spájame ľudí, ktorí menia svet
Tulčík
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Biely kôň schizmatikov
17.5.2010 | Mária Ščepková |

“Katolíci organizujú pochod proti homosexuálom!", “Katolíci idú protestovať proti gayom!”, “Bratislavou pochodovali katolíci, nechcú homosexuálov!” Podobnými slovami cez mnohé médiá prezentovalo svojej aktivity isté novozaložené občianske združenie. Nedá sa na ne nenatrafiť pri monitorovaní diania v kruhoch blízkych a inšpirovaných neo-nazi hnutím, a ich odnoží a gulášových príbuzných.


“Katolícke Združenie pre ochranu rodiny v sobotu (15.5.2010) v Bratislave chystá demonštráciu proti homosexualite. Združenie verí, že organizovaním pochodu ako kresťania - katolíci poukážu na jasný odkaz Božieho zákona, ktorý nikto nikdy nezmenil a nezmení, že homosexualita je hriech a je ohavnosťou pred Bohom a hriechom proti Bohu, za ktorý je večné zatratenie. Združenie pre ochranu rodiny vyzýva tiež prezidenta, vládu SR a Národnú radu SR na urýchlené prijatie zákona na ochranu manželstva, rodiny a zvrchovanú výchovu detí rodičmi a zákona zakazujúceho prenasledovanie za tzv. homofóbiu," cituje správa hovorcu združenia.

Už začiatkom roka 2010, hneď v januári, pritiahla Katolícka cirkev na Slovensku pozornosť médií prípadom exkomunikácie podivuhodnej skupiny mladých kňazov, ktorí si založili svoju schizmatickú komunitu v obci Jarok pri Nitre. Už vtedy zaujali svojimi gulášovitými, nesúrodými, temnými konšpiračnými teóriami a textami, a na mladých zelenáčov ozaj drzým povýšeneckým postojom tých, ktorí jediní majú pravdu a oboznámia s ňou celý svet. S tým, že kto s ich pravdou nesúhlasí, je zatratený...

Odvtedy pribudlo mnoho, svojou formuláciou neraz pripomínajúcou až Radošinské naivné divadlo, výkrikov a výziev našich horlivých vševediacich exkomunikovaných “bratov z Jarka” zo  schizmatickej “Societas Sancti Basilii Magni. Stihli medzitým “exkomunikovať” katolíckych biskupov Slovenska, väčšinu slovenských teológov a vyučujúcich na teologických fakultách, predstavených rehoľných komunít a postupne prechádzajú k “exkomunikovaniu” jednotlivých kňazov podľa svojho výberu – naposledy bol terčom ich komédie napr. známy františkán Ján Krstiteľ Baláž OFM.

Pritom bratia z Jarka ďalej vydávajú a šíria rôzne texty, príhovory a vyjadrenia zo svojej dielne i z dielne svojich schizmatických spolubratov, exkomunikovaných z Gréckokatolíckej cirkvi. A podávajú univerzálny návod na očistu vesmíru od všetkej nepriateľskej pliagy, ktorá, podľa nich, správnym kresťanom, zvlášť katolíkom, bráni slobodne dýchať a žiť v stave vyššieho osvietenia, ktoré pravda je prístupné iba úzkemu kruhu dokonalých, vyvolených a zasvätených do najvyšších tajomstiev.

Možno sa pýtať, načo sa takou úchylkou vôbec zaoberať, veď to už nie je ani predmet pre teológiu, ale pre odborníkov z oblasti duševného zdravia, a také niečo predsa nikto nebude brať vážne. Naozaj? Nuž potom majú odborníci na mentálne zdravie na Slovensku ozaj čo robiť. Pretože naši exkomunikovaní bratia zo schizmatickej “Societas Sancti Basilii Magni” sú, žiaľ, podľa všetkého, inšpiráciou v mnohom mnohým...  Až niekedy pri sledovaní rôznych online či živých diskusií,  a explicitných a či implicitných vyjadrení možno niekedy nadobudnúť dojem, že neschizmatické spoločenstvo ostáva skôr – v menšine... Aj keď na to, že podobným extrémistom sa medzi veriacimi darí “vzbudzovať zvláštnu spolupatričnosť” už upozorňovali aj iné texty dávnejšie, zatiaľ sa vplyv exkomunikovaných, žiaľ, akosi len potvrdzuje. Výzvy bratov z Jarka na odhodlaný boj a krížové výpravy proti všetkým a všetkému, čo nezapadá do úzkej krabičky nimi stanoveného “pravoverného” kresťanstva, sú prijímané, šírené a rozvíjané v rôznych kruhoch, skupinách, aktivitách, a hlavne – v mozgoch mnohých po “radikálnej očiste vesmíru” túžiacich bratov a sestier s inak dobrým srdcom a dobrou vôľou. Účinný brainwashing je vždy subtílny, “mravný” a príťažlivý, ponúkajúci fastfoodové rýchle-prosté čiernobiele odpovede a “riešenia”, a hlavne – tvári sa ako “anjel svetla”...

Na jednej strane, slovenská “Societas Sancti Basilii Magni” získava ohlas, “inzerciu” a oporu od schizmatikov vo svete, napr. u jedného z viacerých súčasných proti-pápežov, tzv. pápeža Michala I. so sídlom v USA. Jeho spoločenstvo “Vatikán v Exile” má podobne ako bratia z Jarka svoje vlastné “vyznanie viery”, svoje tézy o “veľkej apostáze”  – odpadlíctve od “pravej” viery, a svoje výzvy na novodobé krížové výpravy...

Na druhej strane, schizmatická “Societas Sancti Basilii Magni” si naďalej upevňuje svoju spiritualitu v mysliach ľudí cez tichý, plíživý vplyv a infiltráciu medzi veriacimi na Slovensku. Ako jedna z “predĺžených rúk” exkomunikovaných bratov, minimálne ako dôsledok ich pôsobenia, sa javí aj aktivita, na prvý pohľad sväto pôsobiaceho a tzv. “katolíckeho“, vyššie spomínaného “Združenia pre ochranu rodiny” zo Žiliny. Z prvého či povrchného dojmu sa zdá, že ide o horlivých katolíckych aktivistov, ktorým ide len o dobrú vec – “chrániť rodinu, manželstvo a deti ako základnú súčasť spoločnosti, ktorej korene sú uložené v Bohu...” V zápätí však aj upresňujú, ako konkrétne si podstatu takej “ochrany” predstavujú – ako boj a ťaženie proti “hriechom homosexuality a iným sexuálnym úchylkám”... Značne selektívne a redukcionistické chápanie problémov súčasných rodín a príčin ich rozpadov, rozvodov, krízy vzťahov, tzv. voľných zväzkov, manželskej nevery, heterosexuálnej promiskuity, nemanželského spolužitia, demografickej zimy, sociálnych a finančných ťažkostí a zápasu rodín o prežitie, čoraz väčších problémov školstva, výchovy detí, opatery starých rodičov, atď. Nuž ale zaoberať sa týmito početnými heterosexuálnymi problémami by bolo omnoho náročnejšie... A – neprinieslo by horlivcom ani toľkú inzerciu a reklamu..., prinieslo by len mnoho tichej mravenčej služby... a kto už by sa len do tej púšťal, keď medializovaný pouličný protest je predsa len vzrušujúcejší...

“Združenie pre ochranu rodiny” seba, svoju aktivitu a svoje postoje prezentuje ako “katolícke”. Avšak – podľa kánona 300. kánonického práva Katolíckej cirkvi nijaké združenie hlásiace sa ku Katolíckej cirkvi si nemôže “privlastniť označenie katolícke,” ak na to nedala súhlas kompetentná cirkevná vrchnosť podľa normy kán. 312. Kto z biskupov Slovenska dal súhlas “Združenia pre ochranu rodiny”, aby nieslo hrdý názov “katolícke” a požehnal a odobril jeho vyjadrenia, filozofiu a aktivitu, aby ju prezentovali ako aktivitu Katolíckej cirkvi...? Miestny ordinár Žilinskej diecézy? Niekto iný z relevantných zodpovedných? Bolo by to dosť zvláštne – pretože, všetko nasvedčuje tomu, že Katolícku cirkev údajne prezentujúce “Združenie pre ochranu rodiny” v skutočnosti slúži ako “biely kôň” Katolíckou cirkvou exkomunikovaných schizmatických bratov z Jarka... či už z ich podnetu alebo zo svojej vlastnej iniciatívy... Teda prvý verejne vystupujúci “biely kôň“, tých nenápadných záludnejších by sa našlo rozptýlených aj viacero...

Všetku svoju anti-gay aktivitu a v nej zdá sa podstatný dôvod svojho vzniku a zmysel svojej existencie uvedené “Združenie pre ochranu rodiny” totiž zakladá na textochvyjadreniach, a výzvach, ktoré majú svoj pôvod a autorstvo u exkomunikovaných bratov zo schizmatickej komunity. A tie veru neodrážajú pastoračný prístup, ktorý voči homosexuálnym osobám prezentujú oficiálne texty Katolíckej cirkvi. Zaujímavé, že jednou, značne prehliadnutou vetou na to upozornil aj hovorca KBS, pán Kováčik: “Mnohé z téz tejto aktivity nie sú v súlade s učením katolíckej cirkvi.” Škoda len, že vyjadrenie od zodpovedných k tejto a podobným “katolíckym“ iniciatívam  akosi ostalo (zatiaľ?) len pri jednej plachej vete...

Pozvánka “Združenia pre ochranu rodiny” na pochod proti homosexualite, oznámená všetkým médiám v SR cez vyššie spomínanú tlačovú správu 12.5.2010, obsahuje aj list adresovaný prezidentovi SR – ktorý ale napísali a podpísali naši exkomunikovaní bratia zo “Societas Sancti Basilii Magni” už 30.3.2010. Podobne je to aj s ďaľšími formuláciami, textami a výzvami oboch, zdá sa prepojených, združení... Katolíckou cirkvou exkomunikovaní bratia z Jarka priamo propagujú a podporujú aktivity “Združenia pre boj proti hriechom homosexuality a iným sexuálnym úchylkám”..., a naopak k tej istej cirkvi sa hlásiace “Združenie...”, prezentuje a šíri výzvy a vyhlásenia schizmatickej “Societas...”

Pritom sa “Združenie...” neunúva ani štylisticky, ani obsahovo upraviť ani tie od bratov z Jarka prebrané vety, ktoré znejú skutočne, slušne povedané, komicky. Napr o “ochrane osobnosti pred vplyvom homosexuality skrze šírenie tzv. homofóbie (tak ako je definovaná uzneseniami EÚ)...“ Alebo “Tento zákon zabezpečí všetkým občanom ochranu pred akoukoľvek diskrimináciou kastou gayov...“ Prípadne aj “Taktiež je nutné žiadať o zákonnú ochranu pred násilnou propagáciou homofóbie zo strany homosexuálnych aktivistov...“ Že by homosexuálni aktivisti propagovali – homofóbiu...? A že by nositeľom homofóbie, t. j. odporu voči homosexuálom, išlo o – upevnenie vplyvu homosexuality...? A že by EÚ vydávala uznesenia o tom ako ten odpor voči homosexuálom – čo najlepšie šíriť...? Niekto si tu mýli základné pojmy a dojmy...

Priamy prejav a dôkaz detinskej neznalosti a myšlienkového chaosu, ľudovo nazývaný aj “guláš”.... Na Slovensku však obľúbený... Zvlášť s istými konkrétnymi ingredienciami a v istom konkrétnom prostredí... Ako základ zamiešame zopár kľúčových oblastí ako sú homosexuáli, Židia, Rómovia, maďarskí susedia, (pred II. Vatikánskym koncilom aj protestanti, ekumenici, biblisti, modernisti a iní podozriví, ale to si teraz už/ešte nedovolíme, aspoň kým sa nám nepodarí pred ten II. Vatikánsky celkom vrátiť...), okoreníme konšpiračnými teóriami rôzneho druhu, najlepšie ak v nich budú spomenuté pojmy ako slobodomurári a liberáli, ezoterika a mágia, finančná kríza a ovládnutie sveta či “nový svetový poriadok“, zalejeme horúcimi slovami zbožnosti, na povrch postrúhame zopár korenistých správ o zázračných uzdraveniach či naopak katastrofách, a prípadne miesto smotany pridáme nejaké to zjavenie, najlepšie atraktívne kontroverzné, cirkvou ešte neuznané...

A podávame hlavne v spriatelených kruhoch podobných “gurmánov“. Tak aj teraz výzvu na pochod a boj proti homosexualite od schizmatickej “Societas Sancti Basilii Magni”, artikulovanú cez tzv. katolícke “Združenie pre ochranu rodiny” podávajú a propagujú také iniciatívy a zoskupenia aké prezentujú web stránky “Hlavu hore”, “Proti prúdu”, a “Národný pozorovateľ”, dnes známy pod menej výrečným menom “Beo.sk“. Web stránky odporúčané napr. aj cez Slovenskú pospolitosť alebo “Národný odpor” či iné podobné.

Prvý vizuálny dojem portálu “Hlavu hore” – krásne usmievavé dieťaťko (biely modrooký plavovlasý árijský anjelik) na rukách usmievavej matky (– hrdinky, odhodlanej na budovanie svetlých zajtrajškov čistej rasy a čistého národa...) Stačí sa ale pozrieť na ich odkazy na ďalšie združenia a skupiny... Svojho času mala stránka omnoho explicitnejšiu grafickú úpravu, menej zakamuflovaný obsah, a – podtitul “Biely bielym”... Jej blízkou príbuznou, tiež hlavne na ženy a rodiny zameranou, je napr. česká “Ženská jednotka hnutia Odpor”, alebo aj “Biela nacionalistická rodina Čechy a Slovensko” či “Ženy za árijskú jednotu”.

Nedá sa na ne nenatrafiť pri monitorovaní diania v kruhoch blízkych a inšpirovaných neo-nazi hnutím, a ich odnoží a gulášových príbuzných, známych pod rôznymi termínmi ako “Biela sila” (“White power”), “Národní socialisti”, “Svetová cirkev za budúcnosť bielych detí” alias “Hnutie kreativity”, (údajne rozložené slovenskou políciou, zdá sa nie veľmi úspešne...), a ďaľšie, od celkom undergroundových až po tie, čo dnes už verejne smerujú do parlamentu...

Nuž ale, rovnakú výzvu o rovnakom pochode, a aj rovnaký vizuálny dojem ako “Hlavu hore/Biely bielym” – prináša aj webstránka údajne katolíckeho “Združenia pre ochranu rodiny”... Krásne usmievavé dieťaťko (biely modrooký plavovlasý árijský anjelik) v náruči usmievavej matky (– hrdinky, odhodlanej na budovanie svetlých zajtrajškov čistej rasy a čistého národa...) Nuž, extrémisti všetkých krajín spojte sa...

A ľudia dobrej vôle a dôverčivej mysle, ktorí si prečítali správu o “Pochode za ochranu manželstva, rodiny a zvrchovanosti výchovy detí pred morálnym rozkladom, ktorý prichádza skrze propagáciu homosexuality a iných nemorálnych abnormalít“ súhlasne pritakávajú, či až nadšene tlieskajú, navzájom sa silným slovom potužujú (viď napr. rôzne online diskusie ku správe o “anti-gay pochode”), odvahu do boja si dodávajú, a v lepšom prípade idú demonštrovať, v tom horšom – demolovať (ak nie fyzicky, tak mentálne, emocionálne, a žiaľ, v mnohom aj spirituálne...) Možno by prijali, aby aj u nás zasiahla polícia rovnako brutálne a hlúpo ako v totalitnom Bielorusku– práve v deň, keď u nás zasahovalo ono “katolícke“ združenie...?


Ach áno – teraz ide o odpor voči zlým obscénnym zvráteným gayom ohrozujúcim rodinu a spôsobujúcim rozklad spoločnosti... Takže aj keď ide až o s bludmi hraničiace gulášové výzvy z dielne exkomunikovaných schizmatikov, šírené za pomoci rôznych kruhov extrémistov – dnes, keď objektom ich odporu, povýšeneckosti a bojovnosti sú zlí gayovia a “lezby”(pravopis prebratý od bratov z Jarka – žeby lapsus linguae v zmysle “ostaň zalezený”...), tak, aj keď schizmatická aktivita hraničiaca s duševnou poruchou – je v tomto prípade v mnohých kruhoch kvalifikovaná ako dobrá, záslužná, hodná chvály a – nasledovania... Veď aj v kúkoli schizmatičnosti sa môže nejaký ten zdravý klas dobrej vôle, hľadania pravovernosti a Ducha svätého nájsť... Problémom je, že každá schizma a heréza zvyčajne vychádza z dobrej vôle a hľadania pravovernosti. Len – či jej nositelia toho svätého Ducha aj nasledujú a nechajú sa ním viesť, alebo či ho vo svojej horlivosti (bez pokory) skôr predbiehajú a pokúšajú sa viesť oni jeho...?

Aha, podľa často zneužívanej, až na frázovitý nelogický, či až zraňujúci nonsens zredukovanej vetičky, údajne spracovanej od Augustína z Hippa, tu ide o “lásku k hriešnikom, a nenávisť k hriechu...“. Alebo ako sa tiež často mechanicky recituje: “My homosexuálov neodsudzujeme, my odsudzujeme homosexualitu...“ Tak ako sa ktosi vyjadril, že ide o “protest proti pochodu gayov, nie proti pochodujúcim...“ Ako však recitátori týchto fráz oddelia “pochod od pochodujúcich“ a “homosexualitu od homosexuála“ (alebo aj heterosexualitu od heterosexuála)...? Na to doteraz nikto akosi presvedčivú rozumnú odpoveď nedal, veď – nech si to sám vyskúša...

A ak ide odporcom gay-komunity skutočne o protest proti sexuálnemu intímnemu správaniu a pohlavným aktom homosexuálov a nie o útok proti ich osobe, tak potom je vlastne verejný anti-gay protest bezpredmetný, treba ísť protestovať do spální, nie na ulice. Lebo verejný comig-out gay-komunity chce priblížiť väčšinovej spoločnosti homosexuálne cítiacich ľudí, ich osobu, nie ich súkromné intímne sexuálne správanie. Ostatne to v existencii homo- či heterosexuála zaberá zvyčajne omnoho menšiu časť než denný bežný život. V ňom sme vlastne všetci na jednej lodi; s tým, že niektorí sa cítia byť prítomnosťou iných ohrození, takže by ich radšej videli iba v podpalubí, ak nie aj rovno hodených cez palubu...

Nuž ale, neskôr môžno pojde o rovnaký odpor, výzvy, vyjadrenia, zhromaždenia, pochod, útok...  voči Židom, Rómom, Maďarom, potom neárijcom, nebelochom, neeurópanom, potom protestantom a keď prídeme na rad my katolíci...možno si spomenieme..., len už nebude nikoho, kto by si spomenul na nás... Parafráza na známy citát pastora Martina Niemollera, ktorý tiež najskôr veril vízii o čistej, mravno-bielej, zbožnej a príkladnej veľkej Ríši...

A zazvonil zvonec a rozprávke... nebol koniec... len sa opäť začína, či skôr vytrvalo pokračuje... Ale o všeobecne subtílne infiltrovanej rozšírenej extrémistickej samospravodlivej a jedinej spravodlivej “schizmatickej mentalite” medzi horlivými spoluveriacimi som už písala... Pomaly asi ozaj nebude jasné, kto označujúci sa u nás za katolíka je schizmatik... tí čo zmýšľaju a čoraz viac aj konajú, ako bratia z Jarka, alebo – ostávajúca (čo ak naozaj?) čoraz menšia menšina... Príliš prehnané, provokačné tvrdenie? Skôr si myslím, že prehnané je tváriť sa, že so zdravím nášho katolicizmu je všetko v úplnom poriadku...

A ak si to za tento textík od mojich katolíckych spoluveriacich znovu “zlíznem“, nevadí, ak privedie aspoň trošku k zamysleniu, pokojne nejakú tú horkú slinu znesiem. Lebo od (za)myslenia – používania Božieho daru mozgu a rozlišovania – miesto dôverčivého podliehania sväto tváriacemu sa brainwashingu závisí ako sa situácia bude vyvíjať ďalej. Ježišova mystika “duchovného detstva“ je predsa len niečo iné než – infantilizmus...

POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Biely kôň schizmatikov
31.5.2010 07:54 | Mária Ščepková

Dear friends,
Prepáčte, nerada sa zapájam do diskusií pod vlastným článkom – mala som priestor vyjadriť sa v článku, teraz nech majú priestor iní. Šíreniu lží, zavádzania, skresľovania, klamania, ohovárania a osočovania – to jest šíreniu zvráteností – sa ale nedokážem prizerať. A práve teraz, pred akciou Dúhový pride, a akosi ešte viac po nej, na rôznych web stránkach, Facebooku, online diskusiách, i v tejto tu, sú intenzívne z istých kruhov podobné zvrátenosti – to jest lži, zavádzania, skresľovania, klamania, ohovárania a osočovania mimoriadne rozširované. A opäť nitky vedú k zdroju blízkemu národným extrémistom a ako často na danej a podobných stránkach - textík “Homosexuáli v USA” je nielen bez podpisu vlastným menom, ale bez akéhokoľvek podpisu. Pozrime sa bližšie aké sú fakty – a klamstvá a prevrátenosti, ktoré daný anonymný autor a jeho anonymní fanúšikovia šíria po internete, snažiac sa vzbudiť úplnú homofóbnu hystériu...
Autor prezentuje jednu akciu extrémistov ako vzor a príklad života homosexuálnych ľudí.
Ide o tzv. “The Up Your Alley fair” (Dore Alley Fair) en.wikipedia.org/wiki/Dore_All... www.musclebearz.com/dore.htm , gay “erotický veľtrh/festival”. Ten je súčasťou väčšieho “erotického veľtrhu/festivalu” určeného všetkým - bez ohľadu na pohlavie a orientáciu – tzv. “The Folsom Street Fair” (Dore Alley Fair is Folsom Street Fair's little brother) en.wikipedia.org/wiki/Folsom_S... www.folsomstreetfair.org/fair-... .
Oba festivaly však sú určené “sexuálnym extrémistom” – ako homo tak i hetero - “priaznivcom” tzv. BDSM scene/clubs, leather scene/clubs, fetish scene/clubs, “adult sex extravaganza”, “adult alternative lifestyle” etc. en.wikipedia.org/wiki/BDSM en.wikipedia.org/wiki/Index_of... List of BDSM topics, en.wikipedia.org/wiki/Leather_... en.wikipedia.org/wiki/Sexual_f...
en.wikipedia.org/wiki/Fetish_c... en.wikipedia.org/wiki/Sex_club
Daný extrémistický “erotický veľtrh/festival” v San Francisku je vsak opäť len súčasťou obrej “erotickej kultúry” (slovo kultúra používam ironicky, i keď aj tak bývajú podobné akcie označované), ťažko odlíšiteľnej od pornografického “priemyslu” inak známeho aj ako “adult entertainment” (opäť veľmi ironické označenie), v rámci ktorého existuje aj spomínaná extrémistická hetero aj homo “adult sex extravaganza” alebo “adult alternative lifestyle” (tiež veľmi zavádzajúci kryptonym). A oná obria “erotická kultúra” má svoje obrie “erotické veľtrhy/festivaly” nielen v San Francisku a nielen v gay podobe – a nielen v extrémistickej forme - práve naopak – jej omnoho väčšiu časť tvorí “mainstream” heterosexuálne porno... a heterosexuálne “erotické veľtrhy a festivaly” po celom svete. Viď iba malú časť z nich - en.wikipedia.org/wiki/Erotica_... - Nový Zéland, www.venus-berlin.com/en/box/97... Nemecko, www.fairerotica.nu/ Švédsko, erotikafair.com.br/ef16/index.... Brazília, www.torontoeroticartsfestival.... Kanada, etc.
A napr. aj - Erotický festival Bratislava - koktail.pravda.sk/sk_ksav.asp?... koktail.pravda.sk/foto.asp?gal... alebo Erotický veľtrh Praha -
www.incheba.cz/main.php?pageid... - festival EROTICA SEX PRAHA 11. – 14. 11. 2010 16th international fair of erotic culture...
...
Teraz sa pozrite (ale radšej ani nepozrite) na fotodokumentáciu z daných heterosexuálnych erotických festivalov a trhov (už slovíčko trh je desivé – ponížiť dar a mystiku sexuality na - tovar...) A to nie je na fotodokumentácii všetko... tzv. sex naživo pred publikom a prizerajúcimi sa, je na daných akciách bežný – heterosexuálny sex hlavne, podotýkam...A teraz prezentujte po slovenskom internete danú fotodokumentáciu – vytrhnutú z kontextu - ako vzor životného štýlu heterosexuálov...
...
Možno by v takom prípade došlo aj k trestným oznámeniam na neznámeho (alebo aj známeho) páchateľa z poškodzovania dobrého mena, šírenia poplašnej správy, nactiutŕhania, a pod.
Ak je však tá istá zvrátenosť – to jest šírenie lží, zavádzania, skresľovania, klamania, ohovárania a osočovania – zameraná a zacielená proti homosexuálnym osobám – tak je asi všetko v najlepšom poriadku..., ba jedná sa o “záslužnú činnosť”...
...
Takže – čo sa týka fotografií nahých chlapov na uliciach v BDSM vystrojení rozširovaných aktuálne po slovenskom internete s komentárom typu: “Aha – takto vyzerá gay-komunita v USA, takto vyzerajú Prides vo svete, takto to bude čoskoro u nás” – zopár faktov:
Na daných fotografiách
- nejde o nijaký Pride pochod – ide o “erotický veľtrh/festival” – vyššie menovaný a – vyššie zaradený do kontextu...
- nejde o verejne prístupnú akciu len tak pohodenú na korze na očiach deťom či tým, ktorí sa nechcú prizerať – ide o uzavretý priestor – na veľmi konkrétnej ulici – priestor vyhradený a - ohradený – s presne stanovenými vstupmi a podmienkami vstupu – naviac na väčšinu podobných “erotických veľtrhov/festivalov” nie je vstup možný bez vopred zakúpených vstupeniek – a každý rozumný človek sa môže vopred rozhodnúť či chce alebo nechce do priestoru “trhu” vstúpiť...
- nejde o výlučne gay-akciu – práve naopak – to čo prezentujú fotografie zo San Franciska je súčasťou obrej mašinérie známej ako “erotický priemysel” – ktorá pre zisk šíri svoje chápadlá bez ohľadu na sexuálnu orientáciu
- a už vôbec nejde o “mainstream” akciu – ale o “priaznivcov” sexuálnych extrémov – a tu opäť biznis tzv. BDSM scene/clubs, leather scene/clubs, fetish scene/clubs šíri svoje chápadlá bez ohľadu na sexuálnu orientáciu
...
Áno, v sexuálnom správaní sú rôzne extrémy, aj úchylky, aj choroby. Avšak – v sexuálnom správaní oboch orientácií.
...
Nuž a extrémy nie sú len v sexuálnom správaní. Extrémy su aj v myslení resp. nemyslení. Vyholené hlavy, maskáče, kanady, a hákové kríže zakamuflované do rôznych “ornamentov” sú jedným z nich. Šíriť fotografie mladíkov tejto extrémistickej podoby ako prezentáciu celej heterosexuálnej populácie...?
...
Zvláštne tiež, že na vyššie spomínané hetero festivaly naši hololebkoví bieli bratia proti nemravnosti jednoznačne nepodporujúcej tradičnú rodinu a manželstvo – protestovať nejdú... (A Praha nie je až tak ďaleko...)

...
Pornografia v akejkoľvek forme a pod akýmkoľvek názvom je mi odporná. Lož v akejkoľvek forme a pod akýmkoľvek názvom je mi rovnako odporná. Pri oboch cítim až napínanie na zvracanie. Lebo obe – sú rovnakou zvrátenosťou rovnako poškodzujúcu ľudskú dôstojnosť. Ich šíritelia sa od seba navzájom - ničím nelíšia.
...
S úctou
Mária Ščepková
Ivanovi
30.5.2010 10:24 | Peter

Na to, čo píšete o Poľsku, sa dá pozrieť aj tak, že na Slovensku už (našťastie) prostredie cirkevných kruhov nie je tak radikálne proti interupciám, gayom a pod. Tí schizmatici o kt. je článok aj preto panikárili, že zistili že v prostredí napr. kňažských seminárov v SR, kde študujú mladí ľudia, je dosť liberálna, teda aj tolerantnejšia, mienka m.i. aj o homosexualite. Autorka článku sama nalinkovala zdroje o tej "sekte", čo-to z nich som čítal ešte keď to bolo aktuálne, a pamätám si že tí schizmatici na cirkvi kritizovali m.i. aj pozitívnejší vzťah k východným filozofiam, ale aj už spomínanú benevolentnosť k homosexualite, a pod. Čiže je to silnou indíciou toho, že slovenské cirkevné kruhy nie sú zďaleka tak bigotné ako v Poľsku, a osobne toto vnímam pozitívne.
Ad: Biely kôň schizmatikov
29.5.2010 15:48 | Ivan Björn

Čo sa preventívnych prostriedkov týka, tak som samozrejme za to aby sa používali. Postoj katolíckej cirkvi poznám, najmä v Afrike a u nás to je nesmierne kritizované. Musím povedať tak v celku, že u nás je katolícka cirkev na úplne inej úrovni, ako na Slovensku, či v Poľsku. Raz som mal možnosť vidieť jeden dokumentárny film o katolíckej cirkvi v Poľsku a hanbil som sa za to, že som katolík. Bolo to o potratoch a nevôle katolíckej cirkvi tieto povoliť aspoň v niektorých prípadoch. Jedna žena zobrala domov taxík, aby sa jej nič neprihodilo. V taxíku bola znásilnená a tehotenstvo bolo faktom. Ten blbý primitívny katolícky farár povedal, že nech sa viní sama!!! Skoro som sa pod zem prepadol. Samozrejme, že to dieťa jej nikto nechcel odstrániť.
V Poľsku je aj nejaký vydavateľ novín (nemo som zabudol), ktorý kritizuje katolícku cirkev a to právom. Poliaci majú niekde pútnické miesto (meno som zabudol), tam je aj jaskyňa pokánia aj s odtlačkom lucifera. Tento živý vydavateľ novín tam má tiež umiestnený odtlačok svojej tváre. Čiže len preto, že má noviny, ktoré majú svoj vlastný názor o katolíckej cirkvi, tak už ho tam umiestnili.
No a to čo sa deje na Slovensku aj voči gayom, vidím v podobnom svetle. Je to hnus a o kresťanskej láske tu niet ani reči.
Ivanovi
29.5.2010 13:41 | Peter

Dík za echo, už len dodám že aj v téme výchova detí sa v mnohom zhodneme, napr.:
1. som plne za to, aby mohli homosex, vychovávať vlastné biologické deti - ak sa také počnú (hoc "zo skúmavky") tak v tom vnímam ten "Boží súhlas" s ktorým tu operujem, a aj tú moju ideológiu o nadradenosti biolog. rodičov.
2. som za to, aby adopcie posudzovali múdri úradníci, pričom nediskriminovali homosexuálov z potenciálnych adopt. ropdičov, ale rodinné pomery mali za jedno s viacerých kritérií, popri pracovitosti, abstinencii, a pod. Teda radšej homosex. pár., ako katolík popíjajúci viac ako povedzme 300 litrov omšového vína ročne (alebo ekvivalent tvrdého, čo je slovenský a aj švédsky prípad alkoholikov). Teda som za to, že ak tú budú múdri úradníci, tak nech sa JEžišovo učenie interpretuje tak, aby sa týmto cirkev nemiešala do remesla.

Verte tomu, že najradšej by som bol, aby to bolo v SR ako vo SWE, teda ze sa adopcie homosexualom povolia per se, ale realne pojde o par pripadov rocne. Problem SR vidim v dost uspesnej kampani katol. cirkvi a ich bigotnejsich stupencov proti pouzivaniu kondomov, a za velebenie odlozenia deti do "hniezd zachrany", v kontexte tejto krajiny kde je stale zvykom ze ti co su lenivi pracovat si sucasne radi splodia 10-20 deti, zeny tu mame tehotne uz od 14,-15, rokov. V tomto budte stastni, ze toto vo SWE nemate, detto tolko tinedzerskych narkomanov, a pod.
Ad: Peter
29.5.2010 13:28 | Ivan Björn

Pán Peter vo Vašich bodoch som nenašiel nič, čo by ma vykrútilo a v tom čo píšete je kus pravdy bod 1-3. Dalo by sa o tom diskutovať dopodrobna, ale to nie je pre toto fórum. V celku je to úplne v poriadku.

Ale som za to aby aj gayovia mohli mat deti. :) Vtom sa zrejme nezhodneme a u nás to je normálne
dodatok pre Ivana
29.5.2010 11:47 | Peter

Váš text že by ste radi podebatili osobne, ale už nie na fóre, som čítal až teraz. Máte pravdu v tom, že cez fórum je to neefektívne - viď ten paradox a neporozumenie z neho vyplývajúce o kt. píšem na konci, ktorému by sme sa pri osobnom stretnutí vyhli. Ja som teraz kvôli zdrav. problému často zavretý doma, lebo nemôžem chodiť do prírody, tak preto teraz veľa diskutujem na internete (už som Vám to tuším písal). Pekný zvyšok víkendu želám Vám aj ostatným ak to tu čítajú!
Ivanovi - k SR vs. SWE
29.5.2010 11:43 | Peter

Skúsim napísať také oporné body môjho postoja, na kt. predpokladám že sa zhodneme.

1. v SR je stále silne rozšírené zvrátené komunistické cítenie "hendikepovaní sú nám nepríjemní, a preto ich zavrime za ploty na perifériu". Vnímam ho aj v postoji niektorých cirkevníkov kt. de facto tvrdia "homosexuálov hospitalizovať a liečiť, lebo je to choroba". Vo SWE takéto hlúposti asi tvrdia len indiciduá kdesi v pivničnej krčme neonacistov (aj u Vás sú, ale menej). Dodávam (nemusíte súhlasiť), že tento jav SR súvisí aj s paranoiou a fabulovaním, čo súvisí s tým že slováci boli príliš často pod nadvládou dosť nekultúrnych a nedekomratických Uhrov (napr. títo boli proto referendu ako takému, aj keď ho v rakúskej časti už používali). PReto nesúhlasím s Petrom S. v kauze "nafabulované o človeku v tričku", ale s Vami v tom že tričko je dosť štandardné, a (dodávam že) témou je či je ten človek čo ho mal oblečené štandardne slušný - či pracuje, platí dane, nepodvádza, sexuálne neexhibuje na verejnosti, a pod.

2. Vy sa vo SWE máte aj preto lepšie, že % pracovitých ľudí tam bolo v 20. storočí vyššie ako v SR, krajina sa snažila vyhýbať vojne, a pod. (Nemusíte súhlasiť) ovplyvnila to podľa mňa najmä protestantská etika (pracovná, vojnová), ktorá bola výsledkom rozkolu s katolíkmi (kt. sú za vojny, a za systém "nech babky varia a pečú farárovi").

3. Vďaka 1.a 2. (+ menej rómov) je u Vás výrazne nižšia miera javu "chudobná a zrejme aj lenivá matka počne 10-15 detí, z nich čo najviac odhodí do "systému", a nezaujíma sa o ne akonáhle "systém" nájde adoptívnych rodičov - toto velebí Milan a ja s nim ostro nesúhlasím. Preto u Vás vo SWE nebude efekt "gayovia sa radi postarajú o všetky odhodené deti = nech si ich chudobní plodia koľko chcú, veď ako katolíci majú zakázané používať kondóm".

Vďaka 1., 2. a 3. mi príde prirodzené, že švédski veriaci Ježišovho učenia (napriek silnému názoru v ňom aby ľudia eliminovali sexuálne hrátky, viď najmä E. esejských), aplikujú (aj) moju interpretáciu "do problémov homosexuálov sa nestarajme a dajme im o čo prosia". V tomto vidím ďalšiu významnú časť Ježišovho učenia - on podľa mňa hovoril "Proste, a bude Vám dané - ale nenárokujte si, na toto je tu Otec aby zariadil spravodlivosť". Čo som poznal gayov v USA, tak tí slušní čo neexhibovali na verejnosti aj fakt veľmi slušne prosili o mnohé ich záujmy. A bolo im dané. Kým mnohí v SR nepýtajú, ale nárokujú si, a ak nechceme plniť ich nároky označia nás za zlých (viď Milanov príspevok nižšie).

Zaujíma ma, v čom súhlasíte s mojim názorom na rozdiely medzi SR a SWE v hist.-kult. kontexte. Je úplne prirodzené, že táto téma je pre Vás osobne citlivá, viď môj bod 1. Je sympatické, že napriek tomu sa tu nevyhrážate že sa viac nebudete baviť s anonymom, ani ma neurážate, len ostro nesúhlasíte v niekt. mojich názoroch, za čo som Vám vďačný v zmysle Voltairovského princípu "čo najviac Vášho nesúhlasu nech je na verejnosti". Tak ako komunisti robili "zlých" tých čo s nimi nesúhlasili, tak si všimnite že robia mnohí aj na tomto fóre "zlých" tých čo nesúhlasia s nimi. Toto bola moja argumentácia Ježišom, nech ako ľudia neposudzujeme, ale ak sme si ako ľudia narobili obrovské problémy (v SR aj veľmi veľa detí odhodených rodičmi), tak nech úradníci posúdia aké riešenie je dobré. Ja hovorím o ideále, kde sú úradníci nepúraimo volení vzdelanými ľuďmi, tak ako vo veľkej miere vo SWE. Vy zas o zakomplexovaných hlúpych slovenských úradníkoch - a tu došlo k tomu paraodxu medzi nami, a preto nepochopeniu.
Ad: Peter, Eva
29.5.2010 11:22 | Ivan Björn

Pani Eva, ďakujem za Váš príspevok. Poznám mnohé z tých dokumentárov i keď to bolo dávno, čo som ich videl. Čo sa pána Petra týka, tak už nechcem ďalej v tejto téme diskutovať medzi nami. Myslím si, že osobná diskusia, medzi štyrmi očami by nás oboch obohatila, ale o takýchto veciach diskutovať na fóre je ťažké. Ostane to, že Judáš nebol zradca o tom som presvedčený a dá sa to aj dokázať z kriminálne technologického hľadiska. Ale ako som povedal nemienim to tu diskutovať. V jednom som si však istý. Názory Petra a aj pani Evy sú mi bližšie a prirodzenejšie, ako názory bigotných katolíkov a mnohé zaujmi katolíckej cirkvi.
Ivanovi
29.5.2010 10:52 | Peter

Nepochopili ste ma, pretože ste si do témy pridali Pochod, neonacistov, kamene. Včerajšie príspevky mám len k téme článku, nie ako tie staršie aj k pochodu. K neonacistom by som citoval inú časť východného učenia, konkrétne napr. Bhagawatgítu, kde Krišna vysvetľuje Arjunovi, že sú proste situácie kedy je treba zobrať zbraň do rúk a konať. A toto urobila slovenská polícia, a aj napriek tomu že má "kontroverzného" rezortného ministra sa zachovala možno lepšie ako by to zvládla tá Vaša švédska - viď už prelinkovaný článok Oľgy P. S Vami nesúhlasím v logike, že "keďže neonacisti mlátia homosexuálom" (čo je zlé), tak to kompenzujme homosexuálom tak, že im povolíme adopcie. Nie, podľa mňa téma adopcií pre homosexuálov nijak nesúvisí s kreténízmom medzi slovenskými "nacionalistami" (cirkevnými, palkovskými, kotlebovskými, schizmatickými, atď.). A najprv treba oddeliť tieto 2 témy, a tak diskutovať o tej druhej. A ako som písal, JEžišovo očenie chápem tak, že ak úradníci na základe vecných kritérií (napr. množstvo mŕtvych rodičov kvôli vojne, zemetraseniu, epidémii a pod.) povolia adopcie homkosexuálom, tak sa do tejto otázky nebudem miešať svojou filozofiou, ale budem to rešpektovať a svoj čas a energiu venujem na to, aby som ja viedol cnostný život - pracoval, a najmä hľadal si radosť, toto máte silné v apokryfoch. Samozrejme s tým, že úradníci by mali byť vybraní odborníci mojimi volenými zástupcami, a nie nejakí kamaráti sponzorov SMERu, SNS a HZDS ako na Slovensku.
Eve
29.5.2010 10:42 | Peter

S Vašim záverom (koncom príspevku) sa plne stotožňujem. Z vlastnej skúsenosti viem, že je obrovský rozdiel medzi A. pozrieť si dokumentárny film v TV, v čase keď konzumujete mäso a alkohol, a B. dať si dlhý pôst (povedzme 6 mesiacov) od oboch, a na jeho konci zo 10 dní len meditácie,tie sa robili napr. aj v Zaježovej. Rozdiel je asi ako pozrieť si dokumentárny film o Jakubiskovi (A), vs. poplakať si pri Perinbabe a byť tak citovo namotivovaná, že si pozriete celú Jakubiskovu tvorbu (B). V pôvodnom prípade je to čosi ako postupnosť 1. začne Vás baviť čítať si apokryfy a iné pôvodné zdroje, 2. začnete to vidieť všade, 3. v diskusiách ako táto Vám to príde ako dobrý oporný bod.

Súhlasím, že miešať Bibliu do bežných článkov o Dúhovom pochode môže byť scestné. Ale tento článok nie je o tom pochode, ale je o schizme v kat. cirkvi z dôvodu rozdielneho názoru niektorých na témy ako rodina, homosexualita. Preto mi príde správne diskutovať tu o tom, ako vnímame posolstvo Ježiša skrz jeho učenie napr. aj v otázke adopcie detí homosexuálom. Som presvedčený, že spájanie Ježišovho učenia o láske s problémami v SR môže pomôcť nájsť mier medzi bojujúcimi stranami (nepatrím ani k jednej, ohrozujú ma obe bojujúce strany, podobne ako napr. izrealsko-palestínsky konflikt). Pod tou podmienkou, ktorú ste nepriamo načrtli v poslednej vete Vášho príspevku - teda že oddelíme zrno od plevelu, zasadíme zrno, a necháme ho vyklíčiť.
Milanovi
29.5.2010 10:29 | Peter

Vy máte za požehnanie toto: "Keď sa pred troma rokmi dozvedela, že pestúni majú snahu zobrať si jej dcérku Veroniku do opatery, viac sa neozvala" (záver článku kt. ste prelinkovali).

Odporúčam Vám o 15-20 rokov vyhľadať Veroniku, porozprávať sa s ňou, a ideálne jej objasniť techniku rodinných konštelácií a ísť s ňou spolu. Postaviť si to, a porozmýšľať nad tým ako sa cítila v tejto Vami velebenej konštelácii ona, biologickí rodičia, pestúni. Nejdem to tu fabulovať, nemým dôvod Vás o ničom presviedčať, len Vám chcem povedať čo mám za empirické dôkazy, a čo za fabulácie.

Tento film ste videli?
www.csfd.cz/film/5835-tajnosti...
Ad: Biely kôň schizmatikov
29.5.2010 10:22 | Eva

Aj rozmýšľam, či reagovať, ale priebeh a nasmerovanie jednotlivých príspevkov ma akosi vyprovokovalo. Nebudem hovoriť o pochode Pride ani o problematike legalizácie homosexuálnych vzťahov a "rodičovstva"/práva na adopciu takto konštituovaných dvojíc; zaujalo ma pozadie, resp. východiská argumentácie zúčastnených, čo najmä v prípade veriacich je Biblia, Starý a Nový zákon a súčasti týchto kontextov, teda všetko texty, k základnej povahovej výbave ktorých (ktoréhokoľvek) patrí gnozeologická nespoľahlivosť. Jeden náš nie nevýznamný spisovateľ tvrdil, že pravda nie je to, čo sa naozaj stalo, ale to, čo sa o danej skutočnosti zaznamenalo a čokoľvek sa "zaznamenalo" viac alebo menej bočilo/bočí od skutočného pribehu udalostí.
Pre mňa je zaujímavé pozorovať pokusy o interpretáciu textov, ktoré samy sú "interpretáciou" východiskovej skutočnosti a tiež to, ako sa tieto buď individuálne slobodné alebo nejakým spôsobom naoktrojované interpretácie využívajú v polemike.
Pripomínam, že mi ide takpovediec o "technickú" (alebo metodologickú) stránku veci, ktorú môžem vnímať takto asi preto, že nie som veriaca. Na druhej strane sú pre mňa zaujímavé postavy "protagonistov" týchto interpretácií, a to zasa preto, že náboženstvo (v danom prípade kresťanstvo) je podkladom širokého korpusu svetovej literatúry a umenia vôbec - možno naozaj ešte explicitnejšia ako v literatúre je táto väzba výtvarnom umení.
Tu sa uvažuje a aj škriepi o tom, čo kedy, kde a ako Kristus myslel... Pred nejakými dvoma-troma rokmi (možno aj skôr) som v televízii odsledovala jeden vynikajúci dokumentárny seriál, na ktorom sa podieľalo niekoľko vedeckých pracovísk svetového mena (konkretizovať neviem, spomínam si, že tam boli pracoviská z USA a Izraela, možno aj iné) - išlo o teoretikov umenia, archeológov, odborníkov z oblasti religionistiky, etnológov, filozofov atď. Cieľom bolo zistiť skutočnostné pozadie kresťanstva, determinovanosť jeho písomných prezentácií v konkrétnych spoločensko-historických súvislostiach (vrátane iracionality, ktorá je parametrom viery),"verifikačne" dpovedať
na jednotlivé príbehy, predovšetkým na príbeh Ježišovho života a urobiť to bez predsudkov, v intenciách akejsi vedeckej ekuménie. Bolo to úžasné a výsledkom bol jeden pochopiteľný ľudský osud, pravda osud výnimočného človeka, ktorý so svojím snom o vzájomnej ľudskej láske, rovnosti všetkých atď. (čo by malo asi byť obsahom živého kresťanstva aj v súčasnosti) prišiel v čase, ktorý ho vzhľadom na mocenské, politické a iné zámery "musel" likvidovať. Film v rozsahu zistených podmieneností reagoval aj na zázraky, o ktoré sa toto náboženstvo opiera, aj o ceste, akou sa táto aktuálna, ale nerealizovateľná myšlienka ideologizovala (sakralizovala?), ba aj o tom, komu ktorá verzia evanjelií vyhovovala a prečo atď. Ježiša dielo predstavilo ako sociálneho revolucionára (čakám, ako si ma kto za tento výraz podá, hoci výraz sám o sebe je nevinný), ktorého nemohli prijať mocní tamtoho sveta, a ktorého nemohli dostatočne pochopiť ani tí, v záujme ktorých vystúpil. Atď., atď. Takže mi potom pripadá prinajmenšom čudné zaťahovať jeho s odpustením textovú podobu do čohokoľvek, a to v takých detailoch, na ktorých sa asi polemizujúce strany nikdy nedohodnú, a to zrejme preto, lebo jedna strana nemá dosť objektívnych argumentov (tu limity stanovil napr. spomínaný výskum) a druhá strana jednoducho nespochybniteľne "verí." Akoby mám ľuďom nemal postačovať jeho príklad obetavosti (bez zásluh, bez Kráľovstva nebeského)a ochota ísť za pravdou aj po tú najkrajnešiu hranicu.
P.S. Faktom je, že keby si prítomnosť ako výsledok dvojtisícročného vývoja mala osvojiť a aktualizovať tento Ježišov odkaz,potom by si inštitúcie, ktoré sa prezentujú ako jeho tunajší zástupcovia, museli roztrhať vlastnícke listy na kadečo a správať sa inak, nie napr. podnikateľsky, čo sa viacerým (kauza bystrickej kalvárie) javí ako celkom samozrejmé.
Sú dve veci: náboženstvo ako intímna vec každého jedinca a cirkev, čo je už o inom, najmä ak sa pletie do politiky a kšeftov.
Ivanovi 2
29.5.2010 10:20 | Peter

Len Vám chcem ešte poslať linky, na vysvetlenie prečo mám radšej apokryfy ako Bibliu:

Verím šéfovi katedry Karlovej Univerzity, v tom čo tvrdí na v článku, zaujímavé sú aj tie články prelinkované na konci. Podstatné mi príde aj to vysvetlenie komu a prečo vyhovovala predstava Judáša ako zradcu (ktorá implicitne znižuje Ježiša, lebo on podľa mňa skutočne dokázal zabrániť zrade ak by chcel, viď popisy jeho schopností z apokryfov) -
www.sme.sk/c/2667340/nase-cirk...

V slovenčine,resp. češtine sú apokryfy napr. na
bohus.michal.szm.com/apokriffy...
nie je to overený zdroj, ale vyzerá dost poctivo. Vo švédštine isto nájdete lepšie zdroje, lebo tam nie je taký "hon cirkvi" na apokryfy ako v SR, a diskusia o nich nie je eliminovaná vplyvmi dogmatickej cirkvi ktorá radšel volí doslovné chápanie ako by sa snažili zájsť do hĺbky (plus je tu najmä ten vplyv že farári väčšinou milujú červené mäso aj víno, a nevedia si predstaviť dostatočne dlhý pôst od nich, aby mali čas na kontempláciu a meditáciu potrebnú pre pochopenie vnútorných paralelných a prekrývajúcich sa obrazov a podobenstiev JEžiša)-
Ad: Peter
29.5.2010 10:09 | Ivan Björn

Nuž toto musia byť hrozné evanielijá, keď majú takúto filozofiu ako píšete: „a aby sa nemiešali do vecí ktoré sa ich netýkajú.” Možno to nasleduje celé Slovensko tú filozofiu a preto to tam tak vyzerá. Ľudia sa nemiešajú do toho, čo sa ich netýka!

Nech politici kradnú, hlavná vec, že ja nekradnem! Nech iní hádžu kamene do dúhovej manifestácii, hlavná vec, že ja nehádžem. Nech ľudia vyhadzujú špinu hocikde, mňa sa to netýka, lebo ja nehádžem ja mám doma čisto. Nech sa hendikepovaní trápia so všetkými bariérami, hlavná vec, že sa to mňa netýka, lebo ja nie som hendikepovaný, tak prečo by som sa do toho miešal?

Pán Peter šokujete ma s Vašou filozofiou. Kde je solidarita? Kde je starostlivosť občana k občanovi? Kde je spoločné cítenie s druhými? Kde je spoločné cítenie s najslabšími? Kde je stavanie dobrej spoločnosti, založenej na ľudských právach? Nikde, lebo temer celé Slovensko okrem pár jednotlivcov číta esejské evanjeliá a hlavná filozofia v nich je aby ľudia držali hubu, aby sa nemiešali do toho, čo sa ich netýka. Preto to tak na Slovensku vyzerá. Už som to pochopil.
Ivanovi
28.5.2010 19:46 | Peter

Najprv len taká technická poznámka, oháňam sa tu apokryfnými evanieliami, teda tým čo sa "nehodilo" do biblie. Starý zákon som nikdy nečítal, akosi nebol motív ani dôvod. Nesúhlasím s tým, aby sa agitovalo za práva gayov a lesieb vychovávať deti, príde mi to neprirodzené. Ježišovo učenie chápem v tom zmysle, aby sa človek zaoberal sám sebou, rešpektoval "čo kráľove je", zákony "Matky Zeme", a rovnako aj to čo nazývame Boh, osud, a pod. Chápem to tak, že bude OK ak sa úradníci na základe okolností rozhodnú riešiť spoločenský problém adopciami pre homosexuálov, napr. že je priveľa "odhodených detí" o ktoré sa nemá kto postarať, a súčasne je tu záujem zo strany homosexuálov. Ale nesúhlasím, ak sa z toho má robiť nejaké základné ľudské právo - príde mi to ako keby ste dali požiarnikovi právo každý deň Vám vodou vypláchuť byt len preto, že Vám v ňom 2x vznikol požiar z nedbanlivosti. Toto je podľa mňa nesprávna cesta, lebo p. Sabo má pravdu že by sa to časom mohlo zvrhnúť - nesúhlasím s ním v tom, že toto riziko už existuje v SR, tu to nevnímam, možno v iných spolínaných štátoch. Cesta je podľa mňa len a len to, že spoločnosť bude oceňovať tých rodičov, ktorí sa rozhodnú počať deti až keď sa na to materiálne, duševne a "energeticky" pripravia - takto je to aj v prírode medzi zvieratami. My dnes oceňujeme matky, ktoré podhodia deti do "hniezda záchrany". Aj keď pijú, fajčia, a pod. V Evanieliu esejským je jasné odporúčanie Ježiša stúpencom aby sa vyhli alkoholu, mäsu, fajčeniu, a aby sa nemiešali do vecí ktoré sa ich netýkajú. Netvrdím, že žijem nejaký cnostný život, ale rozhodne to nepreháňam s pitím, fajčením, a pod., teda niečim čo by mi dopomáhalo k nezodpovednému počatiu, resp. nezodpovednému rodičovstvu (šetrení na deťoch, aby boli peniaze ne cigarety). Preto súhlasím čiastočne s tým, že ak niekoho charakterizuje láska k bujarému spôsobu života, sotva bude dobrý rodič. A toto je problém určitej časti homosexuálnej komunity, že sa ten bujarý spôsob života snažia vyzdvihnúť ako pozitívnu spoločenskú normu - opakujem nevnímal som to v dúhovom pochode v BA, ale v zahraničí. No a my sa tu bavíme o právach pre komunitu ako celok. Nie som za ne, som zástanca dekriminalizácie adopcií homosexuálom, aby nikdy nemohol byť trestaný úradník ktorý by to vo výnimočných prípadoch povolil výnimočne cnostnému homosexuálnemu páru. Ale necítim to tak, že by malo ísť o nejaké základné ľudské právo, ktoré tu budeme prezentovať ako etickú normu. Súčasne som proti opačnému extrému, ak by sa to per se malo prezentovať ako nejaké "zlo", tak ako to robí časť ľudí z cirkevného prostredia. Neviem presne kde je zlatá stredná cesta, ale viem že to nie je ani postoj "bigotných" kresťanov, ale ani postoj komunity okolo Amnesty International kde je za neprijateľného každý kto si nemyslí že právo na registrované partnerstvo je základné ľudské právo.
Ad: Peter
28.5.2010 16:09 | Ivan Björn

Pán Peter. Ja by som sa tu s bibliou moc neoháňal. Starý zákon vidím ako pozadie ku Kristovej bytosti, keby sme nemali starý zákon, tak by sme stratili perspektívu a Kristus by pre nás nebol tým čím je. Čo je však starý zákon pre mňa? To je putovanie jedného národa a neustále pýtanie sa existenčných otázok a otázok ako prežiť v tomto tvrdom svete v ktorom je tak málo lásky.

Starý zákon nie je pre mňa v prvom rade slovom Božím a ani nikdy nebude. Je to skôr zrkadlom, ako ľudia chápali svoju existenciu a svoj vzťah k Bohu.

To že by Boh trestal, alebo sa hneval, alebo bol priam pomstychtivý a žiarlivý v takého Boha neverím. Toľko nenávisti, incesty, násilia a nelásky, ktorá je v starom zákone to nemá obdobu a to čo je zaujímavé, že všetko toto sa tam deje s požehnaním Boha!

Boh je láska a nič iné. Kristus sa nikdy o ľuďoch toho istého pohlavia ktorí, žijú spolu nikdy nevyjadril. Jediné názory nájdeme v Pavlových listoch, ale tieto listy, nie sú určené pre ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou, ktorí sa navzájom milujú a majú radi a žijú vo zväzku. Pavlove listy sú o úplne niečom inom.

Okrem toho povedal Kristus, že človek sa nenarodil z mäsa a krvi, ale narodil sa z Ducha Svätého. To znamená, že dieťa nemusí patriť práve biologickým rodičom, čo sa nasledovania rodičov týka a ich príkladov, ale sa môže vyvinúť úplne iným smerom.

Ak je manželstvo darom, manželstvo kde prekvitá ohľaduplnosť a láska, tak je podlá mňa aj homosexualita darom, homosexualita, kde prekvitá ohľaduplnosť a láska. Všetko, čo je láska a robí sa z lásky zveľaďuje Boha, ktorý je láska.

Pre takzvaných kresťanov, však nezostalo iné ako kamene, ktoré hádžu do všetkého odlišného a snívajú o nejakom svete založenom na viere a Biblii. Vtedy sa stačí pozrieť do Ameriky, do takzvaného biblického pásu a ako to tam vyzerá. Nechcel by som tam žiť.
Milanovi
28.5.2010 13:06 | Peter

Vnímam rozdiel medzi nelogickosťou a nekonzistentnosťou, toto by som nespájal. Moje argumentý nie sú logické - lebo cítenie a vzťahy nie sú logické. Vy ma posudzujete a odsudzujete (tým slovom zle), z toho predpokladám že o vzťahoch neviete nič - tam neplatí dobré a zlé, ale cítim to tak a onak. Zrejme ste jeden z tých emočne nespôsobilých vedeckých typov, ktorí robia exaktnú vedu aj so vzťahov, máte na to právo, je to Váš osud aj osud Vašich detí.
Ad: Biely kôň schizmatikov
28.5.2010 12:31 | Milan1

ad Peter

Ešte k tej miléniovej Veronike
korzar.sme.sk/c/4549319/mileni...
No nie je jej teraz lepšie ?
Jej biologickí rodičia žijú, podľa vašich názorov by ju mali dostať ? Nebolo Božie požehnanie pre to dieťa, že našlo dobrú rodinu ?
Ad: Biely kôň schizmatikov
28.5.2010 12:17 | Milan1

Ad Peter

Argumentujete tak nekonzistentne a zle, že už v tom vidím iba zúfalú snahu obhájiť neobhájiteĺné, totižto Váš pohlad na adopcie.Ste v argumentačnej núdzi.
Ad1 - vonkoncom nie je pravda, že počet odhodených detí narastá vdaka bigotným názorom a hniezdam záchrany - počet detí v Detských domovoch SR práveže pomaly klesá. A hniezda záchrany do dnešného dňa, teda za pár rokov zachránili čosi cez 20 detí, všetky sú alebo naspäť v biologických rodinách, alebo v náhradných rodinách - ani jedno nie je v decáku.To je zle ? To je narastajúci počet odhodených detí ? Veď je to presne v princípe Anny Ghannamovej, umožniť ženám aby v skratovej situácii mali pomoc a dali prednosť životu.
ad 2 K tým adopciam - kam mala isť miléniová Veronika ?
Ked boiologickí sa o ňu nestarali a prepili ešte aj darovaný byt ? Keď nebolo nikoho v okolí rofiny, kto by ju chcel ?
Vždy sa prednoste sleduje, či sa o také dieťa nemože postarať niekto z príbuzenstva, kto má citové väzby, v takom prípade je dokonca neraz vhodnejší / aj ako jednotlicec / pre to dieťa ako neznáma manželská dvojica, ale keď sa nenájde a nie je možné dať dieťa naspä´t do biologickej rodiny / lebo ho rodičia odmietajú, alebo sedia, alebo sú zavislí na drogách etc ... / a nie je v dlhodobom čase viditeľná ochota biologických rodičov zmeniť tie pomery / min rok / tak sa pristupuje k odobratiu rodičovských práv a následne ak je možnosť, tak k adopcii. Dieťa nie je hračka a jeho právom je vyrastať v rodine - ak inak nie, tak aj mimo biologickej.Trvať na biologických rodičoch a byť v takomto prípade proti adopciam je nekonzistenté aj z pohĺadu záujmu toho dieťaťa.Neoháňajte sa Bohom, Ježišom a vierou - rádová sestra Terézia Krausová ako bývalá riaditeľka detského domova studienka mala na to oveĺa jasnejší názor - pre dieťa je najdôležitejšie, aby vyrastalo v rodine.Nie nutne biologickej. Preto zakladala aj profi rodiny. A preto nemala nič proti adopciam. Je veriaca.
Ale nie farizej.
Ivanovi B.
28.5.2010 11:20 | Peter

K téme som mal dlhšiu debatu s nickom Milan1, cca. pred mesiacom, nájdete to v archíve. Tu ak dovolíte zostanem len pri téme článku, teda učenie Ježiša. Nezachytil som, že by Ježiš niekedy odporúčam svojim následovníkom na niečo si nárokovať, t.j. nejaké základné a iné práva. Ale silne odporúčal viesť cudný život, toto máte pekne a jasne napr. v Evanielujú esejských (nemám moc rád kánonické, prvé 3 sú skôr dejepis ako učenie, a Jánovo je síce o učení, ale z pohľadu malého chlapčeka kt. si ľuboval v tom že boj Ježíšov najobľúbenejší učeník - no bodaj by nie keď bol výrazne najmladší z nich...).

Som proti právu na adopcie ako takému, čiže si nemyslím že by som diskriminoval gayov a lesby. Otázka, kto a ako posúdi, kto by bol lepší náhradný rodič a kto horší, je náročná - tým som aj argumentoval Milanovi1, že kto kde určí hranicu. Ale skončil som aj tak pri tom, že počet odhodených detí tak narastá (aj vďaka bigotným názorom a hniezdám záchrany), že čochvíľa budeme ako spoločnosť len radi že sa gayovia a lesby rozhodnú sa o nich postarať. Ale učenie Ježiša vnímam plne v súlade s tým čo hovorí empíria z použitia techniky rodiných konštelácií - jediný rodič je biologický rodič, a ak dieťa má šancu prežiť s nim, nemá ho systém napr. pod rúškom vzdelania (kt. je v SR skôr indoktrinácia biflenia ako vzdelanie) ťahať od rodičov. Ale má vymyslieť formy doručenia stravy tým deťom, a pod. Resp. internátne školy, s tým že dieťa je s biol. rodičmi cez víkend a každý jeden večer kedy ono chce, napr. keď sa rodičia neopijú. A adopcie len ak rodičia zomrú, a prednostne rodine dieťaťa - strýkom, tetám, a pod. Toto je moja "dogma". Ak boli homosexuáli vyčlenení z ich rodín, napr. že mali bigotných rodičov, je to osud ktorý by mali prijať, a nie hľadať náhradné riešenie chýbajúcej lásky jej ťahaním si od dieťaťa. Dieťa potrebuje prijímať pozornosť rodičov, a najmä vidieť vzor správania sa muža a ženy, samca a samice ktorí sa rozhodli páriť a postarať o deti spolu, teda matky a otca. Preto som aj proti adopcii detí z chudobných rodín do bohatých, hoc sú všetci všade naokolo hetero - tu nejde o toto, ale o to že nad nami bdie Prozreteľnosť, a tá rozhoduje o tom kto môže a kto nemôže byť (biologickým) rodičom. A keď to človek chce meniť, hrá sa na Boha, a preto mu to neodporúčam. Ale ako som písal Petrovi S., JEžiš len odporúčal, ale zákon nechal Farizejom - preto aj ja prijímam demokratické rozhodnutie spoločnosti o adopciách, hoc ide proti mojej viere. Nikdy som nič nevykonal proti adopciám, a ani neurobím ak ich povolia gayom. Ale svoju vieru si nenechám zmeniť logikou, lebo tá je o cítení, empírii. Toto by bolo na dlhšie, a predpokladám že táto téma sa tu teraz v "dúhovej eufórii" ešte objaví v novom článku, tak sa uvidíme tam, ja skúsim dovtedy nájsť články kt. ma zaujali (neuložil som si ich, ani linky, lebo to nemám za pracovnú tému, ale len a len tak pre zaujímavosť).

» Vaše reakcie (109)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Súvisiace témy
Ľudské práva, Menšiny, Náboženstvo, Rasizmus a xenofóbia, Rodina[45475]
REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt