptovský Mikuláš

Občiansky monitoring životného prostredia zahájený
Tridsať vedúcich skupín reprezentujúcich pätnásť monitorovacích tímov sa 24. novembra zúčastnilo seminára Občiansky monitoring životného prostredia v rámci projektu Voda – učme sa jej rozumieť.
26.11.2009 | Liptovský Mikuláš

Občania môžu podporiť Detskú ekopolíciu v Liptovskom Mikuláši
Medzi päťdesiatimi projektami, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu od darcov prostredníctvom darcovského portálu Dobrá krajina je aj projekt Detská EKOpolícia – Liptovský Mikuláš občianskeho združenia Tatry.
20.11.2009 | Liptovský Mikuláš

Zmizne z očí...
Existuje porekadlo: „Zmizne z očí, zmizne z mysle“. Jeho obsahom je fakt, že to čo neregistrujeme očami, prestáva zamestnávať našu myseľ. Tento mentálny vzorec sa často využíva aj pri likvidácií nelegálnych skládok odpadov. To, čo zasypeme, prekryjeme, niekam zhrnieme, prestáva akoby existovať.
6.11.2009 | | 10 reakcií

Pripravili odpadovú matematiku pre školy
Občianske združenie Tatry pripravilo pre základné a stredné školy zbierku úloh z matematiky na tému odpady a ich recyklácia. Zbierka obsahuje cca 250 príkladov rôznej náročnosti a umožňuje precvičovať rôzne matematické úkony.
3.11.2009 | Liptovský Mikuláš | 2 reakcie

Súťaž Plecháčik motivuje k zberu kovových obalov
Občianske združenie Tatry v spolupráci s Verejnoprospešnými službami (VPS) – Liptovský Mikuláš vyhlásili pre výchovno – vzdelávacie zariadenia v zberovej oblasti VPS súťaž v zbere kovových obalov z výrobkov.
5.10.2009 | Liptovský Mikuláš

Na Deň chôdze zbierali elektroodpad
Medzi 19 organizáciami, ktoré sa podieľali na realizácii 13. ročníka Dňa chôdze pod názvom „Hore Váhom – dolu Váhom“ bolo aj Občianske združenie Tatry. Hlavným zámerom dobrovoľníkov z OZ Tatry bola propagácia triedeného zberu odpadov, s dôrazom na separáciu elektroodpadu, medzi účastníkmi podujatia.
2.10.2009 | Liptovský Mikuláš

Združenie Tatry rozbieha školský projekt o vode
Základným cieľom projektu „Voda – učme sa jej rozumieť“ je zapojenie mladých ľudí do monitoringu životného prostredia v ich bezprostrednom okolí, s dôrazom na ochranu vodných tokov a vodných zdrojov v krajine. Do projektu bude zaradených 15 prihlásených monitorovacích skupín zo základných a stredných škôl, resp. iných neformálnych skupín.
10.9.2009 | Liptovský Mikuláš

Projekt S energiou v dome ponúka súťaže pre školy
Vychádzajúc z faktu, že OSN vyhlásila obdobie rokov 2005 – 2014 za „Dekádu vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj“, opierajúc sa o základné tézy prierezovej témy „environmentálna výchova“ (Štátny pedagogický ústav, 2008) a z dôvodu podpory projektového vyučovania na školách vyhlasuje Občianske združenie TATRY tri interaktívne súťaže pre žiakov a kolektívy zo základných a stredných škôl v SR.
3.9.2009 | Liptovský Mikuláš

Vyhodnotili školskú odpadovú súťaž
Tridsať osem kolektívov zapojených do súťaže „Neseparujte sa! Separujte s nami“ odpracovalo pri realizácií aktivít 35 476 dobrovoľníckych hodín. Šesť najúspešnejších kolektívov dostane knižné dary v súhrnnej hodnote 816,44 € (24 596 Sk).
21.7.2009 | Liptovský Mikuláš

Z Kvačianskej doliny vyviezli 60 vriec odpadu
Siedmeho mája aktivisti OZ Tatry a žiaci zo ZŠ v Kvačanoch vyčistili od odpadkov časť doliny od Veľkého Borového a Hút po Oblazy. Cieľom nasledujúceho čistenia bol úsek tiesňavy pod Oblazmi, ktorý sa vyznačuje striedaním úsekov s rôznym prúdením vody, výskytom kaskád, obrích hrncov a strmých skalných stupňov. Z dôvodu objektívnych rizík čistenie tiesňavy realizovali len dobrovoľníci z OZ Tatry.
25.5.2009 | Kvačany | 3 reakcie

Podnikatelia separujú s nami
Občianske združenie Tatry získalo finančnú podporu v rámci grantového programu „Tesco pre zdravšie mestá“, ktorý je podporovaný z nadačného fondu spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. v Nadácii Pontis na projekt, ktorého cieľom bolo zaviesť triedený zber odpadov v niektorých menších zariadeniach poskytujúcich služby pre cestovný ruch a vo verejných inštitúciách, a to tak, aby tieto predstavovali model pre riešenie danej problematiky v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom cestovného ruchu.
15.5.2009 | Liptovský Mikuláš | 3 reakcie

V súťaži Povedzme to doma odmenili dvadsať aktívnych škôl
13.5.2009 | Liptovský Mikuláš

Skončil 10. ročník Korešpondenčnej školy ekológie
V ostatných dňoch bol ukončený 10. ročník „Korešpondenčnej školy ekológie“ (KŠE), ktorý bol venovaný téme „Chránené krajinné oblastí v SR a Natura 2000“. Do KŠE sa zapojilo 1 055 žiakov z 83 základných a stredných škôl z celého Slovenska a certifikát úspešného absolventa získalo 686 žiakov.
12.5.2009 | Liptovský Mikuláš

Kvačianska dolina - Oblazy
Žiaci vyčistili Kvačiansku dolinu
V časti doliny, medzi Veľkým Borovým, Hutami a mlynmi na Oblazoch, bolo vyzbieraných 35 vriec komunálneho odpadu. Odpad do doliny splavili z okolitých obcí potoky Kvačianka a Borovianka. Išlo o rôzny stavebný materiál, hrnce, časti bicyklov a automobilov, obaly z čistiacich a hygienických prostriedkov, PET- fľaše a pod.
11.5.2009 | Kvačany | 1 reakcia

Z Blokového grantu rozdelili vyše 900 tisíc EUR
Viac než 900 tisíc EUR rozdelila Nadácia Ekopolis 15 mimovládnym organizáciám v rámci III. výzvy Blokového grantu Podpora environmentálnych organizácií pre udržateľný rozvoj (EMVO-TUR). Grant je zameraný na zvýšenie účasti mimovládnych organizácií na riešení problémov, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia a udržateľným životom na Slovensku.
21.4.2009 | Banská Bystrica | 2 reakcie

Súťaž Neseparujte sa! Separujte s nami vstupuje do štvrtého ročníka
Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme vyhlasuje občianske združenie Tatry 4. ročník celoslovenskej súťaže kolektívov stredných, základných a materských škôl, ako aj neformálnych skupín pozostávajúcich z členov vo veku od 4 do 19 rokov, pod názvom „Neseparujte sa! Separujte s nami“.
16.4.2009 | Liptovský Mikuláš


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 6 | NextS Ú V I S I A C E   A K C I E

K tejto organizácii nie sú priradené žiadne akcie.


Súvisiace témy:
Deti a mládež
Školstvo
Vzdelávanie
Demokracia
Občianska spoločnosť
Dobrovoľníctvo
Voda
Zvieratá
Poľnohospodárstvo
Ochrana prírody
Odpady a znečistenie
Lesy
Energia
Doprava
Regióny
Voľný čas
Kultúra
Ľudské práva
Spoločnosť
Životné prostredie


Súvisiace regióny
Liptovský Mikuláš

Aktualizácia: 06.11.2006

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS