spájame ľudí, ktorí menia svet
Adresár
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Občan, demokracia a zodpovednosť

ul. 29. augusta 38
81109  Bratislava
Tel:02-52920426
Fax:02-52925568


e-Mail: oad@oad.sk
Web: http://www.oad.sk

IČO: 30778204

<p>&nbsp;</p>

Občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ďalej len „ODZ“ – do decembra 2009 Občan a demokracia) je nezávislá mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 1992. Presadzuje ideu a hodnoty otvorenej spoločnosti, ktorá stojí na občianskej zodpovednosti a zodpovednosti verejnej moci, ktorá rešpektuje ľudské a občianske práva.

Vo svojej činnosti ODZ usiluje o pozitívne zmeny v spoločnosti pre optimálnu realizáciu právneho štátu, a to na všetkých úrovniach – od informovanosti širokej verejnosti cez demokratickú diskusiu a neustály partnerský dialóg verejnej moci a občanov/občianok až po systémové zmeny v riadení spoločnosti.

ODZ vytvára nezávislý priestor pre aktivity zamerané na občiansku participáciu a rozširovanie právneho vedomia v otázkach vzťahu orgánov verejnej moci a občianskej verejnosti, na poskytovanie právnej pomoci a obhajovanie ľudských práv i občianskych záujmov v prípadoch ich porušovania, ako aj na aktívne zapojenie občanov a občianok do rozhodovania o veciach verejných. Prednostne sa zameriava na presadzovanie práva všetkých na ľudskú dôstojnosť, ochranu pred diskrimináciou a na práva žien.

Významnú časť aktivít ODZ tvorí účasť na tvorbe zákonov a iných právnych predpisov, vydávanie vzdelávacích a metodických publikácií pre širokú odbornú i laickú verejnosť, organizovanie rôznych diskusných, tréningových a vzdelávacích podujatí i akreditovaných kurzov, monitorovanie činnosti štátnych a samosprávnych inštitúcií, spolupráca s nimi ako aj s médiami z hľadiska dodržiavania ľudských práv, zavádzania a využívania antidiskriminačnej legislatívy a presadzovania rodovej rovnosti.

Pri realizácii svojich aktivít ODZ spolupracuje s odborníkmi a odborníčkami z oblasti psychológie, práva, politológie, žurnalistiky, sociológie, sociálnej práce a ďalších oblastí, ako aj s reprezentantmi a reprezentantkami rôznych profesií z prostredia súdnictva, školstva, policajného zboru i mimovládnych organizácií, so študentmi a študentkami spoločenských vied a s ľuďmi z menšinových komunít.

S Ú V I S I A C E   Č L Á N K Y

Ženy musia mať právo rozhodovať sa o okolnostiach pôrodu
14 mimovládnych organizácií a 1811 osôb podalo ministerstvu vnútra hromadnú pripomienku k navrhovanej novele zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorá je podľa ich názoru v hrubom rozpore s právami žien, detí aj ich otcov.
22.1.2013 | Bratislava

Privatizačná zmluva o predaji Slovenských telekomunikácií
Zmluvu o privatizácii ST musí štát sprístupniť
Najvyšší súd SR v utorok rozhodol o nezákonnosti utajenia privatizačnej zmluvy štátnej akciovej spoločnosti Slovenské telekomunikácie (ST). Opakovane tým potvrdil predchádzajúce rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z decembra 2008.
5.11.2009 | Bratislava | 3 reakcie

Na programe NR SR opakovaný pokus obmedziť bezpečné interrupcie
Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti je nebezpečným pokusom, ktorý sa snaží obmedziť právo žien na včasnú a bezpečnú interrupciu. Po neúspešných snahách o širšiu ochranu plodu sa skupiny a jednotlivci, ktorí presadzujú zákaz interrupcií, usilujú obmedziť prístup žien k interrupciám.
19.6.2009 | Bratislava | 2 reakcie

Rómovia v Sabinove boli diskriminovaní
Okresný súd v Prešove rozhodol, že mesto Sabinov a ministerstvo výstavby konali diskriminačne, keď obyvatelia rómskeho pôvodu boli z centra mesta Sabinov presťahovaní do bytov nižšieho štandardu nachádzajúcich sa mimo súčasnej zástavby mesta.
17.6.2009 | Sabinov | 7 reakcií

Protestujú proti zastrašovaniu sudcov
Neziskové organizácie sú šokované zastrašovaním ústavných sudcov v súvislosti s dnešným rozhodovaním o Špeciálnom súde a považujú tento čin za natoľko alarmujúci, že vydávajú spoločné verejné vyhlásenie.

20.5.2009 | Bratislava

V polícii zlyháva systém, nie jednotlivci
V dnes doručenej výzve 37 mimovládnych organizácií (MVO) a viac ako 600 individuálnych podporovateľov a podporovateliek z celého Slovenska i zo zahraničia vyzýva prezidenta Policajného zboru SR Jána Packu, ministra vnútra Roberta Kaliňáka a krajského riaditeľa PZ v Košiciach Juraja Bukuša, aby odstúpili.
24.4.2009 | Košice | 1 reakcia

Novely interrupčného zákona ohrozujúce práva žien
Národná rada SR sa tento týždeň bude zaoberať dvoma návrhmi zákonov, ktoré sa týkajú umelého prerušenia tehotenstva. Oba návrhy – opozičný i koaličný – navrhujú v takmer rovnakom znení obmedziť prístup žien k interrupcii, a to napríklad ustanovením povinnej trojdňovej čakacej doby pred jej vykonaním.
20.4.2009 | Bratislava | 6 reakcií

Štátu hrozia miliardové straty kvôli porušovaniu práv verejnosti
Štátu hrozia obrovské finančné straty – až vo výške 4 miliárd EUR (120 miliárd korún). Je to kvôli tomu, že Ministerstvo životného prostredia a vláda stále nenapravili porušovanie práv verejnosti v oblasti životného prostredia, ktoré je v rozpore s európskou legislatívou. Európska komisia môže preto pozastaviť financovanie mnohých veľkých projektov z eurofondov. Upozorňuje na to vládny materiál schválený vládou dňa 25.2.2009.
15.4.2009 | Bratislava

Žiadajú odstúpenie ministra a vedúcich činiteľov polície
Mimovládne organizácie ostro odsudzujú mučenie detí zo strany príslušníkov policajného zboru SR a žiadajú dôsledné vyvodenie právnej a politickej zodpovednosti u zainteresovaných aktérov.
8.4.2009 | Košice | 17 reakcií

Téma násilia na ženách vyvolala odozvu verejnosti
Viac ako 1000 podpisov za jediný deň sa podarilo zozbierať pod hromadnú pripomienku k návrhu Národného akčného plánu na elmináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR). Hromadnú pripomienku, podrobne spracovanú v 46 bodoch, spolu so zoznamom jej podporovateliek a podporovateľov, odovzdali v piatok oficiálne jej predkladateľky v podateľni ministerstva.
21.3.2009 | Bratislava

MVO majú výhrady k akčnému plánu na elimináciu násilia na ženách
Dvanásť mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti ľudských práv žien predkladá hromadnú pripomienku k návrhu Národného akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 (NAP), ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Navrhujú viac ako štyridsať vylepšení.
20.3.2009 | Bratislava | 1 reakcia

Ukončili antidiskriminačný projekt z programu PROGRESS
Dnes sa na Úrade vlády SR uskutočnilo stretnutie a spoločná tlačová konferencia podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča s realizátormi a realizátorkami projektu programu PROGRESS Na ceste k rovnosti. Projekt bol zameraný na zvyšovanie povedomia a posilnenie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie. Pozostával z 26 rôznorodých aktívít smerujúcich k zintezívneniu verejnej diskusie a k podpore systémových krokov.
12.3.2009 | Bratislava

Ministerstvo a vládu porušovanie práv verejnosti netrápi
Ministerstvo životného prostredia a vláda stále odkladajú nápravu pretrvávajúceho porušovania práv verejnosti v oblasti životného prostredia. Na toto porušovanie a na nesúlad slovenských zákonov s predpismi EÚ upozornila Európska komisia vládu ešte v septembri 2008.
25.2.2009 | Bratislava | 3 reakcie

Privatizačná zmluva o predaji Slovenských telekomunikácií
Rozhodnutie o nezverejnení zmluvy o predaji Slovenských Telekomunikácií je nezákonné
Krajský súd v Bratislave vyniesol rozsudok, že predchádzajúci minister dopravy Prokopovič konal nezákonne, keď rozhodol o nesprístupnení zmluvy o privatizácii Slovenských Telekomunikácií. O sprístupnenie zmluvy požiadalo združenie Občan a demokracia.
15.1.2009 | Bratislava | 19 reakcií

Program starostlivosti o ženu a matku bude diskriminujúci
Ľudskoprávne mimovládne organizácie vyzvali vládu SR, aby sa vrátila k riešeniu poblematiky ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia prostredníctvom komplexného programového dokumentu.
18.12.2008 | Bratislava | 1 reakcia

Vláda boj s extrémizmom iba predstiera
Vláda SR bude dnes rokovať o tzv. protiextrémistických zákonoch z dielne ministerstva vnútra. Združenia Občan a demokracia, Ľudia proti rasizmu a Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation považujú zákony, ktoré sa majú stať súčasťou novely Trestného zákona, za kľúčové. V navrhovanej podobe ich však odmietajú. Podľa MVO vláda boj s extrémizmom iba predstiera, v praxi však proti neonacistom už roky nekoná.
19.11.2008 | Bratislava | 3 reakcie

KI a OaD nesúhlasia s ústretovosťou EÚ voči bieloruskému diktátorovi
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a občianske združenie Občan a demokracia prijali so znepokojením správu, že ministri zahraničných vecí Európskej únie zrušili cestovné obmedzenia pre niektorých bieloruských predstaviteľov, vrátane prezidenta Alexandra Lukašenka.
15.10.2008 | Bielorusko | 1 reakcia

Komisia začala proti Slovensku konanie za porušovanie práv verejnosti
Európska Komisia oficiálne oznámila, že začala proti Slovenskej republike konanie kvôli tomu, že viaceré zákony prijaté v roku 2007 porušujú práva verejnosti chrániť si svoje zdravie a životné prostredie a tým sú v rozpore s predpismi Európskej únie.
7.10.2008 | Bratislava | 6 reakcií

Vláda chce meniť legislatívne pravidlá
Skupina mimovládnych organizácií dnes zverejnila hromadnú pripomienku k návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR. Text hromadnej pripomienky je možno podporiť do 13.8.2008. Ak sa do tohoto termínu mimovládnym organizáciám podarí zozbierať 500 podpisov, získajú ich zástupcovia právo na prerokovanie hromadnej pripomienky s predkladateľmi novely.
11.8.2008 | Bratislava | 7 reakcií

Prvé tohtoročné trhovisko neziskoviek sa predstaví na Pohode 2008
Prvé tohtoročné trhovisko neziskoviek sa uskutoční už nadchádzajúci víkend v Trenčíne na hudobnom festivale Bažant Pohoda 2008. Okrem hudobných hviezd sa na festivale predstaví aj 31 mimovládnych organizácií.
15.7.2008 | Trenčín | 3 reakcie


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 6 | NextS Ú V I S I A C E   A K C I E

K tejto organizácii nie sú priradené žiadne akcie.


Súvisiace témy:
Diskriminácia a rovnosť šancí
Vyvlastňovanie
Prístup k informáciám
Menšiny
Demokracia
Právo
Občianska spoločnosť
Ľudské práva


Súvisiace regióny
Bratislava

Aktualizácia: 15.02.2010

REKLAMA


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt