spájame ľudí, ktorí menia svet
Tulčík
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Biely kôň schizmatikov
17.5.2010 | Mária Ščepková |

“Katolíci organizujú pochod proti homosexuálom!", “Katolíci idú protestovať proti gayom!”, “Bratislavou pochodovali katolíci, nechcú homosexuálov!” Podobnými slovami cez mnohé médiá prezentovalo svojej aktivity isté novozaložené občianske združenie. Nedá sa na ne nenatrafiť pri monitorovaní diania v kruhoch blízkych a inšpirovaných neo-nazi hnutím, a ich odnoží a gulášových príbuzných.


“Katolícke Združenie pre ochranu rodiny v sobotu (15.5.2010) v Bratislave chystá demonštráciu proti homosexualite. Združenie verí, že organizovaním pochodu ako kresťania - katolíci poukážu na jasný odkaz Božieho zákona, ktorý nikto nikdy nezmenil a nezmení, že homosexualita je hriech a je ohavnosťou pred Bohom a hriechom proti Bohu, za ktorý je večné zatratenie. Združenie pre ochranu rodiny vyzýva tiež prezidenta, vládu SR a Národnú radu SR na urýchlené prijatie zákona na ochranu manželstva, rodiny a zvrchovanú výchovu detí rodičmi a zákona zakazujúceho prenasledovanie za tzv. homofóbiu," cituje správa hovorcu združenia.

Už začiatkom roka 2010, hneď v januári, pritiahla Katolícka cirkev na Slovensku pozornosť médií prípadom exkomunikácie podivuhodnej skupiny mladých kňazov, ktorí si založili svoju schizmatickú komunitu v obci Jarok pri Nitre. Už vtedy zaujali svojimi gulášovitými, nesúrodými, temnými konšpiračnými teóriami a textami, a na mladých zelenáčov ozaj drzým povýšeneckým postojom tých, ktorí jediní majú pravdu a oboznámia s ňou celý svet. S tým, že kto s ich pravdou nesúhlasí, je zatratený...

Odvtedy pribudlo mnoho, svojou formuláciou neraz pripomínajúcou až Radošinské naivné divadlo, výkrikov a výziev našich horlivých vševediacich exkomunikovaných “bratov z Jarka” zo  schizmatickej “Societas Sancti Basilii Magni. Stihli medzitým “exkomunikovať” katolíckych biskupov Slovenska, väčšinu slovenských teológov a vyučujúcich na teologických fakultách, predstavených rehoľných komunít a postupne prechádzajú k “exkomunikovaniu” jednotlivých kňazov podľa svojho výberu – naposledy bol terčom ich komédie napr. známy františkán Ján Krstiteľ Baláž OFM.

Pritom bratia z Jarka ďalej vydávajú a šíria rôzne texty, príhovory a vyjadrenia zo svojej dielne i z dielne svojich schizmatických spolubratov, exkomunikovaných z Gréckokatolíckej cirkvi. A podávajú univerzálny návod na očistu vesmíru od všetkej nepriateľskej pliagy, ktorá, podľa nich, správnym kresťanom, zvlášť katolíkom, bráni slobodne dýchať a žiť v stave vyššieho osvietenia, ktoré pravda je prístupné iba úzkemu kruhu dokonalých, vyvolených a zasvätených do najvyšších tajomstiev.

Možno sa pýtať, načo sa takou úchylkou vôbec zaoberať, veď to už nie je ani predmet pre teológiu, ale pre odborníkov z oblasti duševného zdravia, a také niečo predsa nikto nebude brať vážne. Naozaj? Nuž potom majú odborníci na mentálne zdravie na Slovensku ozaj čo robiť. Pretože naši exkomunikovaní bratia zo schizmatickej “Societas Sancti Basilii Magni” sú, žiaľ, podľa všetkého, inšpiráciou v mnohom mnohým...  Až niekedy pri sledovaní rôznych online či živých diskusií,  a explicitných a či implicitných vyjadrení možno niekedy nadobudnúť dojem, že neschizmatické spoločenstvo ostáva skôr – v menšine... Aj keď na to, že podobným extrémistom sa medzi veriacimi darí “vzbudzovať zvláštnu spolupatričnosť” už upozorňovali aj iné texty dávnejšie, zatiaľ sa vplyv exkomunikovaných, žiaľ, akosi len potvrdzuje. Výzvy bratov z Jarka na odhodlaný boj a krížové výpravy proti všetkým a všetkému, čo nezapadá do úzkej krabičky nimi stanoveného “pravoverného” kresťanstva, sú prijímané, šírené a rozvíjané v rôznych kruhoch, skupinách, aktivitách, a hlavne – v mozgoch mnohých po “radikálnej očiste vesmíru” túžiacich bratov a sestier s inak dobrým srdcom a dobrou vôľou. Účinný brainwashing je vždy subtílny, “mravný” a príťažlivý, ponúkajúci fastfoodové rýchle-prosté čiernobiele odpovede a “riešenia”, a hlavne – tvári sa ako “anjel svetla”...

Na jednej strane, slovenská “Societas Sancti Basilii Magni” získava ohlas, “inzerciu” a oporu od schizmatikov vo svete, napr. u jedného z viacerých súčasných proti-pápežov, tzv. pápeža Michala I. so sídlom v USA. Jeho spoločenstvo “Vatikán v Exile” má podobne ako bratia z Jarka svoje vlastné “vyznanie viery”, svoje tézy o “veľkej apostáze”  – odpadlíctve od “pravej” viery, a svoje výzvy na novodobé krížové výpravy...

Na druhej strane, schizmatická “Societas Sancti Basilii Magni” si naďalej upevňuje svoju spiritualitu v mysliach ľudí cez tichý, plíživý vplyv a infiltráciu medzi veriacimi na Slovensku. Ako jedna z “predĺžených rúk” exkomunikovaných bratov, minimálne ako dôsledok ich pôsobenia, sa javí aj aktivita, na prvý pohľad sväto pôsobiaceho a tzv. “katolíckeho“, vyššie spomínaného “Združenia pre ochranu rodiny” zo Žiliny. Z prvého či povrchného dojmu sa zdá, že ide o horlivých katolíckych aktivistov, ktorým ide len o dobrú vec – “chrániť rodinu, manželstvo a deti ako základnú súčasť spoločnosti, ktorej korene sú uložené v Bohu...” V zápätí však aj upresňujú, ako konkrétne si podstatu takej “ochrany” predstavujú – ako boj a ťaženie proti “hriechom homosexuality a iným sexuálnym úchylkám”... Značne selektívne a redukcionistické chápanie problémov súčasných rodín a príčin ich rozpadov, rozvodov, krízy vzťahov, tzv. voľných zväzkov, manželskej nevery, heterosexuálnej promiskuity, nemanželského spolužitia, demografickej zimy, sociálnych a finančných ťažkostí a zápasu rodín o prežitie, čoraz väčších problémov školstva, výchovy detí, opatery starých rodičov, atď. Nuž ale zaoberať sa týmito početnými heterosexuálnymi problémami by bolo omnoho náročnejšie... A – neprinieslo by horlivcom ani toľkú inzerciu a reklamu..., prinieslo by len mnoho tichej mravenčej služby... a kto už by sa len do tej púšťal, keď medializovaný pouličný protest je predsa len vzrušujúcejší...

“Združenie pre ochranu rodiny” seba, svoju aktivitu a svoje postoje prezentuje ako “katolícke”. Avšak – podľa kánona 300. kánonického práva Katolíckej cirkvi nijaké združenie hlásiace sa ku Katolíckej cirkvi si nemôže “privlastniť označenie katolícke,” ak na to nedala súhlas kompetentná cirkevná vrchnosť podľa normy kán. 312. Kto z biskupov Slovenska dal súhlas “Združenia pre ochranu rodiny”, aby nieslo hrdý názov “katolícke” a požehnal a odobril jeho vyjadrenia, filozofiu a aktivitu, aby ju prezentovali ako aktivitu Katolíckej cirkvi...? Miestny ordinár Žilinskej diecézy? Niekto iný z relevantných zodpovedných? Bolo by to dosť zvláštne – pretože, všetko nasvedčuje tomu, že Katolícku cirkev údajne prezentujúce “Združenie pre ochranu rodiny” v skutočnosti slúži ako “biely kôň” Katolíckou cirkvou exkomunikovaných schizmatických bratov z Jarka... či už z ich podnetu alebo zo svojej vlastnej iniciatívy... Teda prvý verejne vystupujúci “biely kôň“, tých nenápadných záludnejších by sa našlo rozptýlených aj viacero...

Všetku svoju anti-gay aktivitu a v nej zdá sa podstatný dôvod svojho vzniku a zmysel svojej existencie uvedené “Združenie pre ochranu rodiny” totiž zakladá na textochvyjadreniach, a výzvach, ktoré majú svoj pôvod a autorstvo u exkomunikovaných bratov zo schizmatickej komunity. A tie veru neodrážajú pastoračný prístup, ktorý voči homosexuálnym osobám prezentujú oficiálne texty Katolíckej cirkvi. Zaujímavé, že jednou, značne prehliadnutou vetou na to upozornil aj hovorca KBS, pán Kováčik: “Mnohé z téz tejto aktivity nie sú v súlade s učením katolíckej cirkvi.” Škoda len, že vyjadrenie od zodpovedných k tejto a podobným “katolíckym“ iniciatívam  akosi ostalo (zatiaľ?) len pri jednej plachej vete...

Pozvánka “Združenia pre ochranu rodiny” na pochod proti homosexualite, oznámená všetkým médiám v SR cez vyššie spomínanú tlačovú správu 12.5.2010, obsahuje aj list adresovaný prezidentovi SR – ktorý ale napísali a podpísali naši exkomunikovaní bratia zo “Societas Sancti Basilii Magni” už 30.3.2010. Podobne je to aj s ďaľšími formuláciami, textami a výzvami oboch, zdá sa prepojených, združení... Katolíckou cirkvou exkomunikovaní bratia z Jarka priamo propagujú a podporujú aktivity “Združenia pre boj proti hriechom homosexuality a iným sexuálnym úchylkám”..., a naopak k tej istej cirkvi sa hlásiace “Združenie...”, prezentuje a šíri výzvy a vyhlásenia schizmatickej “Societas...”

Pritom sa “Združenie...” neunúva ani štylisticky, ani obsahovo upraviť ani tie od bratov z Jarka prebrané vety, ktoré znejú skutočne, slušne povedané, komicky. Napr o “ochrane osobnosti pred vplyvom homosexuality skrze šírenie tzv. homofóbie (tak ako je definovaná uzneseniami EÚ)...“ Alebo “Tento zákon zabezpečí všetkým občanom ochranu pred akoukoľvek diskrimináciou kastou gayov...“ Prípadne aj “Taktiež je nutné žiadať o zákonnú ochranu pred násilnou propagáciou homofóbie zo strany homosexuálnych aktivistov...“ Že by homosexuálni aktivisti propagovali – homofóbiu...? A že by nositeľom homofóbie, t. j. odporu voči homosexuálom, išlo o – upevnenie vplyvu homosexuality...? A že by EÚ vydávala uznesenia o tom ako ten odpor voči homosexuálom – čo najlepšie šíriť...? Niekto si tu mýli základné pojmy a dojmy...

Priamy prejav a dôkaz detinskej neznalosti a myšlienkového chaosu, ľudovo nazývaný aj “guláš”.... Na Slovensku však obľúbený... Zvlášť s istými konkrétnymi ingredienciami a v istom konkrétnom prostredí... Ako základ zamiešame zopár kľúčových oblastí ako sú homosexuáli, Židia, Rómovia, maďarskí susedia, (pred II. Vatikánskym koncilom aj protestanti, ekumenici, biblisti, modernisti a iní podozriví, ale to si teraz už/ešte nedovolíme, aspoň kým sa nám nepodarí pred ten II. Vatikánsky celkom vrátiť...), okoreníme konšpiračnými teóriami rôzneho druhu, najlepšie ak v nich budú spomenuté pojmy ako slobodomurári a liberáli, ezoterika a mágia, finančná kríza a ovládnutie sveta či “nový svetový poriadok“, zalejeme horúcimi slovami zbožnosti, na povrch postrúhame zopár korenistých správ o zázračných uzdraveniach či naopak katastrofách, a prípadne miesto smotany pridáme nejaké to zjavenie, najlepšie atraktívne kontroverzné, cirkvou ešte neuznané...

A podávame hlavne v spriatelených kruhoch podobných “gurmánov“. Tak aj teraz výzvu na pochod a boj proti homosexualite od schizmatickej “Societas Sancti Basilii Magni”, artikulovanú cez tzv. katolícke “Združenie pre ochranu rodiny” podávajú a propagujú také iniciatívy a zoskupenia aké prezentujú web stránky “Hlavu hore”, “Proti prúdu”, a “Národný pozorovateľ”, dnes známy pod menej výrečným menom “Beo.sk“. Web stránky odporúčané napr. aj cez Slovenskú pospolitosť alebo “Národný odpor” či iné podobné.

Prvý vizuálny dojem portálu “Hlavu hore” – krásne usmievavé dieťaťko (biely modrooký plavovlasý árijský anjelik) na rukách usmievavej matky (– hrdinky, odhodlanej na budovanie svetlých zajtrajškov čistej rasy a čistého národa...) Stačí sa ale pozrieť na ich odkazy na ďalšie združenia a skupiny... Svojho času mala stránka omnoho explicitnejšiu grafickú úpravu, menej zakamuflovaný obsah, a – podtitul “Biely bielym”... Jej blízkou príbuznou, tiež hlavne na ženy a rodiny zameranou, je napr. česká “Ženská jednotka hnutia Odpor”, alebo aj “Biela nacionalistická rodina Čechy a Slovensko” či “Ženy za árijskú jednotu”.

Nedá sa na ne nenatrafiť pri monitorovaní diania v kruhoch blízkych a inšpirovaných neo-nazi hnutím, a ich odnoží a gulášových príbuzných, známych pod rôznymi termínmi ako “Biela sila” (“White power”), “Národní socialisti”, “Svetová cirkev za budúcnosť bielych detí” alias “Hnutie kreativity”, (údajne rozložené slovenskou políciou, zdá sa nie veľmi úspešne...), a ďaľšie, od celkom undergroundových až po tie, čo dnes už verejne smerujú do parlamentu...

Nuž ale, rovnakú výzvu o rovnakom pochode, a aj rovnaký vizuálny dojem ako “Hlavu hore/Biely bielym” – prináša aj webstránka údajne katolíckeho “Združenia pre ochranu rodiny”... Krásne usmievavé dieťaťko (biely modrooký plavovlasý árijský anjelik) v náruči usmievavej matky (– hrdinky, odhodlanej na budovanie svetlých zajtrajškov čistej rasy a čistého národa...) Nuž, extrémisti všetkých krajín spojte sa...

A ľudia dobrej vôle a dôverčivej mysle, ktorí si prečítali správu o “Pochode za ochranu manželstva, rodiny a zvrchovanosti výchovy detí pred morálnym rozkladom, ktorý prichádza skrze propagáciu homosexuality a iných nemorálnych abnormalít“ súhlasne pritakávajú, či až nadšene tlieskajú, navzájom sa silným slovom potužujú (viď napr. rôzne online diskusie ku správe o “anti-gay pochode”), odvahu do boja si dodávajú, a v lepšom prípade idú demonštrovať, v tom horšom – demolovať (ak nie fyzicky, tak mentálne, emocionálne, a žiaľ, v mnohom aj spirituálne...) Možno by prijali, aby aj u nás zasiahla polícia rovnako brutálne a hlúpo ako v totalitnom Bielorusku– práve v deň, keď u nás zasahovalo ono “katolícke“ združenie...?


Ach áno – teraz ide o odpor voči zlým obscénnym zvráteným gayom ohrozujúcim rodinu a spôsobujúcim rozklad spoločnosti... Takže aj keď ide až o s bludmi hraničiace gulášové výzvy z dielne exkomunikovaných schizmatikov, šírené za pomoci rôznych kruhov extrémistov – dnes, keď objektom ich odporu, povýšeneckosti a bojovnosti sú zlí gayovia a “lezby”(pravopis prebratý od bratov z Jarka – žeby lapsus linguae v zmysle “ostaň zalezený”...), tak, aj keď schizmatická aktivita hraničiaca s duševnou poruchou – je v tomto prípade v mnohých kruhoch kvalifikovaná ako dobrá, záslužná, hodná chvály a – nasledovania... Veď aj v kúkoli schizmatičnosti sa môže nejaký ten zdravý klas dobrej vôle, hľadania pravovernosti a Ducha svätého nájsť... Problémom je, že každá schizma a heréza zvyčajne vychádza z dobrej vôle a hľadania pravovernosti. Len – či jej nositelia toho svätého Ducha aj nasledujú a nechajú sa ním viesť, alebo či ho vo svojej horlivosti (bez pokory) skôr predbiehajú a pokúšajú sa viesť oni jeho...?

Aha, podľa často zneužívanej, až na frázovitý nelogický, či až zraňujúci nonsens zredukovanej vetičky, údajne spracovanej od Augustína z Hippa, tu ide o “lásku k hriešnikom, a nenávisť k hriechu...“. Alebo ako sa tiež často mechanicky recituje: “My homosexuálov neodsudzujeme, my odsudzujeme homosexualitu...“ Tak ako sa ktosi vyjadril, že ide o “protest proti pochodu gayov, nie proti pochodujúcim...“ Ako však recitátori týchto fráz oddelia “pochod od pochodujúcich“ a “homosexualitu od homosexuála“ (alebo aj heterosexualitu od heterosexuála)...? Na to doteraz nikto akosi presvedčivú rozumnú odpoveď nedal, veď – nech si to sám vyskúša...

A ak ide odporcom gay-komunity skutočne o protest proti sexuálnemu intímnemu správaniu a pohlavným aktom homosexuálov a nie o útok proti ich osobe, tak potom je vlastne verejný anti-gay protest bezpredmetný, treba ísť protestovať do spální, nie na ulice. Lebo verejný comig-out gay-komunity chce priblížiť väčšinovej spoločnosti homosexuálne cítiacich ľudí, ich osobu, nie ich súkromné intímne sexuálne správanie. Ostatne to v existencii homo- či heterosexuála zaberá zvyčajne omnoho menšiu časť než denný bežný život. V ňom sme vlastne všetci na jednej lodi; s tým, že niektorí sa cítia byť prítomnosťou iných ohrození, takže by ich radšej videli iba v podpalubí, ak nie aj rovno hodených cez palubu...

Nuž ale, neskôr môžno pojde o rovnaký odpor, výzvy, vyjadrenia, zhromaždenia, pochod, útok...  voči Židom, Rómom, Maďarom, potom neárijcom, nebelochom, neeurópanom, potom protestantom a keď prídeme na rad my katolíci...možno si spomenieme..., len už nebude nikoho, kto by si spomenul na nás... Parafráza na známy citát pastora Martina Niemollera, ktorý tiež najskôr veril vízii o čistej, mravno-bielej, zbožnej a príkladnej veľkej Ríši...

A zazvonil zvonec a rozprávke... nebol koniec... len sa opäť začína, či skôr vytrvalo pokračuje... Ale o všeobecne subtílne infiltrovanej rozšírenej extrémistickej samospravodlivej a jedinej spravodlivej “schizmatickej mentalite” medzi horlivými spoluveriacimi som už písala... Pomaly asi ozaj nebude jasné, kto označujúci sa u nás za katolíka je schizmatik... tí čo zmýšľaju a čoraz viac aj konajú, ako bratia z Jarka, alebo – ostávajúca (čo ak naozaj?) čoraz menšia menšina... Príliš prehnané, provokačné tvrdenie? Skôr si myslím, že prehnané je tváriť sa, že so zdravím nášho katolicizmu je všetko v úplnom poriadku...

A ak si to za tento textík od mojich katolíckych spoluveriacich znovu “zlíznem“, nevadí, ak privedie aspoň trošku k zamysleniu, pokojne nejakú tú horkú slinu znesiem. Lebo od (za)myslenia – používania Božieho daru mozgu a rozlišovania – miesto dôverčivého podliehania sväto tváriacemu sa brainwashingu závisí ako sa situácia bude vyvíjať ďalej. Ježišova mystika “duchovného detstva“ je predsa len niečo iné než – infantilizmus...

» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Súvisiace témy
Ľudské práva, Menšiny, Náboženstvo, Rasizmus a xenofóbia, Rodina[45400]
REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS