spájame ľudí, ktorí menia svet
Adresár
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

OZ Tatry

Kemi 627/5
031 04  Liptovský Mikuláš
Tel: 044 5531027
Fax: 044 5531027


e-Mail: oztatry@slovanet.sk
Web: http://www.seps.sk/zp/oztatry, http://www.fns.uniba/zp/oztatry, http://www.ekokompas.host.sk,

IČO: 37802712
Cieľom združenia je podporovať všetky občianske iniciatívy, ktoré smerujú k zachovaniu všetkých foriem života na Zemi, k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja, ktorý by bol v súlade s prírodou, k zmene postojov obyvateľov SR pri rozhodovaní o veciach verejných a výchova a vzdelávanie všetkych vrstiev obyvateľstva v SR. Združenie sa osobitne zasadzuje o ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva v podtatranskej oblasti.

S Ú V I S I A C E   Č L Á N K Y

OZ Tatry oznámilo ďalších 600 skládok
Občianske združenie TATRY oznámilo Slovenskej inšpekcii životného prostredia ďalších 600 nelegálnych skládok odpadov, ktoré ohlásili občania SR prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny - TrashOut. Reagovalo tak na pokračujúcu nečinnosť orgánov štátnej správy vo veci občanmi oznámených skládok.
20.5.2013 | Liptovský Mikuláš | 3 reakcie

Úradom oznámia vyše 1100 nelegálnych skládok odpadov
Na obvodné úrady životného prostredia budú v najbližších dňoch doručené podania OZ TATRY na vyše 1 100 nelegálnych skládok odpadov, ktoré oznámili občania SR prostredníctvom aplikácie TrashOut. OZ TATRY tak reaguje na fakt, že ohlásené nelegálne skládky odpadov nie sú odstraňované, a to napriek ubezpečeniam predchádzajúceho ministra životného prostredia Józsefa Nagyho.
26.10.2012 | Bratislava

Pri základnej škole vznikne školské arborétum
Iba 23 projektov z 561 platných žiadostí získalo finančnú podporu v rámci 6. ročníka grantového programu Zelené oázy, medzi nimi aj projekt OZ Tatry - Zelená oáza pri škole. Finančná podpora vo výške 3 140 eur umožní združeniu pokračovať v skrášľovaní areálu základnej školy Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.
12.4.2012 | Liptovský Mikuláš

Občania sa môžu vyjadriť k úpravám Zelenej oázy pri vode
Občianske združenie Tatry z Liptovského Mikuláša získalo 5 500 eur na pokračovanie projektu Zelená oáza pri vode z grantového programu Pohoda za mestom. Už 23. apríla sa budú môcť obyvatelia sídliska Podbreziny aktívne zapojiť do plánovania ďalších úprav tohto verejného priestranstva.
10.4.2012 | Liptovský Mikuláš

Kvalita vodných tokov v Liptove sa mierne zlepšila
Občianske združenie Tatry zorganizovalo počas leta 2002 terénny výskum pod názvom „Expedícia Liptov“, v roku 2011 tento výskum zopakovalo s cieľom porovnať vývoj kvality vody vo vodných tokoch Liptova.
21.3.2012 | Liptovský Mikuláš

Vytrvalí a odvážni pokračujú ďalej
Podľa polročných správ, ktoré zaslali Občianskemu združeniu Tatry monitorovacie skupiny, ich členovia realizovali od júna do decembra 2011 aktivity v rozsahu 9 036 dobrovoľníckych hodín. Od začiatku projektu „Občiansky monitoring životného prostredia“ dosiahol dobrovoľnícky vklad objem 39 963 hodín.
19.1.2012 | Liptovský Mikuláš

Deň dobrovoľníctva v Zelenej oáze pri vode
Presne pred rokom, počas druhého ročníka Dňa dobrovoľníctva, práve dobrovoľníci vdýchli život „Zelenej oáze pri vode“ na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši. Dnes sa tu opäť stretli, aby jednak videli aktuálny stav oázy a jednak pomohli s terénnymi prácami v tomto, pre OZ Tatry, veľmi dôležitom verejnom priestore.
26.9.2011 | Liptovský Mikuláš

Nie slová, ale činy sú dôležité!
OZ TATRY listom z dňa 12.9.2011 vypovedalo „Memorandum o vzájomnom spoločnom postupe, porozumení, neobchádzaní a zabezpečení vzájomnej spolupráce a vymedzení vzájomných práv a povinností“ (ďalej „Memorandum“), ktoré bolo uzatvorené dňa 8. októbra 2007 medzi mestom Liptovský Mikuláš a OZ Tatry.
21.9.2011 | Liptovský Mikuláš

Víťazom Tetrapakovej ligy sa stala ZŠ J. Kráľa
„Tetrapaková liga“ bola zameraná na zber viacvrstvových kombinovaných obalov a „Všetko čo sa blyští“ na zber obalov obsahujúcich hliníkovú vrstvu resp. išlo o obaly z tenkostenného hliníka. Jedným z cieľov súťaže bolo znížiť množstvo odpadov ukladaných na skládku komunálnych odpadov vo Veternej Porube prípadne odhodených do voľnej prírody.
10.12.2009 | Liptovský Mikuláš

MŽP SR vydalo usmernenie v nesúlade so zákonom o odpadoch
Obvodné úrady životného prostredia, ktoré postupovali striktne podľa „Usmernenia ako postupovať pri nájdení nepovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad)“, konali v rozpore so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Vyplýva to z riešenia sťažnosti Krajským úradom životného prostredia v Žiline, ktoré iniciovalo OZ Tatry voči obvodným úradom životného prostredia v Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku.
27.11.2009 | Liptovský Mikuláš

Občiansky monitoring životného prostredia zahájený
Tridsať vedúcich skupín reprezentujúcich pätnásť monitorovacích tímov sa 24. novembra zúčastnilo seminára Občiansky monitoring životného prostredia v rámci projektu Voda – učme sa jej rozumieť.
26.11.2009 | Liptovský Mikuláš

Občania môžu podporiť Detskú ekopolíciu v Liptovskom Mikuláši
Medzi päťdesiatimi projektami, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu od darcov prostredníctvom darcovského portálu Dobrá krajina je aj projekt Detská EKOpolícia – Liptovský Mikuláš občianskeho združenia Tatry.
20.11.2009 | Liptovský Mikuláš

Zmizne z očí...
Existuje porekadlo: „Zmizne z očí, zmizne z mysle“. Jeho obsahom je fakt, že to čo neregistrujeme očami, prestáva zamestnávať našu myseľ. Tento mentálny vzorec sa často využíva aj pri likvidácií nelegálnych skládok odpadov. To, čo zasypeme, prekryjeme, niekam zhrnieme, prestáva akoby existovať.
6.11.2009 | | 10 reakcií

Pripravili odpadovú matematiku pre školy
Občianske združenie Tatry pripravilo pre základné a stredné školy zbierku úloh z matematiky na tému odpady a ich recyklácia. Zbierka obsahuje cca 250 príkladov rôznej náročnosti a umožňuje precvičovať rôzne matematické úkony.
3.11.2009 | Liptovský Mikuláš | 2 reakcie

Súťaž Plecháčik motivuje k zberu kovových obalov
Občianske združenie Tatry v spolupráci s Verejnoprospešnými službami (VPS) – Liptovský Mikuláš vyhlásili pre výchovno – vzdelávacie zariadenia v zberovej oblasti VPS súťaž v zbere kovových obalov z výrobkov.
5.10.2009 | Liptovský Mikuláš

Na Deň chôdze zbierali elektroodpad
Medzi 19 organizáciami, ktoré sa podieľali na realizácii 13. ročníka Dňa chôdze pod názvom „Hore Váhom – dolu Váhom“ bolo aj Občianske združenie Tatry. Hlavným zámerom dobrovoľníkov z OZ Tatry bola propagácia triedeného zberu odpadov, s dôrazom na separáciu elektroodpadu, medzi účastníkmi podujatia.
2.10.2009 | Liptovský Mikuláš

Združenie Tatry rozbieha školský projekt o vode
Základným cieľom projektu „Voda – učme sa jej rozumieť“ je zapojenie mladých ľudí do monitoringu životného prostredia v ich bezprostrednom okolí, s dôrazom na ochranu vodných tokov a vodných zdrojov v krajine. Do projektu bude zaradených 15 prihlásených monitorovacích skupín zo základných a stredných škôl, resp. iných neformálnych skupín.
10.9.2009 | Liptovský Mikuláš

Projekt S energiou v dome ponúka súťaže pre školy
Vychádzajúc z faktu, že OSN vyhlásila obdobie rokov 2005 – 2014 za „Dekádu vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj“, opierajúc sa o základné tézy prierezovej témy „environmentálna výchova“ (Štátny pedagogický ústav, 2008) a z dôvodu podpory projektového vyučovania na školách vyhlasuje Občianske združenie TATRY tri interaktívne súťaže pre žiakov a kolektívy zo základných a stredných škôl v SR.
3.9.2009 | Liptovský Mikuláš

Vyhodnotili školskú odpadovú súťaž
Tridsať osem kolektívov zapojených do súťaže „Neseparujte sa! Separujte s nami“ odpracovalo pri realizácií aktivít 35 476 dobrovoľníckych hodín. Šesť najúspešnejších kolektívov dostane knižné dary v súhrnnej hodnote 816,44 € (24 596 Sk).
21.7.2009 | Liptovský Mikuláš

Z Kvačianskej doliny vyviezli 60 vriec odpadu
Siedmeho mája aktivisti OZ Tatry a žiaci zo ZŠ v Kvačanoch vyčistili od odpadkov časť doliny od Veľkého Borového a Hút po Oblazy. Cieľom nasledujúceho čistenia bol úsek tiesňavy pod Oblazmi, ktorý sa vyznačuje striedaním úsekov s rôznym prúdením vody, výskytom kaskád, obrích hrncov a strmých skalných stupňov. Z dôvodu objektívnych rizík čistenie tiesňavy realizovali len dobrovoľníci z OZ Tatry.
25.5.2009 | Kvačany | 3 reakcie


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 7 | NextS Ú V I S I A C E   A K C I E

K tejto organizácii nie sú priradené žiadne akcie.


Súvisiace témy:
Deti a mládež
Školstvo
Vzdelávanie
Demokracia
Občianska spoločnosť
Dobrovoľníctvo
Voda
Zvieratá
Poľnohospodárstvo
Ochrana prírody
Odpady a znečistenie
Lesy
Energia
Doprava
Regióny
Voľný čas
Kultúra
Ľudské práva
Spoločnosť
Životné prostredie


Súvisiace regióny
Liptovský Mikuláš

Aktualizácia: 06.11.2006

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS