spájame ľudí, ktorí menia svet
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Čo škodí viac ako vietor a lykožrút dohromady

Na následky víchrice z 19. novembra 2004 bezprostredne a viac-menej nezávisle na sebe zareagovali tri dôležité zložky spoločnosti: mimovládny sektor, vedci a umelci. Vlastne tu bola aj štvrtá dôležitá zložka, na ktorú sa, podobne ako pri spomienkach na November 1989, nezaslúžene zabúda – študenti.

Počiatočné nešťastné vyhlásenia predstaviteľov bývalej vlády nasledovala tlačová beseda signatárov výzvy Nad Tatrou sa blýska..., ktorá 2. decembra 2004 zaplnila najväčšiu zasadačku Domu novinárov ľuďmi, závažným obsahom i vzrušením tak, ako ju už dávno žiadne podujatie nezaplnilo. Začalo vznikať spojenectvo, ktoré je síce v každej spoločnosti žiaduce, ale na Slovensku stále ešte ojedinelé: akčné spojenectvo vyššie spomenutých spoločenských aktérov. O niekoľko dní sa to prejavilo vytvorením Mimovládneho výboru Naše Tatry (MVNT) a následným spoločným vyhlásením. MVNT vznikol ako protiváha a zároveň potenciálny partner jednostranne zameraného Vládneho výboru pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier. V januári a februári 2005, keď frekvencia a viditeľnosť aktivít MVNT kulminovali, podporovalo ho okolo tristo kľúčových osobností kultúrneho, vedeckého a spoločenského života na Slovensku, mená ako Ladislav Chudík, Peter Dvorský, Dušan Hanák, Martin Bútora, Zuzana Kronerová, Daniel Pastirčák, Miroslav Cipár, Pavol Barabáš, Libor Ebringer, František Guldan, Juraj Hrubant, Matúš Jakabčic, Tomáš Janovic, Juraj Johanides, Jozef Lupták, René Matlovič, Marián Meško, Dušan Mitana, Marián Mudroch, Juraj Nvota, Pavol Plesník, Ester Plicková, Alžbeta Rajterová, Rudolf Sikora, Anton Srholec, Anton Šulík, Marek Ťapák, Marián Varga, Zuzana Wienk, Milan Zemko, Viera Žilinčanová, či Peter Lipa nevynímajúc. Na ich strane bola veľká   väčšina verejnej mienky.

Požiadavky MVNT boli a stále sú tie isté, ako pred troma rokmi: informovať a diskutovať o Tatrách otvorene, zohľadňovať aj „nepohodlné“ názory odborníkov, prijímať zásadné rozhodnutia až po vypočutí všetkých Za i Proti. MVNT na svojom prvom stretnutí 13. decembra 2004 okrem toho odporučil ponechať drevo v navrhovanej jadrovej zóne TANAPu a v ostatných zónach ho ťažiť regulovane a citlivo, v žiadnom prípade nepoužívať v národnom parku chemické ochranné prostriedky – pesticídy, urýchlene prijať zonáciu TANAPu tak, ako ju navrhla Štátna ochrana prírody (ŠOP SR) už v r. 2003, neznižovať výmeru lesnej pôdy, podriadiť rozhodovanie o národnom parku rezortu životného prostredia a kompenzovať neštátnym vlastníkom lesov majetkovú ujmu.  

Známe mená a početné mediálne aktivity však nie sú jedinou doménou tohto ojedinelého zoskupenia, paralely ktorého by sa dali hľadať vari len v podobe prednovembrového ochranárstva s takými jeho prejavmi, ako bola Bratislava/nahlas či kolektívna záchrana kláštora v Marianke, alebo ako boli námestia Novembra 1989, či antimečiarovské vzopätie v rokoch 1997 – 1998. Nemenej dôležitý, a na Slovensku akoby stále vzácnejší, je dôraz kladený na niekoľko vecí: etika, transparentnosť rozhodovania o veciach verejných, obrana kultúry a prírody ako permanentne ohrozených hodnôt, odborná kompetentnosť, hľadanie autentických slovenských hodnôt a zároveň vnímanie Slovenska v medzinárodnom kontexte. Okrem spomínaných signatárov sa na stranu MVNT postavili najvyššie samosprávne orgány Univerzity Komenského i Slovenskej akadémie vied, ktoré zároveň ponúkli vláde svoju pomoc. Bez odozvy.

Možno sa oprávnene pýtať, prečo práve ničivá víchrica v Tatrách vyvolala takúto odozvu. Iste, je v tom aj kus symboliky: Tatry sú a budú pre našinca symbol ako žiadny iný. Okrem iného aj pre svoje transcendentno: sú veľkou a nadčasovou výzvou tvárou v tvár našej kolektívnej i individuálnej malosti. Ale bol to, zdá sa - aj prejav latentnej energie naakumulovanej z dlhodobo rastúcej frustrácie. Frustrácie z vývoja vecí verejných, a najmä zo spôsobu ich spravovania na Slovensku.

V tomto príspevku nám nejde o výpočet desiatok aktivít MVNT a hodnotenie ich významu s odstupom troch rokov, súc poučení voľbami v roku 2006 a nasledujúcim katastrofálnym vývojom. A nielen preto, že na to rozsah takéto textu jednoducho nestačí. Ide nám skôr o to, pozrieť sa, kam sa vývoj okolo Tatier, ochrany prírody, kultúry, výkonu moci, odbornej kompetentnosti, médií, občianskej angažovanosti, akcieschopnosti a s tým súvisiacich vecí uberá.

O tom, že sa uberá veľmi zlým smerom, sa nemusíme presviedčať. Ak máme zostať len v našom „domácom košiari“, potom nesplnenie ani jedinej z elementárnych a oprávnených požiadaviek MVNT z decembra 2004 je názornou ukážkou prístupu minulej i súčasnej mocenskej garnitúry k verejnosti, k „nepohodlným“ odborníkom,  k zvereným hodnotám a medzinárodným záväzkom. Opäť sa ponúka lacná interpretácia, ktorú je však treba, či sa nám to páči, alebo nie, odmietnuť. Je to n-tá reinkarnácia starej známej tézy o menšom zle: „Nech bola minulá vláda akákoľvek, bola vo všetkých sférach, o ktoré nám ide, predsa len lepšia, ako tá súčasná.“ Nejde o to, či a nakoľko je to pravda, ale o to, že prakticky všetko zlé a neprijateľné, s čím v tejto sfére prišla súčasná moc, iniciovala už tá predchádzajúca: či to bolo – vo všeobecnej rovine – pohŕdanie skutočným dialógom, netransparentnosť, zápas proti nekonformným médiám, uprednostňovanie spriaznených záujmových skupín pred verejným záujmom, pohŕdanie prírodnými a kultúrnymi hodnotami, snaha vyhnúť sa plneniu medzinárodných záväzkov, arogancia... Alebo v konkrétnejšej rovine: aktívne vystupovanie bývalých ministrov Ruska, Tótha a ďalších proti ochrane prírody, pamiatkam, mimovládnym organizáciám a kultúrnej obci, škandalózne vyhlásenia bývalého predsedu vlády či ministra životného prostredia na tému ochrany Tatier, až po vedomé vymenovanie nekompetentných a veci škodlivých ľudí do dôležitých riadiacich funkcií. Áno, dá sa opäť oponovať, že vo všetkých vymenovaných oblastiach je súčasná moc ešte horšia, než jej predchodkyňa, ale my tento relativistický postoj jednoducho neuznávame. Minimálne dovtedy nie, kým si predchádzajúca moc neprizná svoje zlyhania a verejne sa neospravedlní. To je, podľa nás základný, aj keď nie dostatočný, predpoklad znovunadobudnutia jej dôveryhodnosti a oživenia nádejí, ktoré sa s ňou spájali pred desiatimi rokmi.

A teraz je na čase vymenovať hriechy, ktoré stihla spáchať súčasná moc vo vzťahu k téme tohto príspevku.

Začalo sa tu už hneď po jej nástupe k moci – zrušením potenciálne nepohodlného parlamentného výboru pre životné prostredie a ochranu prírody a zároveň vymenovaním pána XY za ministra životného prostredia. Pokračovalo to zrušením Dohody o spolupráci medzi ministerstvom životného prostredia a Ekofórom environmentálnych mimovládnych organizácií, podpísanej v decembri roku 1998, ako aj vylúčením environmentálne zameraných občianskych združení z okruhu subjektov, oprávnených participovať na asignácii 2 % dane fyzických a právnických osôb. Nasledovala účelová zmena organizačnej štruktúry Štátnej ochrany prírody SR, ktorá bola vykročením opačným smerom, než akým ide normálny ochranársky svet (vrátane našich susedov), ktorý kompetencie správ národných nezoslabuje (ako my, prostredníctvom umelých medzičlánkov), ale naopak, posilňuje. Táto nezmyselná organizačná zmena však smerovala najmä k jednému cieľu: mala poslúžiť ako pracovnoprávna zámienka na odvolanie nepohodlných riaditeľov správ národných parkov z funkcií. Nasledovali zmanipulované výberové konania, ktoré vyššie uvedenú hypotézu plne potvrdili.

A tak riaditeľmi kľúčových národných parkov už nie sú bezúhonné osobnosti, vysoko kompetentní manažéri  a medzinárodne uznávaní odborníci: v TANAPe Ing. Tomáš Vančura, v NAPANTe Ing. Marián Jasík, v NP Slovenský raj Ing. Dušan  Bevilaqua a v NP Muránska planina RNDr. Marcel Uhrín.

V tejto súvislosti, ako aj v súvislosti s inými aktivitami namierenými proti prírode a jej ochrane, ktoré odobrilo, alebo dokonca podporilo či iniciovalo vedenie ŠOP SR,, došlo k dlho nevídanému prejavu stavovskej hrdosti a občianskej statočnosti: Viac ako 180 – teda väčšina – odborných pracovníkov ŠOP SR navrhlo odvolať z funkcie riaditeľa svojej organizácie   Ing. Jána Mizeráka.

Pomsta prišla čoskoro, keď pod zámienkou údajne nevyhnutného znižovania stavov pracovníkov (ktorý je práve v ŠOP SR dlhodobo poddimenzovaný, na čo poukázal aj audit EU – pozn. aut.), prišli o miesta hlavní protagonisti tejto výzvy. Tým sa s krutou iróniou začala plniť jedna z prvých požiadaviek MVNT, aby sa skončila dvojkoľajnosť v riadení národných parkov, zmietajúcich sa medzi protichodnými stanoviskami ministerstiev životného prostredia a pôdohospodárstva. Keďže ide o ochranu prírody, logicky sme žiadali, aby sa prispôsobil hospodársky rezort. Stal sa pravý opak a dnes MŽP SR pôsobí dojmom súčasti niektorého z hospodárskych subjektov, raz ministerstva pôdohospodárstva, inokedy hospodárstva a len čo sa rozbehne vládou sľubovaná „rýchlená“ výstavba diaľnic, tak aj dopravy.

Do toho všetkého prišli na jar 2007 dramatické udalosti v národných prírodných rezerváciách Tichá a Kôprová dolina, kde Štátne lesy TANAPu, za pasívneho prizerania sa, či dokonca s podporou MŽP SR a jeho zložiek, začali ťažiť drevo z území s najvyšším stupňom ochrany. To vyprovokovalo nielen ochranársku a odbornú, ale aj širšiu verejnosť k masívnym protestom, spojeným s fyzickou  blokádou ťažby a odvozu dreva z týchto dolín. Zmobilizovalo sa Ekofórum. 108  slovenských a niekoľko desiatok českých vedcov, zväčša expertov na horské geo(eko)systémy, označilo prístup „koalície“ ministerstiev pôdohospodárstva a životného prostredia za neodborný, anachronický a antiekologický. V podobnom duchu  - aj keď inými slovami - vyjadrili svoje znepokojenie aj signatári výzvy Nad Tatru sa blýska...II. Ich názorom (opäť) nik z kompetentných nevenoval náležitú pozornosť. Následne Inšpektorát životného prostredia v Košiciach hospodársku činnosť v oboch dolinách pozastavil, až do posúdenia, či bola oprávnená. To sa už o celú kauzu začala zaujímať aj Európska komisia, keďže aktivity sa týkali aj prírodných území európskeho významu. Keď sa už zdalo, že košická inšpekcia rozhodne v prospech ochrany prírody a jej obetavých dobrovoľných ochrancov, kauzu jej odobrali a presunuli do Žiliny, kde inšpekcia rozhodla „tak, ako bolo treba“.

Dosiaľ posledným „kúskom“ vládnej koalície je prijatie nových zákonov o lesoch, o ochrane prírody a o obchodovaní s ohrozenými živočíchmi a rastlinami (CITES), ako aj nový návrh zonácie TANAPu. Spoločným menovateľom všetkých týchto troch aktov je snaha oslabiť ochranu prírody a čo najviac zviazať ruky jej ochrancom.

Moci zmysel ochrany prírody uniká a chápe ju len ako nepríjemnú prekážku momentálneho materiálneho rastu.

Tí, ktorí vlastnými telami čelili ťažkej technike a policajným metódam, aby chránili celospoločenské a nadčasové hodnoty, dnes čelia vyšetrovaniu a hrozbám nepríjemných sankcií. Spoločnosť sa naďalej drobí  a nielen  solidarita, ale aj vzájomná komunikácia je stále vzácnejším prejavom. Hrubé maniere politikov, neúcta k prírode, kultúre i človeku sa stávajú normou.

Aj preto je treba, aby spontánne koalície na spôsob Mimovládneho výboru Naše Tatry vznikali a fungovali naďalej.
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Čo škodí viac ako vietor a lykožrút dohromady
9.7.2008 14:43 |

Neverim , ze nemate zalohu .
IDE o tvrdu cenzuru prispevkov.
Hamba Vam - to maju byt vykladaci demokracie !
Ad: Čo škodí viac ako vietor a lykožrút dohromady
5.7.2008 18:22 | Loboaleman

To je co za zmatok, najnovsie reakcie? Viac ako polroka stare? Alebo som to ja poplietol? Ale vyborne. Mna by zaujimalo, ci by sa p. Jakus podpisal dnes pod to, co napisal pred viac ako polrokom.
Vsak z Fondu Tatry dostal 110 000 Sk ( cislo projektu FT-06-20) a vtedy nemohol obhajovat nieco, co nebolo objednane. Pravda je pravda, ale peniaze su peniaze. Suhlasim. No fuj. Zdanil ich vobec? A vedia vobec drobni prispievatelia na akciu zachrana Tatier, na co vobec tie ich peniaze isli? Co Jakus za 110 000 Sk v Tatrach zachranil?!
Ad: jozo D
6.12.2007 19:27 | GRZVNL

Zaujmy človeka a zaujmy prirody nemozu byt v rozpore s ekologiou. TO si naozaj myslite, ze ekologia ma vedomie?!
Nebyť človeka, ktory sa naučil ničiť a explaotovať prirodu nebola by ani ekologia/ vedcka disciplina/.
Dnes sme prežili dosť chladny november a aj zaciatok decembra aHĽA, nikto nevajatá, že nastalo globalne ochladzovanie ako v pripade nejakeho hurikkanu , či extremnej vysokej letnej teploty.
Nuz a prečo, nehodi sa to do celkoveho obrazu novej ideologie sveta- ENVIromentalizmus.
Uz nie je problem pre človeka jeho dedičny hriech a utvrdzovanie, že jeho svetske konanie je hriešne prostrednictvom cirkevnej ideologie, ale teraz je cool byť nehodnym človekom tejto planety preto, lebo si to nejaký panel klimatickych vedcom myslí.

Do videnia v enviromentalnom gulagu za neprimeranu ekologicku stopu, toto bude najblizsie trest za nevhodne ludske spravanie, ked ENViromentalizmus ovladne svet.
Ad:Grzvnl
6.12.2007 18:08 | Jozo D

problem je v ponimani ze zaujmy cloveka sa su v rozpore s ekologiou. To je zaklad problemu. Clovek ma vyuzivat co nam priroda dava ale nesmie byt natolko chamtivy ze ju nici. Ked mam napriklad kona tak ho predsa neprezeniem tak aby mi skapal, viem co po nom mozem chciet a staram sa o neho aby mi dlho sluzil. Macossky vztah k prirode mi evkokuje spinenie si do vlsatneho hniezda, ci pilenie konaru na ktorom sedime.
Ad: Čo škodí viac ako vietor a lykožrút dohromady
6.12.2007 16:47 | stelbach

grzvnl asi v zivote nepochopis ze nie je les ako Les....pestovany ,hospodarskyles nemozes predsa porovnavat s prirodnou rezervaciou...respektive lesom kde clovek nezasahoval...
kazdy ma uplne odlisnu skladbu drevin ,podny genofond,a jeden je s vyrazne mensim poctom druhov podnych organizmov,a o diverzite uz ani nehovoriac...
Ekologia
4.12.2007 19:36 | Jozo D.

sama o sebe predsa nie je v rozpore s ekonomikou a uz vobec nie socilogiou.
Ad: Ekoterorizmus
4.12.2007 19:24 | pel

"Minimálne dovtedy nie, kým si predchádzajúca moc neprizná svoje zlyhania a verejne sa neospravedlní. To je, podľa nás základný, aj keď nie dostatočný, predpoklad znovunadobudnutia jej dôveryhodnosti a oživenia nádejí, ktoré sa s ňou spájali pred desiatimi rokmi."

Nech sa ospravedlni Hubovi a znova bude doveryhodna. Dzurinda tu 8 rokov kradol a safarir a ked sa ospravedlni, tak bude superstar!

Ten co zlyhal v takej funkcii, ma ist znova za vyhybkara na dedinsku stanicu aj s celou korupcnou vladou. Ti uz si nadeje odkakali a teraz by mali sediet! Co je to za zmyslanie? Akym pravom sa tu 3 vyfukovia hraju na sudcov a vykonavatelov! Ustredny vybor mafie...

Pan Huba, dakujem su aj ini politici, od Dzurindu uz nepotrebujeme ospravedlnenie ale nech uz nam da pokoj! A ked zlyha Fico tak ho takisto kopnime do zadku. Ziadne "milacku promin, zjedeme to znova"
Ad: Roman Kasala
4.12.2007 17:42 | ?!

Rano byva mudrejsie vecera. Trochu viacej optimizmu do zivota.
Ad: Ad Green
4.12.2007 17:33 | ?!

Kazdy ma hrat taku hru, o akej si mysli ze je spravna. V demokracii ma na to dost moznosti, aj bez osocovania a demagogie.
Zakon o ochrane prirody je mladuckym pribuznym zakona o lesoch, so vsetkymi chybami, ktore k mladosti patria. Bude sa este viac krat menit, kym najde take znenie, ktore vyvazene upravi realie nasho zivota.
Ad: ?!
4.12.2007 16:38 | green

Zlá odpoveď. Zákon o ochrane prírody zakazuje turistovi vybočiť z chodníka a zákon o lesoch povoľuje ťažbu dreva aj ťažkými mechanizmami na tom istom území. Sú to 2 rôzne zákony. Zákony si odporujú. Táto dvojkoľajnosť vyhovuje nie občanom tohto štátu, ale zlodejom dreva a podvodníkom. Riešenie je pritom úplne jednoduché a v súlade s ekonomickými, sociálnymi aj prírodnými zákonmi. Na chránených územiach nemá čo platiť lesný zákon. Zákon o ochrane prírody tu má mať jednoznačnú prioritu. Všetci kompetentní to dobre vedia, ale nik s tým nechce nič robiť. A vieme prečo. Dôležitejšie, ako ochrana prírody sú peniaze putujúce do vrecák chamtivcov, ktorí sú naviazaní na tých, ktorí tvoria zákony. Zákony, ktoré nie sú tvorené pre občana a v záujme občana, ale sú tvorené tak, aby potláčali občana a podporovali úzke záujmové skupiny prepojené s vládnou mocou.
Ad: green
4.12.2007 16:01 | ?!

To su paradoxy, nakoniec lesnik bude obhajovat zakon o ochrane prirody pred mimovladnymi ochranarmi. Spytaj sa kolegov ochranarov, co zakon pripravovali, preco tam tie zakazy dali. Asi maju svoj vyznam. A spytaj sa ich, preco tam tu moznost tazby nechali. Asi to ma tiez svoj vyznam. Evidentne svet v ktorom zijeme sa neriadia len podla procesov ekologickych ale aj podla procesov ekonomickych a aj socialnych. A ked sa daju dokopy, vyjdu ti ine hodnotiace kriteria, ako ked tie posledne dva odignorujes, ako to robis.
Ad iny zbabely anonym
4.12.2007 15:27 | ?!

Kazdy je takou hviezdou ako sa citi. Ak sa citis zbabelym anonymom, je to tvoja volba. Neviem aka velka je miera ironie v tomto tvojom konstatovani, ak ziadna, klobuk dole pred verejnou sebareflexiou.

Co sa mna tyka, spravam sa korektne, nikoho neurazam, pisem co si myslim a snazim sa veci nazyvat tak ako ich vidim, demagogiu nazvem demagogiou.

K nicku, ktory pouzivam len tolko, sme v pocitacovo sprostredkovanej komunikacii, v ktorej je tento sposob identifikacie uplne korektny a aj najrozsirenejsi.
Ak ma niekto zaujem poznat ma osobne, nech mi napise svoje meno, e-mail a dovod preco je pre neho/nu dolezite poznat moju identitu. Kazdemu odpisem.
Ad: Green
4.12.2007 12:59 | ?!

Mam to chapat tak, ze svojim prispevkom ospravedlnujes demagogiu na ktoru som reagoval ?!
Ad: ?!
4.12.2007 12:17 | green

Položte si radšej otázku:
Sú zákony tohto štátu spravodlivé ?
Ako príklad uvediem: turista, ktorý v 3. stupni ochrany vybočí z turistického chodníka je postihnutý zákonom. V tom istom stupni ochrany ale Lesný Kolesový Traktor môže bez problémov vyryť v teréne 30 cm hlboké koľaje a zdevastovať chránené rastliny a živočíchy. A to všetko v súlade so zákonom.
Čo sú to za zákony ? A čo je to za vláda, ktorá takéto zákony navrhuje ?
Ad: Roman Kanala
4.12.2007 11:36 | ?!

Opat tu mame tajomnu drevarsku mafiu, ktora zabranuje ludom pristup do lesa, aby ich neodhalili pri devastacii. Mame tu dalsieho demagoga, ktory vyhlasuje, ze "verejnost je vylucena z lesa".
Zakon o lesoch vsak jednoznacne hovori a to v paragrafe 30 odsek 1: Kazdy ma pravo vstupovat na lesne pozemky.
Odsek 4 upravuje mozne obmedzenie vyuzivania lesov verejnostou (avsak len na dobu nevyhnutne potrebnu).
Paragraf 31 hovori o zakazoch niektorych cinnosti. Vstup na lesne pozemky tam nie je obmedzeny, okrem specifickych a pre kazdeho normalneho cloveka, celkom pochopitelnych pripadov.

Len pre zaujimavost pozrime si par odsekov zo zakona o ochrane prirody:
paragraf 13 odsek 1b: na uzemi, na ktorom plati 2. stupen ochrany je zakazany vjazd a statie bicyklom mimo komunikacii a vyznacenych cyklotras. Len dodam, ze pre cele uzemia CHKO plati 2. stupen ochrany.
paragraf 14 odsek 1a az d:
na uzemi, na ktorom plati 3. stupen ochrany je zakazane ... napr. pohybovat sa mimo vyznaceneho turistickeho alebo naucneho chodnika. Dalsie zakazy sa tykaju taborenia, stanovania, jazdy na koni, zakladania ohna, lyzovania, horolezectva ci skialpinizmu. Precitajte si v zakone, co este je zakazane.
Pri vyssich stupnoch ochrany pochopitelne zakazov pribuda.
Okrem zakazov a obmedzeni je v zakone o ochrane prirody este paragraf 58 "Vstupne do chraneneho uzemia", ktory moze organ ochrany prirody alebo vlastnik chraneneho uzemia vyberat. Sice nemusi ale moze.

Nakoniec si polozme otazku: skutocne zabranuje zakon o lesoch vstupu verejnosti do lesa ?!
GRZNVL
4.12.2007 09:44 | Roman Kanala

Pán inžinier, ale to je všetko len klasický spor verejný záujem versus súkromný záujem.

Súkromný záujem komunistov udržať sa pri moci 40 rokov dusil demokraciu. Potom sa začalo s korekciami. Tie korekcie sa občas vydarili, ale väčšinou nie. Dnes si komunisti chránia súkromný záujem zas, ale už ako kapitalisti a vlastníci.

Za L. Miklosa sa robili chyby, že sa nerešpektovalo súkromné vlastníctvo a že na implementáciu zákona neboli vyčlenené finančné prostriedky v potrebnom rozsahu. Hovorím o odškodnení vlastníkov, čo nesmú na svojich pozemkoch pestovať drevnú hmotu, lebo sa im tam vo verejnom záujme vyhlásilo chránené územie. Obmedzenie vlastníckeho práva vo verejnom záujme nie je protiprávne, ani protiústavné, ani v rozpore s ľudskými právami. Neodškodniť vlastníka za obmedzenie výkonu vlastníckych práv možno nie je protizákonné, ale je protiústavné a v rozpore s proklamáciami a závazkami Slovenskej republiky, čo sa týka ľudských a občianskych práv.

Ani vo Švajčiarsku sa nevyhlási národný park, ak sa subjekt práva (Fondácia Národný park) nestane vlastníkom. Buď odkúpením, alebo darom. Ale ani vo Švajčiarsku nevyrúbete strom na vlastnom pozemku bez povolenia. Ak ste si pozemok zanedbali tak, že splní definíciu lesa, ako skupina stromov s dotykom korún a podrast, tak tam už nesmiete vôbec nič - ani rúbať, ani zasahovať, nič. Napríklad poľovanie je v kantóne Ženeva zakázané a povolený odstrel premnožených kormoránov či zajacov, ktoré sú mimo kantónu chránené, robí profesionálny ostrostrelec, čo je na to platený z daní.

Máte pravdu, že Vám Slovenská republika ubližuje, keď Vám bez náhrady zabraňuje pestovať na svojich pozemkoch drevnú hmotu. Pravdu majú aj tí, čo predtým po stáročia do lesa smeli, ale naraz nesmú, lebo drevárska mafia si nepraje svedkov pri devastácii lesa. Verejnosť vylúčená z lesa. Aj vlastníci, aj verejný záujem sú trvalo poškodzované. Antagonistický pomer je vyvolávaný umelo, aby sa odviedla pozornosť od podstaty - darebácky štát.
Ad: Kanala
4.12.2007 08:44 | GRZVNL

S tym porovnanim obmedzenia zakonov, ktore podpisovala jedina osoba a aj vladla celej krajine, kedy spolocenske zriadenie bola konstitučna monarchia a panoval FEUDALIZMUS s dneškom je, nehnevajte sa za vyraz, SMiesne.
A pritom si ta panovnička len ochranovala svoje vlastne lesy.
Keby jej netieklo do GATI a nebala sa , ze skonci ako Ludvik XVI aj s Mariou Antoanetou, tak by ani nezrusila nevolnictvo a ani nerozdelila svoje majetky do Urbarov, ked vlastne si povedala, na,Plebs, tu mate kus z kolača.
Nevolnik nemal na to, aby vlastnil kona a toboz moznost pohybu medzi panstvami.

Co Vas vobec opravnuje vyslovit vetu, že zakony z rokov 2006 a 2007 su krokom do TEMNA?!

Porovnajte si terajsie lesne zakony platne na Slovensku so zakonmi v Rakusku, ci spolkovych krajin v Nemecku alebo Svajciarsku alebo Finska a Svedska.

Nastudujte si to, porovnajte a potom sudte.

Vo Finsku na sukromnom lesnom majetku ma vlastnik povinnost, ked chce rubat podat ziadost dva tyzdne pred zamyslom.
Ak niekto ma iny zaujem ako tazbu, tak sa mu musi ozvat do toho terminu a spisat nejaku Dohodu. Nikto mu nic neprikaze.
Ak sa nedohodnu, zacne tazit.
Cela masineria ochrany prirody sa tam deje iba na STatnych pozemkoch a na miestach sukromnych majetkoch, kde sa vlastnici DOBROVOLNE rozhodli chraniť PRIRODU.

Ziadna tretia osoba a ani statny urad NETLACI NA PILU, ako tu na Slovensku VECNi revolucionari, typu Huba, Trubiniova, Dobsovic a mnohí ich následníci.
A ja by som nebol velmi rad, keby som si to musel o VAs mysliet to iste.

Viete, v tom Finsku, tam si totiz nedovolia ani NArodny park vyhlasit na sukromnom pozemku.
Ak si pozriete mapku s NP Seitseminen/ sedem sestier/, biele plochy v mapkach v strede NP su sukromne pozemky, kde nie je Narodny park len preto, lebo vlastnik to nechce. A si predstavte, ze finskej statnej ochrane prirody to vyhovuje a nikto netlaci na PILU a nebuduje TEMNO.
Ad: Čo škodí viac ako vietor a lykožrút dohromady
3.12.2007 23:43 |

su to debili, vacsinou vobec o com hovoria, nezazili komunizmus, len by planovali a brali penaze...
Bohuzial aj EU sa takto zacina spravat, ale uz pochopila, ze je to blbost...
Ad: Marusic
3.12.2007 23:01 | GRZVNL

Doporučujem Vam budovať planovaný EnviRomentalizmus.
NeStretneme sa v enviromentalnom gulagu niekde na konci sveta.
Normalne obyčajný chudák.
AD: GRZNVL
3.12.2007 22:16 | Vladislav Marušic

No konečne vieme prečo sa nepodpisujete. Lebo sa riadite heslom - podľa seba súdim teba, a bojíte sa že si Vás niekto zapíše do debilníčku tak ako to robíte vy.

Máte smolu, ale environmentalizmus a plánované hospodárstvo/socializmus/komunizmus majú veľa spoločného a patria k sebe či sa vám to páči a či nie. Presne tak ako spomínaná dyňa.

Nenalezena žádná zpráva
» Vaše reakcie (48)
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.smeSúvisiace témy
Politika, Štátna správa, Lesy, Ochrana prírody


[34203]REKLAMA


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS