spájame ľudí, ktorí menia svet
Adresár
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!

Iniciatíva Inakosť

P.O. Box 15
810 00  Bratislava


e-Mail: inakost@inakost.sk
Web: http://www.inakost.sk

IČO: 37995545Združenie je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersex ľudí (ďalej len „LGBTI ľudí“), odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a potláčanie homofóbie a transfóbie v spoločnosti.

S Ú V I S I A C E   Č L Á N K Y

Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Tento deň už tradične využívajú vrcholoví politici a političky vyspelých krajín na vyjadrenie svojich sympatií k LGBT ľuďom, odsúdenie všetkých foriem homofóbie a transfóbie a neraz aj na ohlásenie nových iniciatív pri presadzovaní ich ľudských práv. Pri tejto príležitosti zverejňuje aj Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) výsledky z najväčšieho doteraz uskutočneného prieskumu EÚ týkajúceho sa trestných činov z nenávisti a diskriminácie v súvislosti s LGBT komunitou.
17.5.2013 | Bratislava | 13 reakcií

Filmový festival inakosti a divadlo NoMantinels v Žiline
Priblížiť verejnosti osudy a vzťahy ľudí s inou sexuálnou a citovou orientáciou sa pokúsia organizátori Filmového festivalu inakosti. Ten zavíta v piatok do kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie. Súčasťou programu, ktorý potrvá do nedele, bude aj predstavenie divadla NoMantinels a výstava Byť hrdým rodičom.
15.3.2013 | Žilina

Verejná mienka je k právam gejov a lesieb naklonená
Septembrový výskum verejnej mienky potvrdil, že verejná mienka je už v značnom rozsahu posunutá v prospech prijatia zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Zástancov zákona bolo v septembri 2009 viac ako jeho odporcov.
7.10.2009 | Bratislava | 4 reakcie

Inakosť protestuje proti homofóbii v Litve
Litovský parlament (Seimas) 14. júla prijal zákon trestajúci toho, kto bude na verejnosti pred deťmi hovoriť o gejoch a lesbách. O homosexualite a bisexualite nebude môcť hovoriť učiteľ v školách, rovnako ani médiá, ktoré môžu sledovať a čítať mladiství. Takáto cenzúra dáva priestor na vznik homofóbie, teda neopodstatneného strachu a nenávisti k homosexuálom.
27.7.2009 | Litva

Britské veľvyslanectvo vyvesilo dúhovú vlajku
Gay Pride oslávili aj na Slovensku
40. výročie tohto míľnika v boji za slobody lesieb, gejov, bi a trans ľudí (LGBT) na Slovensku oslávili v piatok podujatím „Bratislava spomína na Stonewall“. Premietnutie filmu Pred Stonewallom a následnú verejnú diskusiu o ľudských právach zorganizovala Iniciatíva Inakosť v spolupráci s Britskou ambasádou.
6.7.2009 | Bratislava

Britské veľvyslanectvo vyvesí dúhovú vlajku
Britské veľvyslanectvo vyvesí dnes medzi 9,00 - 14,00 hod. zo svojej budovy dúhovú vlajku pri príležitosti štyridsiateho výročia nepokojov, ktoré začali v klube Stonewall v New Yorku.
3.7.2009 | Bratislava

Bratislava spomína na Stonewall
Iniciatíva Inakosť v spolupráci s Britskou ambasádou pozýva širokú verejnosť na podujatie „Bratislava spomína na Stonewall“, na oslavu 40. výročia míľnika v boji za slobody a práva lesieb, gejov, bi a trans ľudí. Podujatie sa koná pod záštitou britského veľvyslanca na Slovensku, Michaela Robertsa, partnerskou organizáciou podujatia je Amnesty International Slovensko.
29.6.2009 | Bratislava

Inakosť vyzýva voliť do Európskeho parlamentu
Iniciatíva Inakosť vyzýva gejov a lesby, aby sa zúčastnili volieb do Európskeho parlamentu, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri formulovaní európskych hodnotových princípov založených na dodržiavaní ľudských práv, práv všetkých menšín a nediskriminácii.
27.5.2009 | Bratislava | 3 reakcie

Na otvorený list Inakosti reagovali štyria kandidáti
Iniciatíva Inakosť, občianske združenie, ktorého cieľom je ochrana ľudských práv a základných slobôd občanov s homosexuálnou orientáciou, vyzvala prostredníctvom otvoreného listu kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky, aby vyjadrili svoj postoj k dodržiavaniu práv sexuálnych menšín.
13.3.2009 | Bratislava | 1 reakcia

Inakosť žiada ospravedlnenie od biskupa Baláža
Iniciatíva Inakosť vyzýva biskupa Baláža, aby sa ospravedlnil ľuďom s homosexuálnou orientáciou za svoj výrok v ktorom, podľa zverejnenej informácie uviedol, že homosexuáli sú zvrátení ľudia.
25.2.2009 | Bratislava | 6 reakcií

Inakosť píše kandidátom na prezidenta SR
Iniciatíva Inakosť, občianske združenie, ktorého cieľom je ochrana ľudských práv a základných slobôd občanov s homosexuálnou orientáciou, vyzýva prostredníctvom otvoreného listu kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky, aby vyjadrili svoj postoj k dodržiavaniu práv sexuálnych menšín.
23.2.2009 | Bratislava | 1 reakcia

Podľa Inakosti je Gašparovič dvojtvárny
Iniciatíva Inakosť s poľutovaním konštatuje, že dvojtvárnosť slovenských politikov v otázke prijatia zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia pokračuje.
6.2.2009 | Bratislava | 1 reakcia

Inakosť sa stretla s ombudsmanom
V utorok sa zástupcovia Iniciatívy Inakosť stretli s Verejným ochrancom práv Pavlom Kandráčom. Hovorili o možnostiach odstraňovania diskriminácie párov rovnakého pohlavia v Slovenskej republike.
22.1.2009 | Bratislava

V otázke životného partnerstva sú naši politici dvojtvárni
Iniciatíva Inakosť sa pýta, prečo reprezentanti niektorých politických strán, ktorí sedia v Európskom parlamente nemajú problém zahlasovať za podporu prijatia zákonov o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia, ale tie isté politické strany na Slovensku s tým problém majú? Ktoré stanovisko je teda skutočným stanoviskom konkrétnej politickej strany?
20.1.2009 | Bratislava

Iniciatíva Inakosť reaguje na snahy KDS zviditeľniť sa za pomoci gejov a lesieb
Iniciatíva Inakosť vníma návrh KDS, aby bol prijatý ústavný zákon, potvrdzujúci že manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorým by sa tiež mala znemožniť právna ochrana párov rovnakého pohlavia, ako snahu niektorých politikov a politických strán o zviditeľnenie sa pomocou homosexuálov. Je smutné, ak v súčasnej vážnej celospoločenskej situácii nevedia títo politici osloviť občanov inou témou, ako opakovaným strašením homosexuálmi.
16.1.2009 | Bratislava | 1 reakcia

Prichádza filmový Festival Inakosti 2008
V dňoch 19. - 23. novembra 2008 sa v kine FK Charlie Centrum v Bratislave uskutoční prehliadka filmov s neheterosexuálnou tematikou pod názvom Filmový Festival Inakosti 2008 - ozveny českého filmového festivalu Mezipatra, ktorú organizuje občianske združenie Iniciatíva Inakosť.
5.11.2008 | Bratislava

Životné partnerstvo sa môže dostať do nového Občianskeho zákonníka
Výsledkom prerokovania hromadnej pripomienky na Ministerstve spravodlivosti SR je konštatovanie, že predložená hromadná pripomienka môže tvoriť východisko pre ďalšiu odbornú diskusiu a legislatívne práce, ak budú splnené spoločensko-politické predpoklady.
4.11.2008 | Bratislava | 3 reakcie

Harabin neplánuje uzákoniť životné partnerstvo homosexuálov
Iniciatíva Inakosť podala hromadnú pripomienku k návrhu Legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva predloženého Ministerstvom spravodlivosti SR, v ktorej viac ako 700 občanov SR žiada doplniť do Legislatívneho zámeru ustanovenia o inštitúte životného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia.
21.10.2008 | Bratislava

Iniciatíva Inakosť oceňuje pozitívny prístup ministerstva práce
Predmetom stretnutia boli možnosti participácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri odstraňovaní diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v Slovenskej republike. Na rokovaní boli identifikované oblasti, v ktorých môže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktívne prispieť k odstraňovaniu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie.
25.9.2007 | Bratislava

Inakosť a rôznorodosť spoločnosť obohacujú
Homofóbia ako strach jednotlivcov a aj celej spoločnosti z existencie ľudí s homosexuálnou orientáciou vedie k intolerancii, zastrašovaniu a k diskriminácii gejov a lesieb; občianske združenie Iniciatíva Inakosť preto víta skutočnosť, že 17. máj je Medzinárodným dňom boja proti homofóbii.
16.5.2007 | Bratislava


  1 | 2 | NextS Ú V I S I A C E   A K C I E

K tejto organizácii nie sú priradené žiadne akcie.


Súvisiace témy:
Diskriminácia a rovnosť šancí
Menšiny


Súvisiace regióny
Bratislava

Aktualizácia: 15.10.2012

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS